TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR.T1-329 „DĖL TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO OPERATORIAUS PASKYRIMO IR MOKESČIO UŽ PAVIRŠINIŲ LIETAUS NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMĄ TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIS ADMINSITRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T1-94

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisykles, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr.T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais gali būti sumažintas už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius verslo subjektams, mokestiniais metais investavusiems į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus su Savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio:

40.1 investicijos dydis nuo 1 iki 3 tūkst. Eur, taikant 50 proc. lengvatą 1 metams labai mažoms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

40.2 investicijos dydis nuo 3 iki 30 tūkst. Eur, taikant 70 proc. lengvatą 1 metams labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

40.3   investicijos dydis daugiau kaip  30 tūkst. Eur, taikant 100 proc. lengvatą 1 metams.“

2.       Papildyti 401–409 punktais:

401. Suteikiama mokesčio lengvata negali būti didesnė nei investicijų dydžio suma.

402. Šių taisyklių 40 punkte įvardintos verslo subjekto sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme:

402.1 Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.1.1 įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

402.1.2 įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų.

402.2 Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.2.1 įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų;

402.2.2 įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.

402.3 Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.3.1 įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų;

402.3.2 įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

403. Mokesčio lengvatos neteikiamos, jei:

403.1 verslo subjektas turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, savivaldybės ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetams;

403.2 nesumokėtas mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais už praėjusius metus;

403.3 įmonė yra bankrutuojanti ar likviduojama.

404.Įmonė, norėdama gauti mokesčio lengvatą, pateikia savivaldybei šiuos dokumentus:

404.1 motyvuotą prašymą dėl mokesčio lengvatos;

404.2 UAB „Telšių vandenys“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros mokesčiui sumokėti kopiją;

404.3 pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su savivaldybės biudžetu (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);

404.4 investicijas patvirtinančių dokumentų kopijas su įmonės vadovo parašu ir antspaudu (rangos sutarčių kopijas, darbų atlikimo ir priėmimo aktų kopijas, apmokėjimą už atliktus darbus patvirtinančių dokumentų kopijas);

404.5 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą.

405. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija (toliau – Komisija) išnagrinėja prašymus dėl mokesčio lengvatos, pateiktą medžiagą ir per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia motyvuotą išvadą Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui (toliau – Finansų skyrius).

406. Finansų skyrius parengia Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia svarstyti Verslo, ekonomikos ir finansų komitetui bei Tarybai.

407. Jeigu įmonė pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl mokesčių lengvatų taikymo, Taryba tokį sprendimą pripažįsta netekusiu galios, o lengvatos skirtumą turi išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

408. Lengvatos panaikinamos Tarybos sprendimu Finansų skyriaus teikimu.

409. Sprendimai dėl minėto mokesčio lengvatų taikymo išsiunčiami mokesčio mokėtojui ir UAB „Telšių vandenys“.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Petras Kuizinas