KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į PUSIAUKELĖS NAMUS IR GRĄŽINIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. kovo 16  d. Nr. V-77

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio 5 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą nuteistųjų perkėlimą į pusiaukelės namus ir gražinimą iš jų:

1.  T v i r t i n u Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus ir grąžinimo iš jų tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-97 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                           Virginijus Kulikauskas

 

Patvirtinta

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus

įsakymu Nr. V-77

 

NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į PUSIAUKELĖS NAMUS IR GRĄŽINIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus ir grąžinimo iš jų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuteistųjų, atliekančių terminuotą laisvės atėmimo bausmę, perkėlimo į pusiaukelės namus toje pačioje ar kitoje pataisos įstaigoje bei grąžinimo iš jų tvarką ir pusiaukelės namų darbo organizavimo tvarką.

2.  Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

2.1. Individualus socialinės reabilitacijos planas – pagrindinis nuteistojo socialinės reabilitacijos proceso planavimo dokumentas, rengiamas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 1371 straipsnio reikalavimus;

2.2. Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planas – nuteistojo priežiūros ir socialinės reabilitacijos proceso planavimo dokumentas, kuriuo detalizuojamos šio proceso veiklos, sąveikos ir poveikio priemonės, taikomos pusiaukelės namuose;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas LR BVK ir kituose teisės aktuose.

3.  Į pusiaukelės namus gali būti perkelti nuteistieji, atitinkantys LR BVK 69 str. 2 d. nurodytas sąlygas ir šiuos reikalavimus:

3.1.    sutinka dirbti pataisos įstaigos administracijos pasiūlytą darbą ar įsipareigoja savarankiškai susirasti darbą, jei pataisos įstaiga neturi darbo pasiūlymų, arba studijuoja nuolatinėse studijose, organizuojamose pagal dieninį studijų tvarkaraštį;

3.2. turi galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4Nuteistieji perkeliami į pusiaukelės namus, jei juose yra laisvų vietų.

 

II SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PRAŠYMŲ PERKELTI Į PUSIAUKELĖS NAMUS SVARSTYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

5.  Nuteistieji, pageidaujantys tęsti laisvės atėmimo bausmės atlikimą pusiaukelės namuose, ne anksčiau kaip likus dviem mėnesiams iki dienos, kai jie gali būti perkelti į pusiaukelės namus, pateikia prašymą pataisos įstaigos, kurioje atlieka bausmę, direktoriui. Prašyme nuteistasis nurodo į kuriuos pusiaukelės namus jis nori būti perkeltas.

6.  Pataisos įstaigos direktorius, įsitikinęs, kad nuteistasis, kuris siekia būti perkeltas į pusiaukelės namus, atitinka LR BVK 69 straipsnio 2 dalyje nustatytus formaliuosius pagrindus (sąlygas), kuriems esant nuteistasis gali būti perkeltas į pusiaukelės namus, paveda Resocializacijos skyriaus atsakingam darbuotojui parengti sprendimui dėl perkėlimo priimti būtiną šią dokumentinę medžiagą (informaciją):

6.1. nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą;

6.2. socialinio tyrimo išvadą;

6.3. nuteistojo prašymą perkelti į pusiaukelės namus bei sutikimą atskleisti asmens duomenis;

6.4. nuteistojo sutikimą dirbti pusiaukelės namų pasiūlytą darbą arba kitą informaciją apie nuteistojo galimybes dirbti ir mokytis už pataisos įstaigos ribų;

6.5. duomenis apie nuteistojo finansinius įsiskolinimus;

6.6. informaciją apie ankstesnius teistumus, bausmės atlikimo terminą, galimo perkėlimo į pusiaukelės namus bei lygtinio paleidimo datą;

6.7. nuosprendžio, pagal kurį nuteistasis atlieka bausmę kopiją arba išrašą (tik tuo atveju, jei Komisija neturi galimybės susipažinti su nuteistojo asmens byla);

6.8. informaciją apie bausmės atlikimo metu padarytus teisės pažeidimus, gautus paskatinimus;

6.9. žinomą informaciją apie nustatytus apribojimus dirbti tam tikrą darbą (teismo sprendimą, neįgaliojo pažymėjimą, išvadą dėl darbo sąlygų ir pobūdžio ir pan.);

6.10.  galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.11.  kitą dokumentinę medžiagą (informaciją), kuri gali turėti reikšmės priimant sprendimą.

7.  Aprašo 6 punkte nurodyta dokumentinė medžiaga (informacija) per 20 darbo dienų, nuo prašymo gavimo dienos pateikiama pataisos įstaigos, kurioje veikia pusiaukelės namai, direktoriui. Nurodytas terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra surinkti visi būtini dokumentai.

8.  Pataisos įstaigos, į kurioje veikiančius pusiaukelės namus nuteistasis pageidauja būti perkeliamas, direktorius paveda drausmės komisijai nagrinėti dokumentinę medžiagą (informaciją), susijusią su nuteistojo prašymu perkelti į pusiaukelės namus.

