Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Druskininkų SAVIVALDYBEI

 

2020 m. sausio 16 d. Nr. 1P-25-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T1-35 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise“ ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T1-119 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“:

1Perduodu Druskininkų savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,0750 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 1501/0006:32, unikalus Nr. 4400-5054-1592, naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos), esantį Druskininkų mieste, Veisiejų g., valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui (skverui įrengti ir eksploatuoti).

2Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėją pasirašyti Druskininkų savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą.

3Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriui prižiūrėti, kad Druskininkų savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas