LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO Nr. IX-1539 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1912

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pareigūnai, iki Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo (toliau – Statuto patvirtinimo įstatymas) įsigaliojimo tarnavę vidaus reikalų sistemoje, Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto nustatyta tvarka laikomi vidaus tarnybos sistemos pareigūnais, tarnaujančiais Statuto patvirtinimo įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto nuolatinės studijų formos studijų, skirtų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams rengti, programų studentų gyvybė ir sveikata Vyriausybės nustatytu mastu ir tvarka privalomai draudžiama valstybės biudžeto lėšomis nuo nelaimingų atsitikimų viešosios tvarkos palaikymo ir praktikos vidaus reikalų statutinėse įstaigose metu, taip pat tarnybinių ir specialaus rengimo užsiėmimų metu. Šie studentai nemokamai aprūpinami uniforma.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto darbuotojai netenka statutinio valstybės tarnautojo statuso, kai pasibaigia jų terminuotos darbo sutartys, bet ne vėliau kaip 2018 m. kovo 1 d.

2. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto statutinis valstybės tarnautojas, kurio pareigybė panaikinama, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka jo prašymu gali būti perkeltas į tos pačios ar žemesnės kategorijos statutinio valstybės tarnautojo pareigas vidaus reikalų statutinėje įstaigoje, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, netekę statutinio valstybės tarnautojo statuso, gali grįžti į vidaus tarnybą Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė