LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-776 „DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 2 d. Nr. A1-345

Vilnius

 

Pakeičiu Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos apraše, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos apraše, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos apraše, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos apraše, Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V‑989 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas.“

2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios prevencines socialines paslaugas, iniciatyva savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;“.

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pvz., sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus). Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia priklausomybės konsultanto teikiamų paslaugų, jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti priklausomybės konsultanto paslaugas, kurios teikiamos visuomenės sveikatos biuruose, vadovaujantis Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašu.“

4. Papildau 151 punktu:

151. Specialistas, teikiantis prevencines socialines paslaugas asmens gyvenamojoje vietoje (pvz., potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslaugą), esant galimybei, vizualiai įvertintina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos saugumo būklę (ar yra autonominiai dūmų jutikliai, ar tvarkinga šildymo sistema, elektros  instaliacija) ir, esant poreikiui, informuoja asmenį apie savivaldybėje vykdomas gaisrų prevencijos priemones ir (ar) informuoja savivaldybės administraciją dėl asmens (šeimos) įtraukimo į vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialiųjų poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus, kaip numatyta vidaus reikalų ministro tvirtinamame gaisrų prevencijos veiksmų plane.“

5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Prevencinės socialinės paslaugos planuojamos, organizuojamos ir teikiamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, vadovaujantis Aprašu.“

6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kompleksines paslaugas šeimai savivaldybės teritorijoje organizuojantys, o prireikus – ir teikiantys bendruomeniniai šeimos namai atrenkami savivaldybės mero nustatyta tvarka. Bendruomeninių šeimos namų atranka neatliekama, jei savivaldybės taryba suteikė įgaliojimus bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdyti socialinių paslaugų įstaigai, kuri yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė.“

7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Savivaldybės administracija užtikrina bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūrą, kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimą ir nustato bendruomeninių šeimos namų veiklai taikomus kriterijus, kurių neatitikus sprendžiamas atrinktų ar paskirtų bendruomeninių šeimos namų veiklos stabdymo ir naujų bendruomeninių šeimos namų atrankos vykdymo ar paskyrimo klausimas. Darbuotojai, dalyvaujantys vykdant bendruomeninių šeimos namų funkcijas, turi turėti šioms funkcijoms vykdyti reikiamą kvalifikaciją ir gebėjimų (pvz., socialiniai darbuotojai).“

8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Savivaldybės administracija arba bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdanti socialinių paslaugų įstaiga, savivaldybės mero nustatyta tvarka atrenka kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus savivaldybėje. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų savivaldybėje atranka turi būti skaidri, vieša ir objektyvi.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atranka gali būti neatliekama, jeigu bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdanti socialinių paslaugų įstaiga, kuriai savivaldybės taryba suteikė įgaliojimus, yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė ir kuri organizuoja ir pati teikia kompleksines paslaugas šeimai.

Apie paskirtus, atrinktus ir (ar) pasikeitusius kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus bendruomeniniai šeimos namai paštu ar elektroniniu paštu nedelsdami informuoja koordinuojančią instituciją, nurodydami jų pavadinimus, veiklos adresus, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus.

9. Pakeičiu 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

23. Socialinių paslaugų įstaiga informuoja savivaldybės administraciją apie asmenims (šeimoms) suteiktas prevencines socialines paslaugas. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (kiekvieno einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną (pasibaigus ketvirčiui per 10 darbo dienų) teikiami šie duomenys apie suteiktas prevencines socialines paslaugas:“.

10. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Socialinių paslaugų įstaigą dėl netinkamo prevencinių socialinių paslaugų teikimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės merui.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                             Monika Navickienė