MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ REGISTRAVIMO MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE TVARKOS APRAŠO IR ASMENS TIPŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 19 d. Nr. 1B-491

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 9 straipsniu, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 3–7 straipsniais, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 6 ir 7 straipsniais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 53 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694 „Dėl muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u:

1.1. Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Asmens tipų klasifikatorių (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Muitinės informacinių sistemų centrui atlikti: 

2.1.1. funkcijas, numatytas 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 7 straipsnio 1 dalyje; 

2.1.2veiksmus, susijusius su atskiros elektroninio pašto dėžutės kiekvienai teritorinei muitinei, į kurias 1 punktu patvirtintų Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo 9 punkte numatytu atveju būtų teikiami fizinio asmens dokumentai EORI arba laikinajam identifikavimo kodui suteikti, sukūrimu ir naudojimu; 

2.1.3. veiksmus, susijusius su prieigų prie 2.1.2 papunktyje nurodytų elektroninio pašto dėžučių suteikimu muitinės pareigūnams, paskirtiems atsakingais už asmenų registravimą ir registravimo duomenų tikslinimą Muitinės prievolininkų registre; 

2.2. teritorinių muitinių direktoriams: 

2.2.1. Muitinės informacinių sistemų centrui elektroniniu paštu itpc@lrmuitine.lt pateikti muitinės pareigūnų, paskirtų atsakingais už asmenų registravimą ir registravimo duomenų tikslinimą Muitinės prievolininkų registre, duomenis (vardą, pavardę, tarnybinio pažymėjimo numerį) ir nuolat informuoti apie pasikeitimus; 

2.2.2. paskelbti elektroninio pašto adresus, kuriais būtų  teikiami fizinio asmens dokumentai EORI arba laikinajam identifikavimo kodui suteikti, Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Muitinės procedūros/Informacija apie EORI“;

2.2.3. atlikti funkcijas, nurodytas Muitinės prievolininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694, 12.2 papunktyje.

3. N u s t a t a t a u, kad iki atskiro nurodymo ne Lietuvos Respublikoje įsisteigusių (registruotų) asmenų Prašymai registruoti Muitinės prievolininkų registre teikiami ir nagrinėjami nesinaudojant Muitinės leidimų sistema.  

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                Darius Žvironas

 

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1B-491

 

ASMENŲ REGISTRAVIMO MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų prievolę registruotis Muitinės prievolininkų registre (toliau – Registras), Prašymo registruoti Muitinės prievolininkų registre pateikimą, prašymo pildymą ir prašyme pateiktų duomenų tikrinimą, asmenų registravimą Registre, asmenų išregistravimą iš Registro ir Registre saugomų duomenų tikslinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Asmuo – bet kuris iš Aprašo 3 punkte išvardytų.

2.2. Bendro naudotojų valdymo portalas (toliau – BAP) – bendro naudotojų valdymo sistemos dalis, sąveikoje su muitinės išorinių naudotojų registravimo ir administravimo sistema, teikianti paslaugų gavėjo paskyros registravimo, paslaugų gavėjo atstovų autentifikavimo ir paslaugų gavėjo atstovų prieigos prie muitinės elektroninių paslaugų valdymo paslaugą.

2.3. Dviraidis šalies ISO kodas – Europos Sąjungoje naudojamas šalių ir teritorijų dviraidis kodas, atitinkantis 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, patvirtintai Šalių ir teritorijų nomenklatūrai, skirtai Europos Sąjungos išorės ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti.

2.4. EORI kodas ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas – Sąjungos muitų teritorijoje unikalus identifikavimo kodas, kurį muitinė suteikia ekonominės veiklos vykdytojui ar kitam asmeniui, įregistruodama jį muitinės reikmėms.

2.5. Identifikavimo kodas – Lietuvos Respublikos muitinės nacionalinėms reikmėms naudojamas asmens registravimo ir identifikavimo kodas Registre, suteikiamas Aprašo 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytiems asmenims.

2.6. Įsteigimą Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinantis dokumentas – registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio teisinę registraciją Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinantis dokumentas.

2.7. Laikinasis identifikavimo kodas – kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotiems asmenims, neturintiems EORI kodo (toliau – ES registruotas asmuo, neturintis EORI kodo), muitinės įstaigoje suteikiamas laikinasis identifikavimo kodas Registre atitinkamai muitinės operacijai atlikti.

2.8. Muitinės leidimų sistema (toliau – MLS) – tai informacinė sistema, skirta asmenų prašymų suteikti muitinės leidimą, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, nagrinėjimui, sprendimų dėl muitinės leidimų suteikimo priėmimui.

2.9. Muitinės leidimų sistemos kliento portalas (toliau – MLS VP) – Lietuvos Respublikos muitinės užsakymu sukurta programinė įranga, skirta elektroninės informacijos mainams tarp išorinio naudotojo ir muitinės.

2.10. Muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre – teritorinės muitinės atitinkamo administracijos padalinio arba muitinės posto muitinės pareigūnas, atliekantis asmenų registraciją Registre.

2.11. Pareiškėjas – asmuo, pateikęs Prašymą registruoti Muitinės prievolininkų registre (toliau – prašymas) arba asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas.

2.12. Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 – 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas.

2.13. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2246 – 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos.

2.14. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447 – 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

2.15. Sistema – informacinė sistema, skirta Registro duomenų apdorojimui.

2.16. Susiję registrai – kiti valstybės registrai, kurių duomenys naudojami Registro funkcionavimui užtikrinti.

2.17. Trečiosios šalys – šalys, nepriklausančios Sąjungos muitų teritorijai, nustatytai Reglamento (ES) Nr. 952/2013 4 straipsnyje.

2.18. Užsienio valstybės atstovybė – Lietuvos Respublikoje akredituota užsienio valstybės diplomatinė atstovybė ir konsulinė įstaiga, tarptautinės organizacijos atstovybė, akredituota prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.

2.19. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/2246, Reglamente (ES) Nr. 2015/2447, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 M. balandžio 27 d. Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme apibrėžtas sąvokas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroje knygoje pateiktus filialų ir atstovybių apibrėžimus, Muitinės departamento prie finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakyme Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS REGISTRE

 

3. Registre registruojami šie asmenys:

3.1. Lietuvos Respublikoje įsisteigę asmenys, vykdantys ar numatantys vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų;

3.2. trečiosiose šalyse įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai, neturintys EORI kodo, kai jie pirmą kartą numato atlikti arba atlieka vieną iš Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 5 straipsnio 1–4 dalyse nustatytų veiksmų;

3.3. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių asmenys, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai, tarp jų fiziniai asmenys, kai tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos;

3.4. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruoti asmenys, kuriems EORI kodas nesuteiktas valstybės narės, kurioje jie įsteigti, muitinės, atsakingos už šių asmenų registravimą ir EORI kodų suteikimą, kai tai susiję su muitinės formalumų atlikimu Lietuvos Respublikoje;

3.5. Lietuvos Respublikoje Sąjungos muitų teritorijoje ar trečiosiose šalyse įsiteigusių juridinių asmenų filialai (toliau – filialas), kai juos įsteigęs asmuo Lietuvos Respublikoje vykdo ar numato vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų;

3.6. Lietuvos Respublikoje Sąjungos muitų teritorijoje ar trečiosiose šalyse įsiteigusių juridinių asmenų atstovybės (toliau – atstovybė), kai jas įsteigęs asmuo Lietuvos Respublikoje vykdo ar numato vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4. Aprašo 3 punkte nurodyti asmenys, išskyrus Aprašo VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytą atvejį, registruojami Registre pateikus Prašymą registruoti Muitinės prievolininkų registre (toliau – prašymas; Aprašo 1 priedas), užpildytą Aprašo V skyriaus nustatyta tvarka.

