LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-896 „DĖL PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. 4-1177

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Nuostatus suteikiamos Bendrovės garantijos yra de minimis pagalba, kurios teikimui ir skaičiavimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, o pagal Nuostatus suteikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos 2022 m. spalio 28 d. Komisijos komunikato Nr. 2022/C 426/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių, 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“ ir 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 9607 final „Valstybės pagalba SA.104853, SA.104854, SA.105108 (2022/N) – Lietuva: Likvidumo priemonių pratęsimas (SA.102772, SA.104109, SA.103706 pakeitimai)“ nuostatos.“

2. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo bei draudimo (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 64–66 skyrius), spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), ginklų ir šaudmenų specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), azartinių lošimų ar lažybų organizavimo (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), taip pat Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytose srityse. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame Nuostatų papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos šiame Nuostatų papunktyje minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, tai yra paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama;“.

3. Pakeičiu 373 punktą ir jį išdėstau taip:

373. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta Komunikato 47 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos.“

4. Pakeičiu 376 punktą ir jį išdėstau taip:

376. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 61 punkto b papunktyje nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.“

5. Pakeičiu 3710 punktą ir jį išdėstau taip:

3710. Pagalbos garantijos teikiamos iki 2023 m. gruodžio 31 dienos.“

6. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 79 punkto nuostatomis.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė