NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO ATASKAITŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. T1-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u  Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitų pildymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėjui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Renaldas Čiužas

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T1-46

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO ATASKAITŲ

PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitų formų, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 įsakymu Nr. T1-308 „Dėl Alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimčių ataskaitos formos patvirtinimo“, pildymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Ataskaitos teikiamos už kiekvieną mėnesį ir pateikiamos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Laiku nepateikus ataskaitų, priminimai apie nepateiktas ataskaitas siunčiami elektroniniu paštu.

4. Ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Alkoholio ir tabako gaminių ataskaitų elektroninėmis formomis ATASKAITOS.NTAKD.LT.

5. Prieiga prie ATASKAITOS.NTAKD.LT sukuriama visoms įmonėms, turinčioms alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos, alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos ir alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijas.

6. Patikrinus gautos ataskaitos duomenis, ataskaita patvirtinama.

7. Nustačius klaidas ar neatitikimus, ataskaita atmetama. Atmesta ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslinama ir pateikiama pakartotinai. Atmetimo priežastys nurodomos el. paštu arba telefonu.

8. Įmonės, elektroninėse formose ATASKAITOS.NTAKD.LT, pateikdamos ataskaitų duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi

 

II SKYRIUS

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO ATASKAITŲ PILDYMAS

 

 

9. Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitas (toliau – ataskaitos) teikia įmonės, turinčios alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijas, alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, licencijas ir alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijas.

10. „Mano profilis“ pildomas taip:

10.1. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas įmonės, gaminančios alkoholinius gėrimus, pavadinimas;

10.2. laukelyje „Atstovo vardas, pavardė“ - įmonės vadovo paskirto ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė;

10.3. laukelyje „El. paštas“ – elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas kaip įmonės prisijungimo prie elektroninių ataskaitų formų vardas;

10.4. laukelyje „Adresas“ – įmonės buveinės adresas;

10.5. laukelyje „Telefonas“ – atstovo telefono numeris;

10.6. laukelis „Nevykdė veiklos su deklaruotinomis medžiagomis“ pažymimas tuo atveju, jei įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos.

11. laukelyje „Ataskaitos forma“ pažymimas laikotarpis, už kurį pildoma ataskaita.

12. Ataskaita pildoma taip:

12.1. eilutė „1. Alus (KN kodas 2203)“:

12.1.1 eilutės langelyje „Pagaminta“ įrašomas pagaminto alaus kiekis (litrais);

12.1.2. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagaminto alaus kiekis (litrais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.1.3. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagaminto alaus kiekis (litrais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.1.4. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas realizuotas pagaminto alaus kiekis (litrais) už Lietuvos Respublikos ribų.

12.2.  eilutė „2. Vynas (KN kodas 2204, 2205)“:

12.2.1 eilutės langelyje „Pagaminta“ įrašomas pagaminto vyno kiekis (litrais);

12.2.2. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagaminto vyno kiekis (litrais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.2.3. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagaminto vyno kiekis (litrais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.2.4. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas realizuotas pagaminto vyno kiekis (litrais) už Lietuvos Respublikos ribų.

12.3. eilutė „3. Fermentuoti gėrimai (KN kodas 2206)“:

12.3.1 eilutės langelyje „Pagaminta“ įrašomas pagamintų fermentuotų gėrimų kiekis (litrais);

12.3.2. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų fermentuotų gėrimų kiekis (litrais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.3.3. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų fermentuotų gėrimų kiekis (litrais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.3.4. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas realizuotas pagamintų fermentuotų gėrimų kiekis (litrais) už Lietuvos Respublikos ribų.

12.4.  eilutė „4. Spiritiniai gėrimai (KN kodas 2208)“:

12.4.1 eilutės langelyje „Pagaminta“ įrašomas pagamintų spiritinių gėrimų kiekis (litrais);

12.4.2. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų spiritinių gėrimų kiekis (litrais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.4.3. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų spiritinių gėrimų kiekis (litrais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.4.4. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas realizuotas pagamintų spiritinių gėrimų kiekis (litrais) už Lietuvos Respublikos ribų.

12.5. eilutė „5. Alkoholiniai kokteiliai (KN kodas 2206, 2208)“:

12.5.1 eilutės langelyje „Pagaminta“ įrašomas pagamintų alkoholinių kokteilių kiekis (litrais);

12.5.2. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų alkoholinių kokteilių kiekis (litrais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.5.3. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotas pagamintų alkoholinių kokteilių kiekis (litrais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

12.5.4. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas realizuotas pagamintų alkoholinių kokteilių kiekis (litrais) už Lietuvos Respublikos ribų.

13. Ataskaita pildoma sveikaisiais skaičiais.

14. Įmonės, „Mano profilis“ pažymėjusios, kad veiklos nevykdo, ataskaitų teikti neturi.

____________________________