5. Prašymas, išskyrus Aprašo 9 punkte nurodytu atveju, teikiamas naudojantis MLS VP priemonėmis. Pateikus prašymą naudojantis MLS VP priemonėmis, informacijos mainai tarp Lietuvos Respublikos muitinės ir Aprašo 3 punkte nurodytų asmenų vykdomi šios sistemos priemonėmis.

Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, pareiškėjas, pageidaujantis teikti prašymą MLS VP priemonėmis, turi būti registruotas muitinės elektroninių paslaugų gavėju.

6. Prašymas teikiamas tik tuo atveju, jeigu:

6.1. Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas EORI kodas);

6.2. Aprašo 3.4 papunktyje nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas laikinasis identifikavimo kodas);

6.3. Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas identifikavimo kodas).

7. Prašymas MLS VP priemonėmis teikiamas:

7.1. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo;

7.2. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo, arba muitinės postui, kuriame muitinės formalumai bus atliekami – tuo atveju, kai asmens registravimas Registre susijęs su muitinės formalumų atlikimu.

8. Kai prašymą teikia Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis asmuo, teritorinė muitinė, kurios veiklos zonai jis priklauso nustatoma pagal jo gyvenamosios vietos adresą.

9. Prašymas raštu gali būti pateikiamas tik Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytu atveju, kai asmens registravimas Registre susijęs su muitinės formalumų atlikimu.

Tokiu atveju, prašymas gali būti pateiktas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo, arba muitinės postui, kuriame muitinės formalumai bus atliekami.

Prašymas gali būti teikiamas:

9.1. Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims atvykus į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai priklauso asmuo, arba į muitinės postą, kuriame bus atliekami muitinės formalumai; arba

9.2. perduodant rašytiniu parašu pasirašyto prašymo skenuotą kopiją:

9.2.1 bendruoju atitinkamos teritorinės muitinės elektroninio pašto adresu (vilnius@lrmuitine.lt, kaunas@lrmuitine.lt, klaipeda@lrmuitine.lt) – kai prašymą teikia Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodyti asmenys (išskyrus fizinius asmenis;

9.2.2. atskiru atitinkamai teritorinei muitinei priskirto elektroninio pašto adresu – kai prašymą teikia Aprašo 3.3, 3.4 papunkčiuose nurodyti fiziniai asmenys arba Aprašo 11.6 papunktyje nurodyti asmenys;

9.3. elektroninėmis priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo  ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 19 punkto nuostatomis – kai prašymą teikia Aprašo 3.1 ir 3.3 nurodyti Lietuvos Respublikoje įsisteigę asmenys.

10. Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys prašymą teikia tik naudojantis MLS VP priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

11. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

11.1. kai prašymą teikia Aprašo 3.1 papunktyje nurodyti asmenys (išskyrus fizinius asmenis) – juridinio asmens arba asmenų susivienijimo teisinę registraciją arba užsienio valstybės atstovybės akreditavimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento kopija;

11.2. kai prašymą teikia Aprašo 3.2 papunktyje nurodyti asmenys (išskyrus fizinius asmenis) – juridinio asmens arba asmenų susivienijimo teisinę registraciją trečiojoje šalyje patvirtinančio dokumento kopija ir įsteigimą Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinančio dokumento kopija tuo atveju, kai yra užpildytas prašymo langelis „Įsteigimo ES duomenys“ (visos langelio skiltys);

11.3. kai prašymą teikia Aprašo 3.3 ir 3.4 papunktyje nurodyti fiziniai asmenys – asmenį identifikuojančio dokumento kopija;

11.4. kai prašymą teikia Aprašo 3.4 papunktyje nurodyti asmenys – juridinio asmens arba asmenų susivienijimo teisinę registraciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje patvirtinančio dokumento kopija;

11.5. kai prašymą teikia Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys – teisinę registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento kopija ir informacija apie juos įsteigusį asmenį: tikslus pavadinimas ir adresas, EORI kodas, Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM mokėtojo kodas ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) suteiktas (jei toks kodas suteiktas) PVM mokėtojo kodas (-ai);

11.6. kai prašymą teikia asmenys atstovaujantys Aprašo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytus asmenis, kartu su Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytais dokumentais turi būti pateikta atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija ir atstovaujančio asmens asmenį identifikuojančio dokumento kopija.

12. Teikiant prašymą MLS priemonėmis, kartu teikiamos ir Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų skenuotos kopijos.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO PILDYMAS

 

13. Prašymas pildomas naudojantis MLS VP priemonėmis.

14. Teikiant prašymą Aprašo 9 punkte nustatytu atveju, jis turi būti surašytas Aprašo 1 priede pateikto pavyzdžio blanke arba parengtas naudojantis jį atitinkančiu elektroniniu formatu.

15. Prašymas pildomas lietuvių kalba. Tuo atveju, kai prašymą teikia Aprašo 3.2 papunktyje nurodyti asmenys arba Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių asmenys, arba Aprašo 3.4 papunktyje nurodyti asmenys, arba kai prašymą jų vardu teikia juos atstovaujantys asmenys, prašymas pildomas lotyniškomis raidėmis.

16. Pildant prašymą MLS VP priemonėmis arba teikiant prašymą raštu, turi būti pasirinkta arba nurodyta (atitinkamai) muitinės įstaiga, kuriai teikiamas prašymas.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PILDYMAS EORI KODUI ARBA IDENTIFIKAVIMO KODUI SUTEIKTI

 

17. Pildant prašymą, langelyje:

17.1. „Pareiškėjas“ nurodomas:

17.1.1. tikslus asmens (juridinio asmens arba asmenų susivienijimo) pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

17.1.2. asmens ne daugiau nei 35 ženklų sutrumpintas pavadinimas (pvz., UAB „Bendrovė“, V. Pavardenis);

17.2. „Buveinės/gyvenamosios vietos adresas“ nurodomas tikslus vietos, kurioje yra asmens (juridinio asmens arba asmenų susivienijimo) buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas (nurodant ir atitinkamą pašto kodą) ir dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas;

17.3. „Asmens tipas“ nurodomas asmens tipo kodas iš Asmens tipų klasifikatoriaus;

17.4. „Įsteigimo/gimimo data“ nurodoma (metai, mėnuo, diena):

17.4.1. Aprašo 3.1–3.3, 35 ir 3.6 papunkčiuose nurodyto asmens įsteigimo data; arba

17.4.2. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyto fizinio asmens gimimo data;

17.5. „Teisinis statusas“ nurodoma teisinė forma, nurodyta Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyto asmens teisinę registraciją patvirtinančiame dokumente.

