LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO, KAI, DARBO SANTYKIAMS NEPASIBAIGUS, DĖL DARBDAVIO KALTĖS PAVĖLUOTAI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS AR KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS, PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2018 m. (2018 m. gruodžio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) buvo 101,9:

1Tvirtinu delspinigių dydį – 0,07 procento.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis