LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo NR. 3d-286  „Dėl LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 3D-272

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.         Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 142/2016 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 1 tomas, p. 340), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVPĮ),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės), 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2003/61/EB dėl  mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422), 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo teismo sprendimą byloje Nr. C-110/13.“

2.         Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys:

8.1. ankstesniais paraiškų rinkimo metais pateikę paramos paraiškas įgyvendinti tęstinius įsipareigojimus tuose pačiuose laukuose nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto;

8.2. didinantys deklaruotus plotus pagal Priemonę, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta paramos paraiškoje pagal Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų pagal Priemonę laikotarpiu. Įsipareigojimų laikotarpis skaičiuojamas naujai deklaruotiems pagal Priemonę plotams, o ankstesniais paraiškų teikimo metais pateiktų paramos paraiškų plotams įsipareigojimų laikotarpis nekinta;

8.3. prisiimantys naujus įsipareigojimus pagal Priemonę paramai už sodus, uogynus, daržoves ir bulves gauti. Jei pareiškėjai šiuose plotuose įsipareigojimų laikotarpiu augins kitus nei šiame papunktyje nurodytus pasėlius, parama tais metais už šiuos plotus neteikiama. Šio papunkčio reikalavimas netaikomas šių taisyklių 8.2 ir 8.4 papunkčiuose nurodytiems pareiškėjams;

8.4.      2015 m. pabaigę įgyvendinti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ prisiimdami naujus įsipareigojimus pagal Priemonę:

8.4.1.   nedidinantys buvusio deklaruoto ploto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“;

8.4.2.   didinantys deklaruotus plotus lyginant su buvusiais deklaruotais plotais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta paramos paraiškoje pagal Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų pagal Priemonę laikotarpiu.

3.         Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pareiškėjas laikomas įgyvendinančiu Priemonę nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Paramos paraiškos forma ir paramos paraiškos pildymo instrukcija pateikiama Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.“

4.         Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.     Pareiškėjui draudžiama:

11.1. tyčia dalyti valdą siekiant gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalijimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalijimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai Agentūros nustatyta tvarka nepateikia per pranešime nurodytą terminą prašomų įrodymo dokumentų;

11.2. kurti dirbtines sąlygas gauti paramą pagal Priemonę. Agentūra, savo nustatyta tvarka vertindama pareiškėjų atitiktį šiam reikalavimui, vadovaujasi reglamentu (EB) Nr. 2988/95, reglamentu (ES) Nr. 1305/2013, reglamentu (ES) Nr. 1306/2013, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, SVVPĮ, Teisingumo teismo sprendimu byloje Nr. C-110/13 ir kitais teisės aktais, nurodytais šių taisyklių 1 punkte.“

5.         Papildau 111 punktu:

111. Pateikę paraiškas pareiškėjai vertinami, ar yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė. Agentūra, vertindama pareiškėjų atitiktį šiam reikalavimui, vadovaujasi reglamentu (EB) Nr. 2988/95, reglamentu (ES) Nr. 1305/2013, reglamentu (ES) Nr. 1306/2013, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, SVVPĮ, Teisingumo teismo sprendimu byloje Nr. C-110/13 ir kitais teisės aktais, nurodytais šių taisyklių 1 punkte.

6.         Pakeičiu 22.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.12. kasmet pateikti informaciją (sudarytą buhalterinių apskaitos dokumentų pagrindu) sertifikavimo įstaigai apie užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą taip:

22.12.1. einamaisiais metais iki sausio 15 d. pateikti informaciją apie visą praeitais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ir visos turimos produkcijos likučius;

22.12.2. jeigu, kaip nurodyta taisyklių 22.12.1 papunktyje, produkcija ar dalis produkcijos praeitais metais nebuvo patiekta rinkai – ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikti informaciją apie šios produkcijos patiekimą rinkai ir turimos produkcijos likučius nuo tų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai);“.

7.         Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose. Kitose teritorijose mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 1,5 ha tenka vienam sertifikuotam pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus SG. Jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas, o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas. Tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius.

Skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų, imami 2015 m. duomenys. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles mokama tik laikantiems gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede, išskyrus kiaules ir paukščius.“

8.         Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla (pajamos iš šios specializuotos produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, išskyrus paramos gavėjus, paramos paraiškoje deklaruojančius mažiau kaip 1 ha šiame punkte nurodytų augalų), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms, perdirbančioms šios rūšies produkciją. Parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus. Pajamos iš specializuotos produkcijos gamybos nuo pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, apskaičiuojamos analogiškai pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Paramos gavėjai turi pateikti Agentūrai kasmet paramos teikimo laikotarpiu iki vasario 28 d. už praėjusių ataskaitinių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) užpildytą ir nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (pažymos forma nurodyta šios Metodikos priede), išskyrus atvejus, kai produkcija yra sandėliuojama 53.6 papunktyje nustatyta tvarka. Pajamos, gautos iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, nurodomos šios pažymos 1.1.5 papunktyje. Pajamų, gautų iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, palyginus jas su pajamomis, gautomis iš žemės ūkio veiklos, lyginamoji dalis (procentais) apskaičiuojama pažymos 1.1.5 papunktyje nurodytą sumą padalijus iš šios pažymos 1.1 papunktyje nurodytos sumos ir gautą dalmenį padauginus iš 100.“

Paramos gavėjai, perdirbantys šiame punkte nurodytą produkciją, ir įmonės, kurioms tiekiama šiame punkte nurodyta užauginta žaliava, turi turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą šiame punkte nurodytai perdirbimo veiklai arba būti įregistruoti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“, arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.         Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Parama už javus pašarams (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo III skyriuje) mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam SG (galvijų, kiaulių ir (arba) paukščių), nurodytam šių taisyklių 1 priede ir sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą pagal abi šios Priemonės veiklas, o šių plotų hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už javus pašarams pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka už deklaruotą javų pašarams plotą, kuriam neteko šiame punkte nustatyto SG, mokama kaip už javus (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo II skyriuje).

Skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus.“

10.       Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai, nurodyti 2 priede, arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais 2 priede nurodytais augalais. Pareiškėjai, kurių laukuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai bus auginamos daugiametės žolės. Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, tačiau tokiu atveju sėja turi būti atliekama ne vėliau kaip iki liepos 10 d.

Šio punkto reikalavimai laikomi įgyvendintais tais atvejais, kai atitinkamuose laukuose yra auginamos daugiametės žolės sėklai (jei paramos paraiškoje deklaruotos daugiametės žolės sėklai nesertifikuojamos pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus, išmoka už šių kultūrų plotą mokama kaip už daugiamečių žolių įsėlį, jeigu jį sudaro šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodyti augalai) arba įsėjamos daugiametės žolės ar jų mišiniai gyvulių pašarui. Už paramos paraiškoje deklaruoto daugiamečių žolių įsėlio ploto dalį, kuri atitinka šių Taisyklių 23 punkte nustatytą SG, mokama už daugiametes žoles nustatyto dydžio išmoka, o už tą ploto dalį, kuri neatitinka šių Taisyklių 23 punkte nustatyto SG, mokama kaip už daugiamečių žolių įsėlį, jeigu jį sudaro šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodyti augalai arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais 2 priedo VII skyriuje nurodytais augalais.“

11.       Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Kompensacinė išmoka už javus, daugiametes žoles sėklai (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama pareiškėjams, kurie augina javus arba daugiametes žoles sėklai. Pareiškėjai ar paramos gavėjai, pretenduojantys į šią išmoką, privalo atitikti dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus, būti įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba privalo turėti sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais. Taip pat remiamas pasėlis turi būti aprobuotas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, o gautas derlius sertifikuotas pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus iki kitų metų birželio 15 d. Jei paramos paraiškoje deklaruoti javai sėklai nėra sertifikuoti pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus, mokama už javų pasėlius nustatyto dydžio išmoka.“

12.       Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Parama pareiškėjams mokama taip:

43.1. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ mokama 100 proc., įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.;

43.2. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ mokama 100 proc., įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.“

13.       Papildau 481 punktu:

481.    Jei Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu visa prašoma paramos suma viršija visą Priemonei skirtą sumą, išmokų dydžiai, nustatyti šių taisyklių 47–48 punktuose, gali būti mažinami visiems pareiškėjams, nuo 2016 m. prisiėmusiems įsipareigojimus pagal Priemonę 2016 m. įsipareigotiems plotams.“    

14.       Pakeičiu 53.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.6. jei nesilaikoma šių taisyklių 22.12 papunktyje nustatytų reikalavimų, parama pagal Priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc.

15.       Pakeičiu 53.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.7.  jei nustatomas šių taisyklių 111 punkte nurodyto reikalavimo pažeidimas, parama teikiama visus šiuos pareiškėjus Agentūros nustatyta tvarka skaičiuojant kaip vieną ir ji mažinama šių taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka.

16.       Pakeičiu 54.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.5.  jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama lauką jį įvardija kaip „neauginami kultūriniai augalai“, „neįdirbtas juodasis pūdymas“, „ypatingai mažas derlius“, „derliaus nėra“, sodai, uogynai „neatitinkantys technologinių reikalavimų“, „nenuimtas derlius“, „neatitinkantys  sėjomainos reikalavimų“, „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“, „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.

Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 punkto c dalyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo  dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma;“.

17.       Pakeičiu 54.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.6. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus, daugiametes žoles sėklai, einamaisiais metais nėra įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba nėra sudaręs sutarčių su dauginamosios medžiagos tiekėjais, arba remiamas pasėlis nėra aprobuotas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka, parama pagal Priemonę einamaisiais metais už šiuos laukus nemokama;“.

18.       Pripažįstu netekusiu galios 54.7 papunktį.

19.       Pakeičiu 54.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.9. jei nustatomas šių taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų pažeidimas, parama pagal Priemonę nemokama;“.

20.       Papildau 54.11 papunkčiu:

54.11. jei nesilaikoma šių taisyklių 8.2 papunkčio reikalavimo vykdyti ekologinę gamybą visoje valdoje, parama pagal Priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama;“.

21.       Papildau 54.12 papunkčiu:

54.12. tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šių taisyklių 23 punkte, parama už daugiamečių žolių plotą, kuriam teko mažiau SG, nei nustatyta šių taisyklių 23 punkte, neskiriama.“

22.       Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

23.       Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                          Virginija Baltraitienė

 


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI SĄRAŠAS

 

 

1.   Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei šešių mėnesių – 1 sutartinis gyvulys;

2.   Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų – 0,6 sutartinio gyvulio;

3.   Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių – 0,4 sutartinio gyvulio;

4.   Kiaulės paršavedės, kuiliai – 0,5 sutartinio gyvulio;

5.   Kitos kiaulės nuo 3 iki 8 mėn., kiaulės daugiau kaip 8 mėn. – 0,3 sutartinio gyvulio;

6.   Avys, ožkos – 0,15 sutartinio gyvulio;

7.   Vištos dedeklės – 0,014 sutartinio gyvulio;

8.   Kiti naminiai paukščiai (broileriai, antys, kalakutai, žąsys) – 0,03 sutartinio gyvulio.

––––––––––––––––––


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR SANKCIJŲ DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai reikalavimai

Sankcija už pagrindinio reikalavimo nesilaikymą

1.

Laikytis sėjomainos reikalavimų. Tos pačios rūšies javai (išskyrus kmynus) tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 2 m. iš eilės.

5 proc. Pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ apskaičiuoto išmokų dydžio

2.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti pildomas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, nustatytą formą.

Žurnalas privalo būti saugomas visą įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

3.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojamos organinės trąšos ir (arba) mineralinės trąšos, ir (arba) žemės ūkio valdoje yra naudojamos neprofesionaliajam naudojimui skirtos augalų apsaugos priemonės, turi būti pildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas.

Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

4.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami augalų apsaugos produktai, skirti profesionaliajam naudojimui, jie turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

5.

Jei paramos gavėjai yra augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalu turėti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą ES valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

6.

Jei valdoje naudojami augalų apsaugos produktai ir naudojami purkštuvai, turėti galiojančius purkštuvų (augalų apsaugos produktams purkšti) pažymėjimus, išduotus Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

7.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 8.1-8.5 papunkčiuose.

Sankcijų dydžiai nustatyti Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

8.

Pareiškėjai, deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie 2011–2015 m. laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos, privalo jų plotą išlaikyti, o suarus privalo šį plotą atkurti (taikoma, kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama).

Neatkūrus kitais po pažeidimo nustatymo metais suartų daugiamečių pievų plotų, išmokėtos pagal Priemonę paramos už šiuos plotus lėšos susigrąžinamos už praėjusius metus.

 

_______________________