Kai prašymą teikia Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti fiziniai asmenys, šiame langelyje nurodoma „Fizinis asmuo“;

17.6. „Pagrindinės ekonominės veiklos kodas“ nurodoma:

17.6.1. pagrindinės ekonominės veiklos kodas – Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytiems asmenims iš teisinę registraciją patvirtinančio dokumento (jeigu nurodyta); arba

17.6.2. veiklos kodas nurodytas verslo liudijime – Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą (jeigu asmuo turi verslo liudijimą).

Langelis nepildomas, kai pareiškėju yra Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas fizinis asmuo;

17.7. „PVM mokėtojo kodas (-ai)“ nurodomas pareiškėjui Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM mokėtojo kodas ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) suteiktas (jei toks suteiktas) PVM mokėtojo kodas (-ai);

17.8. „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodomas užsienio valstybės atstovybei Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

17.9. „Teisinės registracijos kodas“ nurodoma:

17.9.1. Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytų asmenų (išskyrus fizinius asmenis) teisinės registracijos kodas nurodytas šių asmenų teisinės registracijos dokumente (papildomai nurodomas dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas); arba

17.9.2. asmens kodas – Lietuvos Respublikoje registruotiems Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims; arba

17.9.3. asmenį identifikuojančio dokumento (pvz., paso, tapatybės kortelės, kelionės dokumento) numeris – trečiosiose šalyse registruotiems Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims;

17.10. „Įsteigimo ES duomenys“:

17.10.1. skiltyje „RB/CB/NVP įsteigimo ES valstybė narė“ nurodomas dviraidis ES valstybės narės, kurioje yra trečiojoje šalyje registruoto asmens registruota buveinė, centrinė būstinė arba nuolatinis verslo padalinys, ISO kodas;

17.10.2. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos kodas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio teisinės registracijos kodas ES valstybėje narėje;

17.10.3. skiltyje „RB/CB/NVP pavadinimas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje pavadinimas;

17.10.4. skiltyje „RB/CB/NVP adresas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje adresas;

17.10.5. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos data“ nurodoma trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje įregistravimo data.

Langelis pildomas tik tuo atveju, kai pareiškėju yra Aprašo 3.2 papunktyje nurodyti asmenys arba Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių asmenys, kurių registruota buveinė, centrinė būstinė arba nuolatinis verslo padalinys yra Sąjungos muitų teritorijoje ir kurie gali tai patvirtinti Aprašo 11.2 papunktyje numatytu dokumentu;

17.11. „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas)“ nurodoma pareiškėjo arba jo nurodyto asmens ryšiams su muitine, arba pareiškėją atstovaujančio asmens (toliau – asmuo ryšiams su muitine) kontaktinė informacija: vardas, pavardė, adresas ir kurie nors iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas;

17.12. „Trečiojoje šalyje registruotam asmeniui suteiktas identifikavimo kodas (-ai)“ nurodoma trečiosios šalies kompetentingos institucijos susijusiam asmeniui suteiktas  identifikavimo kodas (-ai) (pvz., TIR procedūros vykdytojo kodas, mokesčių mokėtojo kodas ir pan.) ir dviraidis trečiosios šalies, suteikusios identifikavimo kodą, ISO kodas;

17.13. „Sutinku/Nesutinku, kad man suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodyta informacija būtų skelbiama viešai (reikiamą pabraukti)“ pareiškėjui pabraukus, teikiant prašymą raštu, arba pažymėjus, teikiant prašymą MLS VP priemonėmis, žodį:

17.13.1. „Sutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir „Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta informacija bus skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominės veiklos vykdytojų sąraše;

17.13.2. „Nesutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir „Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta informacija nebus skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominės veiklos vykdytojų sąraše.

Pareiškėjui nepabraukus, teikiant prašymą raštu, arba nepažymėjus, teikiant prašymą MLS VP priemonėmis, nė vieno pirmiau nurodytų žodžių laikoma, kad pareiškėjas nesutinka, kad jam suteiktas EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir „Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta informacija būtų skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominės veiklos vykdytojų sąraše.

Langelis nepildomas, jei prašymą teikia Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys;

17.14. „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti:“ pareiškėjas, teikiant prašymą raštu, nurodo, kokiu būdu (raštu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu) jis pageidauja gauti informaciją, susijusią su registravimu Registre. Jei pareiškėjas informaciją pageidauja gauti:

17.14.1. raštu – nurodomas tikslus adresas, kuriuo turi būti išsiųsta informacija;

17.14.2. elektroniniu paštu – nurodomas tikslus elektroninio pašto adresas;

17.14.3. faksu – nurodomas tikslus fakso numeris;

17.14.4. telefonu – nurodomas tikslus telefono numeris.

18. Teikiant prašymą raštu, pareiškėjas arba asmuo ryšiams su muitine įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo ir nurodo prašymo pateikimo datą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PILDYMAS LAIKINAJAM IDENTIFIKAVIMO KODUI SUTEIKTI

 

19. Pildant prašymą, langelyje:

19.1. „Pareiškėjas“ nurodomas tikslus ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, pavadinimas (juridiniams asmenims ir asmenų bendrijoms) arba vardas ir pavardė (fiziniams asmenims);

19.2. „Buveinės/gyvenamosios vietos adresas“ nurodomas tikslus vietos, kurioje ES registruotas asmuo, neturintis EORI kodo, adresas (juridiniams asmenims ir asmenų susivienijimams) arba gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) ir dviraidis šalies, kurioje asmuo registruotas, ISO kodas;

19.3. „Asmens tipas“ nurodomas asmens tipo kodas iš Asmens tipų klasifikatoriaus;

19.4. „Įsteigimo/gimimo data“ nurodoma ES registruoto asmens (juridinio asmens arba asmenų susivienijimo), neturinčio EORI kodo, įsteigimo arba fizinio asmens gimimo data  (metai, mėnuo, diena);

19.5. „Teisinis statusas“ nurodoma ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, teisinę registraciją (juridiniam asmeniui arba asmenų susivienijimui) patvirtinančiame dokumente nurodyta teisinė forma arba nurodoma „Fizinis asmuo“, kai prašymą teikia Aprašo 3.4 papunktyje nurodyti ES registruoti fiziniai asmenys;

19.6. „PVM mokėtojo kodas (-ai)“ nurodomas asmeniui, neturinčiam EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas PVM mokėtojo kodas (jeigu toks suteiktas);

19.7. „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodomas asmeniui, neturinčiam EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas (jeigu toks suteiktas);

19.8. „Teisinės registracijos kodas“ nurodomas:

19.8.1. asmens (juridinio asmens arba asmenų susivienijimo), neturinčio EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas teisinės registracijos kodas (jeigu toks suteiktas) ir dviraidis šalies, kurioje asmuo registruotas, ISO kodas; arba

19.8.2. fizinio asmens, neturinčio EORI kodo, asmenį identifikuojančio dokumento (pvz., paso, tapatybės kortelės) numeris arba asmens kodas;

19.9. „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas)“ nurodoma pareiškėjo arba asmens ryšiams su muitine kontaktinė informacija: vardas, pavardė, adresas ir kurie nors iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas.

