LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-377 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 1V-580

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1V-377 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 45 straipsnio 4, 5 dalis,

įgalioju Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenų prašymus dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, pateiktus 2008 m. liepos 15 d. priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka, baigti nagrinėti pagal minėtą įstatymą.“

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas