LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymO Nr. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

 

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. V-663

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.“

2. Pakeičiu 6 priedą ir 7.5 papunktį išdėstau taip:

7.5. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2019 m. gegužės 13 d. raštu Nr. DOT-S-142