20. Pildant prašymą laikinajam identifikavimo kodui suteikti, turi būti užpildyti tik Aprašo 19 punkte nurodyti prašymo langeliai.

21. Teikiant prašymą raštu, pareiškėjas arba asmuo ryšiams su muitine įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo ir nurodo prašymo pateikimo datą.

22. Kai prašymas teikiamas MLS VP priemonėmis, pildant Aprašo 19.6–19.8 papunkčiuose nurodytus langelius, vienas iš jų turi būti pasirenkamas (pažymėtas) pagrindiniu.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYME PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKRINIMAS

 

23. Prašymas gali būti priimtas ir Aprašo VI skyriaus pirmajame ir antrajame skirsniuose bei Aprašo VII skyriuje numatyti veiksmai gali būti atliekami tik, jeigu prašyme pateikti visi Aprašo V skyriaus pirmajame arba antrajame skirsnyje numatyti duomenys ir Aprašo 11 punkte nustatyti dokumentai.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYME PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKRINIMAS, KAI PRAŠYMAS PATEIKTAS MLS VP PRIEMONĖMIS

 

24. Pildant prašymą MLS VP priemonėmis, prašymo langelių užpildymas užtikrinamas MLS priemonėmis ir MLS VP priemonėmis gali būti pateiktas tik prašymas, kuriame užpildyti visi privalomi langeliai.

25. Pateikus prašymą tikrinama, ar pareiškėjas nėra įregistruotas Registre. Tikrinimas, pagal atitinkamus prašyme nurodytus duomenis, atliekamas sistemos priemonėmis.

Nustačius, kad pareiškėjas yra įregistruotas Registre, pareiškėjas MLS priemonėmis informuojamas apie tai, kad jam jau buvo suteiktas EORI, laikinasis identifikavimo arba identifikavimo kodas, prašymas nepriimamas ir, vadovaujantis Aprašo 33 punkto nuostata, jokie su asmens registravimu Registre susiję veiksmai (Aprašo VII skyriuje numatyti veiksmai) neatliekami – asmuo neregistruojamas Registre.   

26. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas nėra įregistruotas Registre ir prašyme pateikti duomenys sutampa su duomenimis, gautais iš susijusių registrų (taikoma tik Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims), Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-253, 7 punkto nustatyta tvarka prašymui suteikiamas prašymo registracijos numeris ir atliekami Aprašo VII skyriuje numatyti veiksmai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYME PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKRINIMAS, KAI PRAŠYMAS PATEIKTAS RAŠTU

 

27. Nustačius, kad prašyme pateikti ne visi Aprašo V skyriaus pirmajame arba antrajame skirsniuose nurodyti duomenys ir (arba) Aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Prašymas užpildytas nesilaikant nustatytos tvarkos“ ir (arba) „Nepateikti registravimui būtini dokumentai“, nurodo nepateiktus duomenis ir (arba) dokumentus, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeniniu arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui (toliau – C grupės asmeninio naudojimo spaudas), ir prašymas grąžinamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63 arba 64 punkte nustatyta tvarka.  

Šiuo atveju laikoma, kad prašymas nepriimtas ir taikomos Aprašo 39 punkto nuostatos.

28. Priėmus prašymą tikrinama, ar pareiškėjas nėra jau įregistruotas Registre. Tikrinimas atliekamas:

28.1. kai prašymas užpildytas Aprašo V skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka, pagal prašymo:

28.1.1. langelyje „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodytą Lietuvos Respublikoje suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį – užsienio valstybių atstovybėms;

28.1.2. langelyje „Teisinės registracijos kodas“ nurodytą:

28.1.2.1. teisinės registracijos kodą – Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims;

28.1.2.2. asmens kodą – Lietuvos Respublikoje registruotiems Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims;

28.1.2.3. asmenį identifikuojančio dokumento numerį – Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems trečiosiose šalyse registruotiems fiziniams asmenims.

28.2. pagal Aprašo 19.6–19.8 papunkčiuose nurodytuose langeliuose pateiktus duomenis – kai prašymas užpildytas Aprašo V skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka.

29. Paaiškėjus, kad:

29.1. Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys jau yra įregistruoti Registre ir jiems EORI kodas suteiktas, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Pareiškėjui EORI kodas jau suteiktas“, nurodo asmeniui suteiktą EORI kodą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeniniu arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui (toliau – C grupės asmeninio naudojimo spaudas), ir prašymas grąžinamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63 arba 64 punkte nustatyta tvarka;

29.2. Aprašo 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims jau vieną kartą buvo suteiktas laikinasis identifikavimo kodas, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2 langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Laikinasis identifikavimo kodas jau buvo suteiktas. ES valstybės narės, kurioje asmuo registruotas, muitinė turi suteikti EORI kodą“, nurodo suteiktą laikinąjį identifikavimo kodą, laikinojo identifikavimo kodo suteikimo datą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir prašymas grąžinamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63 arba 64 punkte nustatyta tvarka.

Abiem atvejais laikoma, kad prašymas nepriimtas ir, vadovaujantis Aprašo 33 punkto nuostata, jokie su asmens registravimu Registre susiję veiksmai (Aprašo VII skyriuje numatyti veiksmai) neatliekami – asmuo neregistruojamas Registre.    

30. Jeigu atlikus Aprašo 28 punkte numatytus veiksmus nustatoma, kad pareiškėjas nėra įregistruotas Registre, patikrinama ar:

30.1. Aprašo 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.8, 17.9 papunkčiuose arba Aprašo 19.1, 19.2, 19.4–19.8 papunkčiuose nurodytuose langeliuose pateikti duomenys sutampa su Aprašo 11 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis;

30.2. Aprašo 17.7–17.9 papunkčiuose nurodytuose langeliuose pateikti duomenys sutampa su duomenimis, gautais iš susijusių registrų (šis tikrinimas atliekamas tik Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims).

31. Jeigu atlikus Aprašo 30 punkte numatytus veiksmus nustatoma, kad prašyme pateikti duomenys sutampa su Aprašo 11 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis ir (arba) su duomenimis, gautais iš susijusių registrų, prašyme pateikti duomenys įvedami į sistemą ir prašymui, sistemos priemonėmis, suformuojamas 12 ženklų numeris, kurio:

31.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;

31.2. 3-iasis ir 4-asis ženklai – prašymo pateikimo metų paskutiniai du skaitmenys;

31.3. 5–8-asis ženklai – Lietuvos Respublikos muitinės įstaigos, kuriai pateiktas prašymas, kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius), 2–5 ženklai;

31.4. 9–12-asis ženklai – prašymo eilės numeris (kiekvienais metais prašymai pradedami numeruoti iš naujo).

Prašymo numeris nurodomas jam skirtoje vietoje.

32. Jeigu atlikus Aprašo 30 punkte numatytus patikrinimus nustatoma, kad prašyme nurodyti duomenys nesutampa su Aprašo 11 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis ir (arba) su duomenimis, gautais iš susijusių registrų, taikomos Aprašo 35–37  punktų nuostatos.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

33. Aprašo 3 punkte nurodyti asmenys Registre registruojami vieną kartą.

34. Aprašo 3.1, 3.5 ir 3.6 papunktyje nurodyti asmenys bei 3.3 papunktyje nurodyti Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys neregistruojami Registre, jeigu pagal duomenis, gautus iš susijusių registrų, nustatoma, kad asmuo registravimo metu:

34.1. baigė savo veiklą dėl likvidavimo ar yra bankrutavęs;

34.2. fizinio asmens mirties atveju;

34.3. susijusiuose registruose nėra jokios informacijos apie registruojamą asmenį.

35. Aprašo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys neregistruojami Registre, jeigu:

35.1. nepateikti Aprašo 11 punkte numatyti dokumentai;

35.2. Aprašo 11 punkte numatyti dokumentai yra negaliojantys;

35.3. duomenys pateikti prašyme ir registravimui pateiktuose dokumentuose nesutampa su duomenimis, gautais iš susijusių registrų;

35.4. prašyme pateikti duomenys nesutampa su duomenimis registravimui pateiktuose dokumentuose;

35.5. muitinės pareigūnui, atsakingam už asmenų registravimą Registre, kyla abejonių dėl registravimui pateiktų dokumentų autentiškumo.   

Aprašo 35.2 ir 35.3 papunkčių nuostatos taikomos tik Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims.

36. Aprašo 34 ir 35 punktuose nustatytais atvejais prašymas nepriimamas ir, nurodant prašymo nepriėmimo priežastį, apie tai informuojamas pareiškėjas arba asmuo ryšiams su muitine (MLS priemonėmis arba vadovaujantis Aprašo 69 punkto nuostatomis).

37. Aprašo 35.3 papunktyje nustatytu atveju, prašymas gali būti priimtas ir gali būti atliekami Aprašo VII skyriaus pirmajame–trečiajame skirsniuose nustatyti veiksmai, jeigu nesutapimas tarp duomenų registravimui pateiktuose dokumentuose ir duomenų, gautų iš susijusių registrų, nėra esminis:

37.1. pasikeitė registruojamo asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono arba fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan. – kai  pareiškėju yra Aprašo 3.1, 3.5 arba 3.6 papunkčiuose nurodytas asmuo;

37.2. pasikeitė registruojamo asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan. – kai pareiškėju yra Aprašo 3.3 nurodytas Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis asmuo. 

Šiuo atveju, prašyme nurodytas teisinės registracijos kodas turi sutapti su registravimui pateiktuose dokumentuose nurodytu ir iš susijusių registrų gautu kodu. Priešingu atveju prašymas nepriimamas.

38. Aprašo 35.3 ir 35.4 papunkčiuose numatytais atvejais, kai prašymas buvo pateiktas raštu ir:

38.1. nėra galimybės iš karto su pareiškėju suderinti prašyme nustatytus netikslumus (klaidas), muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, taisytino prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Turi būti pateiktas ištaisytas prašymas“, nurodo nustatytus neatitikimus, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu. Prašymas grąžinamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63 arba 64 punkte nustatyta tvarka, laikoma, kad prašymas nepriimtas ir taikomos Aprašo 39 punkto nuostatos;

38.2. yra galimybė iš karto su pareiškėju suderinti prašyme nustatytus netikslumus (klaidas), prašymas yra taisomas, tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas patvirtinamas pareiškėjo parašu. Atlikus būtinus pataisymus, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Taisyta“ ir šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu. Pataisius prašymą, atliekami atitinkami Aprašo VII skyriaus antrajame–trečiajame skirsniuose nustatyti veiksmai.

39. Jeigu prašymas nepriimtas Aprašo 27, 35, 37 punktuose ir 38.1 papunktyje nustatytais atvejais – pareiškėjas, registravimo Registre tikslais, turi pateikti naują prašymą.

40. Pareiškėjas registruojamas Registre (atliekami atitinkami Aprašo VII skyriaus antrajame–trečiajame skirsniuose nustatyti veiksmai) kai:

40.1. pateiktame prašyme arba Aprašo 39 punkte nustatyta tvarka naujai pateiktame prašyme nurodyti visi Aprašo V skyriaus pirmajame arba antrajame skirsnyje numatyti duomenys;

40.2. kartu su prašymu pateikti visi Aprašo 11 punkte nustatyti dokumentai ir (arba) gauta Aprašo 70 punkte numatyta papildoma informacija;

40.3. nėra arba nebelieka (naujai pateikto prašymo atveju) Aprašo 35 punkte išvardintų priežasčių prašymui atmesti.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

EORI KODO SUTEIKIMAS

 

41. Registruojant Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų unikalus EORI kodas, kurį sudaro:

41.1. Aprašo 3.1 ir 3.3 papunkčiuose nurodytiems Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims:

41.1.1. raidės „LT“;

41.1.2. teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo langelyje „Teisinės registracijos kodas“, – juridiniams asmenims ir asmenų susivienijimams; arba

41.1.3. mokesčių mokėtojo kodas, nurodytas prašymo langelyje „Mokesčių mokėtojo kodas“, – užsienio valstybių atstovybėms; arba

41.1.4. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 15 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių – fiziniams asmenims;

41.2. Aprašo 3.2 papunktyje nurodytiems asmenims ir Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems trečiosiose šalyse registruotiems asmenims:

41.2.1. raidės „LT“;

41.2.2. dviraidis trečiosios šalies, kurioje registruotas asmuo, ISO kodas;

41.2.3. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 13 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių.

42. Atlikus Aprašo 41 punkte numatytus veiksmus, tuo atveju, kai prašymas pateiktas:

42.1. MLS VP priemonėmis, pareiškėjas MLS priemonėmis informuojamas apie EORI kodo suteikimą ir turi galimybę atsispausdinti MLS automatiškai suformuotą atitinkamą pranešimą;

42.2. raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre:

42.2.1. tuo atveju, kai prašymo langelyje „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti“ pareiškėjas nurodė, kad pageidauja gauti informaciją raštu – 2 egzemplioriais atspausdina sistemoje automatiškai suformuotą pranešimą apie EORI kodo suteikimą (toliau – pranešimas; Aprašo 2 priedas), kuris tvirtinamas (abu egzemplioriai) jam pasirašant ir uždedant asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudą. Vienas patvirtintas pranešimo egzempliorius perduodamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63.1 arba 64.1 papunktyje nustatyta tvarka, antrasis patvirtinto pranešimo egzempliorius kartu su prašymu tvarkomas teritorinės muitinės nustatyta tvarka;

42.2.2. tuo atveju kai prašymo langelyje „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti“ pareiškėjas nurodė, kad pageidauja gauti informaciją elektroniniu paštu, faksu arba telefonu – vienu egzemplioriumi atspausdina sistemoje automatiškai suformuotą pranešimą apie EORI kodo suteikimą, kuris tvirtinamas jam pasirašant ir uždedant asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudą. Patvirtintas pranešimo egzempliorius perduodamas pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63.2–63.4 arba 64.2–64.4 papunkčiuose nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LAIKINOJO IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMAS

 

43. Laikinasis identifikavimo kodas Aprašo 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims gali būti suteiktas tiktai vieną kartą ir tiktai vienai muitinės operacijai atlikti.

44. Registruojant Aprašo 3.4 papunktyje nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų unikalus laikinasis identifikavimo kodas, kurį sudaro:

44.1. raidės „LT“;

44.2. dviraidis Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje registruotas asmuo neturintis EORI kodo, ISO kodas;

44.3. vienas iš prašymo langeliuose „PVM mokėtojo kodas (-ai)“, „Mokesčių mokėtojo kodas“ arba „Teisinės registracijos kodas“ nurodytų kodų.

45. Atlikus Aprašo 44 punkte numatytus veiksmus:

45.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas MLS VP priemonėmis, pareiškėjas MLS priemonėmis informuojamas apie laikinojo identifikavimo kodo suteikimą ir turi galimybę atsispausdinti MLS automatiškai suformuotą atitinkamą pranešimą;

45.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Suteiktas laikinasis identifikavimo kodas“, nurodo pareiškėjui suteiktą laikinąjį identifikavimo kodą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir grąžina prašymą pareiškėjui arba asmeniui ryšiams su muitine Aprašo 63 arba 64 punkte nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMAS

 

46. Registruojant Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų identifikavimo kodas, kurį sudaro:

46.1. raidės „LT“;

46.2. raidė „F“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas Aprašo 3.5 papunktyje nurodytiems asmenims; arba

46.3. raidė „A“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas Aprašo 3.6 papunktyje nurodytiems asmenims;

46.4. filialo arba atstovybės teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo langelyje „Teisinės registracijos kodas“.

47. Atlikus Aprašo 46 punkte numatytus veiksmus, pareiškėjas MLS priemonėmis informuojamas apie identifikavimo kodo suteikimą ir turi galimybę atsispausdinti MLS automatiškai suformuotą atitinkamą pranešimą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE TERITORINĖS MUITINĖS INICIATYVA

 

48. Asmenų registravimas Registre teritorinės muitinės iniciatyva atliekamas ne MLS priemonėmis.

Aprašo 3 punkte nurodyti asmenys gali būti registruojami Registre muitinės iniciatyva (toliau – asmens registravimas muitinės iniciatyva), jeigu:

48.1. asmeniui atsiranda prievolė registruotis Registre;

48.2. asmeniui EORI arba identifikavimo kodas nėra suteiktas;

48.3. dėl tam tikrų priežasčių asmuo negali pateikti prašymo;

48.4. teritorinė muitinė turi visus registravimui būtinus duomenis.

49. Teritorinės muitinės sprendime registruoti turi būti aiškiai nurodytos tokio registravimo priežastys ir būtinybė.

50. Teritorinės muitinės administracijos padalinys, priėmęs sprendimą dėl asmens registravimo muitinės iniciatyva (toliau – sprendimą priėmęs teritorinės muitinės administracijos padalinys), Vidinės komunikacijos sistemos (toliau – VKS) priemonėmis,  perduoda šį sprendimą ir visus turimus, registravimui būtinus duomenis teritorinės muitinės administracijos padaliniui, atsakingam už asmenų registravimą Registre.

51. Muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, į sistemą įveda asmens registravimui pateiktus duomenis ir asmens tipo kodą iš Asmens tipų klasifikatoriaus.

52. Atliekant asmens registravimą muitinės iniciatyva, asmeniui suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų identifikavimo kodas, kurį sudaro:

52.1. raidės „LT“;

52.2. teritorinės muitinės, kurioje atliekamas asmens registravimas muitinės iniciatyva, kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, 2–5 ženklai;

52.3. teisinės registracijos kodas – Aprašo 3.1, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytiems asmenims; arba

52.4. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 11 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių – Aprašo 3.2 ir 3.3 papunktyje nurodytiems asmenims.

53. Atlikęs Taisyklių 52 punkte nustatytus veiksmus, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, atspausdina pranešimą, kurį patvirtina savo parašu ir asmeninio naudojimo spaudu.

Sprendimas dėl asmens registravimo muitinės iniciatyva, asmens registravimui pateikti duomenys ir pranešimas, saugomi teritorinės muitinės administracijos padalinyje, kuriam priklauso muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre.

54. Atlikus Aprašo 53 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytus veiksmus, skenuota pranešimo kopija VKS priemonėmis perduodama sprendimą priėmusiam teritorinės muitinės administracijos padaliniui.

Sprendimą priėmęs teritorinės muitinės administracijos padalinys, gavęs skenuotą pranešimo kopiją, esant galimybei (jei žinomi susijusio asmens kontaktiniai duomenys) informuoja susijusį asmenį apie:

54.1. jam suteiktą identifikavimo kodą  ir tokio registravimo priežastis;

54.2. tai, kad tuo atveju, jei asmuo nuspręs vykdyti veiklą reguliuojamą muitų teisės aktų, jis turės būti registruojamas Registre laikantis Aprašo III-VII skyriuose nustatytos tvarkos. 

 

VIII SKYRIUS

REGISTRE SAUGOMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

55. Registre saugomų duomenų tikslinimas atliekamas ne MLS priemonėmis:

55.1. pasikeitus asmens duomenims susijusiuose registruose ir vadovaujantis atitinkamomis Muitinės departamento ir susijusių registrų duomenų valdytojų pasirašytomis duomenų teikimo sutartimis gavus šiuos duomenis iš susijusių registrų;

55.2. teritorinėje muitinėje nustačius, kad asmens registravimo į Registrą teritorinėje muitinėje arba muitinės poste metu, į Registrą įvesti neteisingi duomenys, t. y. klaidingai įvesti Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka pateiktame prašyme nurodyti duomenys;

55.3. asmeniui, kurio saugomi Registre asmens duomenys pasikeitė, teritorinei muitinei pateikus informaciją apie asmens duomenų pasikeitimus, papildymus ir pan.

56. Registre registruotas asmuo privalo informuoti apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus (papildymus) teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso.

Informacija apie asmens duomenų pasikeitimą ir tai pagrindžiančių dokumentų kopijos turi būti pateiktos ne vėliau nei 5 darbo dienos nuo asmens duomenų pasikeitimo dienos. Informacijos pateikimui taikomos Aprašo 9 punkto nuostatos.

57. Aprašo 55.1 papunktyje numatytu atveju asmens duomenų pasikeitimas Registre atliekamas programiniu būdu pakeičiant Registre saugomus asmens duomenis duomenimis gautais iš susijusių registrų.

Aprašo 55.2 papunktyje numatytu atveju, Registre saugomų duomenų taisymas atliekamas vadovaujantis Muitinės prievolininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Muitinės prievolininkų registro nuostatai), 42 punkte nustatyta tvarka. Registre saugomų duomenų taisymas atliekamas pagal susijusio asmens prašyme pateiktus duomenis.

Aprašo 55.3 punkte numatytu atveju, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre teritorinėje muitinėje, ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie asmens duomenų pasikeitimą ir tai pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos į sistemą įveda pasikeitusius asmens duomenis.

58. Apie visus Registro duomenų tikslinimus, atliktus Aprašo 55.2 ir 55.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, informuojamas asmuo, kurio duomenys Registre buvo pakeisti, papildyti ar patikslinti. Šiuo atveju informacijos mainai tarp asmens, kurio duomenys Registre buvo pakeisti, papildyti ar patikslinti, ir muitinės vykdomiems ne MLS priemonėmis

59. Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys išregistruojami iš Registro vadovaujantis Muitinės prievolininkų registro nuostatų 36 punkte nustatytais atvejais.

60. Aprašo 59 punkte nustatytu atveju Registre atitinkamam asmeniui nurodomas naujas statusas (išregistravimas iš Registro), išregistravimo iš Registro data ir priežastis.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Kai prašymas pateiktas MLS VP priemonėmis, informacijos mainai tarp pareiškėjo ir muitinės, išskyrus Aprašo 70 punkte nustatytą atvejį, vyksta MLS priemonėmis.

62. Kai prašymas pateiktas Aprašo 9 punkte nustatytu atveju, informacijos manai tarp pareiškėjo ir muitinės, vyksta prašymo langelyje „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti“ nurodytu būdu arba pasinaudojus prašymo langelyje „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas)“ nurodyta kontaktine informacija.

63. Kai, Aprašo 62 punkte numatytu atveju, informacijos manai tarp pareiškėjo ir muitinės vyksta prašymo langelyje „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti“ nurodytu būdu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, tuo atveju, kai pareiškėjas nurodė, kad pageidauja gauti informaciją:

63.1. raštu – langelyje  nurodytu adresu grąžina prašymą Aprašo 27, 29 punkte, 38.1 arba 45.2 papunktyje nustatytu atveju arba perduoda Aprašo 42.2.1 papunktyje numatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių;

63.2. elektroniniu paštu – skenuoja Aprašo 27, 29 punkte, 38.1 arba 45.2 papunktyje nustatytu atveju grąžintiną prašymą arba Aprašo 42.2.2 papunktyje numatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių ir atitinkamą skenuotą kopiją perduoda langelyje nurodytu elektroninio pašto adresu;

63.3. faksu – Aprašo 27, 29 punkte, 38.1 arba 45.2 papunktyje nustatytu atveju grąžintiną prašymą arba Aprašo 42.2.2 papunktyje numatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių perduoda langelyje nurodytu fakso numeriu;

63.4. telefonu – langelyje nurodytu telefono numeriu informuoja pareiškėją apie prašymo nepriėmimą (nurodant nepriėmimo priežastį (-is) Aprašo 27, 29 punkte arba 38.1 papunktyje nustatytu atveju) arba apie EORI ar laikinojo identifikavimo kodo suteikimą.

64. Kai, Aprašo 62 punkte numatytu atveju, informacijos manai tarp pareiškėjo ir muitinės vyksta pasinaudojant prašymo langelyje „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas, telefono Nr. arba fakso Nr., arba el. pašto adresas) nurodyta kontaktine informacija, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą:

64.1. langelyje nurodytu adresu raštu grąžina Aprašo 27, 29 punktuose, 38.1 arba 45.2 papunkčiuose nurodytą prašymą arba perduoda Aprašo 42.2.1 papunktyje numatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių; arba

64.2. skenuoja Aprašo 27, 29 punktuose, 38.1 arba 45.2 papunkčiuose nurodytą prašymą arba 42.2.2 papunktyje nustatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių ir atitinkamą skenuotą kopiją perduoda  langelyje nurodytu elektroninio pašto adresu; arba

64.3. perduoda Aprašo 27, 29 punktuose, 38.1 arba 45.2 papunkčiuose nurodytą prašymą arba 42.2.2 papunktyje nustatytą patvirtintą pranešimo egzempliorių langelyje nurodytu fakso numeriu; arba

64.4. prašymo langelyje nurodytu telefono numeriu informuoja asmenį ryšiams su muitine apie prašymo nepriėmimą (nurodant nepriėmimo priežastį (-is) Aprašo 27, 29 punktuose, 38.1 arba 45.2 papunkčiuose nurodytu atveju) arba apie EORI ar laikinojo identifikavimo kodo suteikimą.

65. Tuo atveju, kai informacijos manai tarp pareiškėjo ir muitinės vyksta Aprašo 63.3, 63.4, 64.3 ir 64.4 papunkčiuose nustatytu būdu – ant susijusio prašymo arba ant patvirtinto pranešimo egzemplioriaus (atitinkamai) užrašoma „Informacija perduota faksu“, nurodomas fakso numeris, kuriuo perduota informacija, arba „Informacija perduota telefonu“, nurodomas telefono numeris, kuriuo perduota informacija, įrašas patvirtinamas informaciją perdavusio muitinės pareigūno parašu ir asmeniniu spaudu.

66. Rašto ir kartu su juo grąžinamo prašymo kopijos (perdavus informaciją Aprašo 63.1 ir 64.1 papunkčiuose numatytu būdu), elektroninio pranešimo kopija (perdavus informaciją Aprašo 63.2 ir 64.2 papunkčiuose numatytu būdu), Aprašo 65 punkte nurodyti dokumentai saugomi kartu su asmens pateiktu prašymu ir kartu su prašymu pateiktais dokumentais teritorinės muitinės administracijos padalinyje, kuriam priklauso muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre.

67. Aprašo 61 punkte nustatytu atveju, informacijos perdavimo pareiškėjui diena laikoma ta pati diena, kurią informacija perduota MLS priemonėmis.

68. Aprašo 63 ir 64 punktuose numatytos informacijos perdavimo pareiškėjui diena, kai informacija perduodama:

68.1. raštu, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka;

68.2. elektroniniu paštu, faksu arba telefonu, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka.

69. Aprašo 63 ir 64 punktuose aprašyti informacijos mainų būdai (raštu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu) tarp pareiškėjo ir muitinės bei Aprašo 65, 66 ir 68 punktų nuostatos taikytinos bet kuriems informacijos tarp pareiškėjo ir muitinės mainams, vykdomiems ne MLS priemonėmis.

70. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prašymą gavusi ir nagrinėjanti teritorinė muitinė ar muitinės postas, gali pareiškėjo paprašyti pateikti registravimui Registre būtiną papildomą informaciją, nurodant papildomos informacijos pateikimo terminą.

Šiuo atveju, informacijos mainai tarp pareiškėjo ir teritorinės muitinės ar muitinės posto vykdomi ne MLS priemonėmis.

Pareiškėjas, per nurodytą papildomos informacijos pateikimo terminą, registravimui Registre papildomą informaciją teikia Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytu būdu.

71. Pareiškėjas registruojamas Registre ne ilgiau nei per 48 val., skaičiuojant nuo to momento, kai teritorinė muitinė ar muitinės postas, per Muitinės prievolininkų registro nuostatų 22 punkte numatytą terminą patikrina ir įsitikina, kad įvykdytos Aprašo 40 punkte nustatytos sąlygos.

72. Pareiškėjas laikomas informuotu apie tai, kad jis įregistruotas Registre ir jam suteiktas EORI, identifikavimo kodas arba laikinasis identifikavimo kodas nuo informacijos apie pirmiau paminėtų kodų suteikimą gavimo dienos.

73. Vadovaudamasis Muitinės prievolininkų registro nuostatų 63 punktu, asmuo raštu gali kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso (pagal gyvenamosios vietos adresą), Muitinės prievolininkų registro išrašui (toliau – išrašas; Aprašo 3 priedas) gauti, nurodydamas išrašo perdavimo būdą:

73.1. raštu – nurodomas tikslus adresas, kuriuo turi būti išsiųstas išrašas;

73.2. elektroniniu paštu – nurodomas tikslus elektroninio pašto adresas;

73.3. faksu nurodomas tikslus fakso numeris.

Išrašas tvirtinamas teritorinės muitinės antspaudu arba teritorinės muitinės numeruotu antspaudu ir spaudu „Išrašas tikras“ ir perduodamas susijusiam asmeniui vadovaujantis Aprašo 69 punkto nuostatomis.

74. Kai informacijos mainai tarp pareiškėjo ir muitinės vyksta Aprašo 63.2 ir 64.2 papunkčiuose nurodytu būdu, tai daroma atskiru atitinkamai teritorinei muitinei priskirtu elektroninio pašto adresu. Perduodama informacija elektroniniame pašte neturi būti saugoma ilgiau, nei reikalinga informacijos mainams atlikti, ir panaikinama nedelsiant, atlikus informacijos mainus.

75. Pateikus prašymus Aprašo 9.2.1 ir 9.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka, prašymai ir kartu su jais pateikti dokumentai, Aprašo 70 punkte numatyta gauta papildoma informacija elektroniniame pašte neturi būti saugomi ilgiau, nei reikalinga asmens registravimo Registre tikslais. Pateikti prašymai ir kartu su jais pateikti dokumentai elektroniniame pašte panaikinami nedelsiant, atlikus:

75.1. pareiškėjo registravimą Registre; ir (arba)

75.2. atitinkamus Aprašo 63 arba 64 punktuose numatytus veiksmus.   

76. Jeigu asmuo, kuris iš Registro buvo išregistruotas Muitinės prievolininkų registro nuostatų 36.3 ir 36.4 papunkčiuose numatytais atvejais, pakartotinai pateikia prašymą, jam suteikiamas tas pats (buvęs) EORI arba identifikavimo kodas.

77. Prašymo pateikimas nesilaikant Aprašo 7 punkto pirmoje arba antroje pastraipoje arba Aprašo 9 punkto antroje pastraipoje nustatytos prašymo pateikimo tvarkos, negali būti prašymo atmetimo priežastimi.

Tokiu atveju prašymą Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja ir Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka asmenį registruoja teritorinė muitinė arba muitinės postas, kuriam prašymas pateiktas.

78. Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt skelbiama Muitinės prievolininkų registro nuostatų 69 punkte nurodyta informacija.

79. Tuo atveju, kai asmuo registruojamas Aprašo VII skyriaus ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka, Aprašo V ir VI skyriaus nuostatos netaikomos.

80. Tuo atveju, kai asmuo buvo įregistruotas Registre Aprašo VII skyriaus ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka, Aprašo 54.2 nustatytu atveju, prieš registruojant asmenį Registre pirmiausiai jam Registre nurodomas naujas statusas (išregistravimas iš Registro), išregistravimo iš Registro data ir priežastis.  

____________________________

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų

registre tvarkos aprašo 1 priedas

 

 

_____________________ teritorinei muitinei

 

 

PRAŠYMAS

REGISTRUOTI MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE

 

 

___________________Nr.____________________

(data)                                      

 

 

 

1. Pareiškėjas

 

 

 

2. Skirta muitinės įrašams

 

 

 

 

3. Buveinės/gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

4. Asmens tipas

 

 

 

5. Įsteigimo/gimimo data

6. Teisinis statusas

7. Pagrindinės ekonominės veiklos kodas

8. PVM mokėtojo kodas (-ai):

 

 

 

 

9. Mokesčių mokėtojo kodas

10. Teisinės registracijos kodas

11. Įsteigimo ES duomenys:

11.1. RB/CB/NVP

įsteigimo ES valstybė narė

11.2. RB/CB/NVP registracijos kodas

11.3. RB/CB/NVP pavadinimas

11.4. RB/CB/NVP adresas

11.5. RB/CB/NVP

registracijos data

12. Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas):

 

 

 

 

 

13. Trečioje šalyje registruotam asmeniui suteiktas identifikavimo kodas (-ai):

 

 

14. Sutinku/nesutinku, kad man suteiktas EORI kodas ir prašymo 1, 3 langeliuose nurodyta informacija būtų skelbiama viešai (reikalingą pabraukti).

 

15. Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti

 

 

16.

 

Vardas, pavardė ……………………………………Parašas …………………..Data………………

 

 

 

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų

registre tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

 

 

 

 

 

___________________teritorinė muitinė

 

 

PRANEŠIMAS Nr.________________

apie EORI kodo/identifikavimo kodo suteikimą

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  generalinio direktoriaus 20 m. d. įsakymu Nr.        

 

pagal ______________pateiktą prašymą Nr._____________

(data)                               

 

_______________________________________________________________________suteiktas

(pavadinimas arba asmens vardas, pavardė)

 

 

EORI kodas/identifikavimo kodas _____________________________

(kas reikalinga, pabraukti)

 

20 m. d.

 

 

 

 

 

Asmuo privalo informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus.

 

 

______________________________

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų

registre tvarkos aprašo 3 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ teritorinė muitinė______________

(data)                                                    

 

MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO IŠRAŠAS Nr.________________

apie EORI kodo/identifikavimo kodo suteikimą

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 20 m.                             d. įsakymu Nr.         

 

pagal ______________pateiktą prašymą Nr._____________

(data)                               

 

_______________________________________________________________________suteiktas

(pavadinimas arba asmens vardas, pavardė)

 

 

EORI kodas/identifikavimo kodas _____________________________

(kas reikalinga, pabraukti)

 

20 m. . d.

 

 

 

 

 

 

 

Asmuo privalo informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus.

 

______________________________

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1B-491

 

 

 

 

ASMENS TIPŲ KLASIFIKATORIUS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas

Kodas

1.

Fizinis asmuo

1

2.

Juridinis asmuo

2

3.

Asmenų susivienijimas

3

4.

Užsienio valstybės atstovybė

4

5.

LR registruotas juridinio asmens filialas

5

6.

LR registruota juridinio asmens atstovybė

6

 

_________________________