9.  Drausmės komisijos posėdis turi būti organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

10.     Drausmės komisija, išnagrinėjusi dokumentinę medžiagą (informaciją) dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus, posėdyje priima vieną iš šių sprendimų:

10.1.  teikti siūlymą pataisos įstaigos direktoriui perkelti nuteistąjį į pusiaukelės namus, kai nuteistasis, dėl kurio teikiamas siūlymas, atlieka bausmę pataisos įstaigoje, kurioje veikia pusiaukelės namai;

10.2.  teikti siūlymą pataisos įstaigos direktoriui neperkelti nuteistojo į pusiaukelės namus, kai nuteistasis, dėl kurio teikiamas siūlymas, atlieka bausmę pataisos įstaigoje, kurioje veikia pusiaukelės namai;

10.3.  teikti siūlymą pataisos įstaigos direktoriui kreiptis su teikimu į Kalėjimų departamento direktorių perkelti nuteistąjį į pusiaukelės namus, jei nuteistasis, dėl kurio teikiamas siūlymas, atlieka bausmę kitoje pataisos įstaigoje, nei veikia pusiaukelės namai;

10.4.  teikti siūlymą pataisos įstaigos direktoriui neteikti Kalėjimų departamento direktoriui teikimo perkelti jį į pusiaukelės namus, jei nuteistasis, dėl kurio teikiamas siūlymas, atlieka bausmę kitoje pataisos įstaigoje, nei veikia pusiaukelės namai.

11.     Drausmės komisija priimdama sprendimą, įvertina:

11.1.  likusį laiką iki galimo lygtinio paleidimo arba bausmės pabaigos;

11.2.  nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu;

11.3.  nuteistajam taikytų socialinės reabilitacijos priemonių ir jų įvykdymo rezultatus;

11.4.  individualiame socialinės reabilitacijos plane nustatytų priemonių vykdymo rezultatus;

11.5.  nusikalstamo elgesio riziką ir jos pokyčius;

11.6.  nuteistojo požiūrį į darbą, mokymąsi, galimybes dirbti ar mokytis laisvėje;

11.7.  nusikalstamos veikos, dėl kurios asmuo nuteistas, pavojingumą ir pobūdį;

11.8.  ar nuteistasis nėra įtrauktas į linkusiųjų pabėgti ar užpulti įskaitą;

11.9.  kitas aplinkybes, kurios, drausmės komisijos narių nuomone, gali turėti įtakos sprendimui dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus tikslingumo, įvertinimą.

12.     Nuteistasis, dėl kurio perkėlimo į pusiaukelės namus drausmės komisija priėmė Aprašo 10.1 arba 10.3 papunktyje nurodytą sprendimą, įrašomas į Nuteistųjų, siūlomų perkelti į pusiaukelės namus, sąrašą (toliau – Sąrašas). Į Sąrašą nuteistieji įrašomi eilės tvarka, atsižvelgiant į jų prašymų perkelti į pusiaukelės namus pateikimo datą.

13.     Pataisos įstaigos direktorius, esant pusiaukelės namuose laisvai vietai, įgyvendina drausmės komisijos Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą sprendimą, priimdamas įsakymą dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus.

14.     Pataisos įstaigos direktorius, įgyvendindamas drausmės komisijos Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą sprendimą, esant pusiaukelės namuose laisvai vietai, pateikia Kalėjimų departamento direktoriui teikimą dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus ir nutarimo dėl nuteistojo perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą pataisos įstaigą projektą, kuris turi būtį suderintas pataisos įstaigos, kurioje nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę ir pataisos įstaigos į kurioje veikiančius pusiaukelės namus nuteistasis teikiamas perkelti, vadovų.

15.     Pataisos įstaigos direktorius nusprendęs neįgyvendinti drausmės komisijos Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto sprendimo priima motyvuotą sprendimą dėl nuteistojo neperkėlimo į pusiaukelės namus.

16.     Pataisos įstaigos direktorius, įgyvendindamas drausmės komisijos Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą sprendimą, motyvuotu raštu apie tai informuoja prašymą pateikusį nuteistąjį ir pataisos įstaigos, kurioje bausmę atlieka nuteistasis, direktorių.

17.     Kalėjimų departamento direktorius, tenkindamas teikimą dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus, priima nutarimą dėl nuteistojo perkėlimo į kitą pataisos įstaigą.

18.     Kalėjimų departamento direktorius, nusprendęs netenkinti teikimo dėl nuteistojo perkėlimo į pusiaukelės namus, priima motyvuotą sprendimą dėl nuteistojo neperkėlimo į kitą pataisos įstaigą.

19.     Tuo atveju, jei nuteistojo prašymas perkelti į pusiaukelės namus nebuvo patenkintas, nuteistasis pakartotinai su prašymu perkelti į pusiaukelės namus, gali kreiptis ne ankščiau kaip po 3 mėnesių nuo sprendimo netenkinti prašymo dėl perkėlimo į pusiaukelės namus priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į PUSIAUKELĖS NAMUS

IR PRIĖMIMO JUOSE TVARKA

 

20.  Sąrašą nuolat peržiūri bei redaguoja pataisos įstaigos direktoriaus paskirtas pusiaukelės namų darbuotojas. Atsiradus naujai laisvai vietai pusiaukelės namuose, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuojamas pataisos įstaigos direktorius.

21.  Pataisos įstaigos, kurioje nuteistasis atlieka bausmę, direktorius, gavęs sprendimą, kuriuo nutarta teigiamai spręsti nuteistojo prašymą dėl perkėlimo į pusiaukelės namus bei informaciją, kad pusiaukelės namuose yra laisvų vietų, parengia visus būtinus dokumentus dėl nuteistojo perkėlimo.

22.  Nuteistasis į pusiaukelės namus vyksta savarankiškai tokiu maršrutu, kad atvyktų į pataisos įstaigą, kurioje veikia pusiaukelės namai, tą pačią darbo dieną iki 15 val. Nuteistajam išvykus į kitos įstaigos pusiaukelės namus, apie tai nedelsiant (esant galimybei iš anksto) pranešama priimančiajai įstaigai, pateikiant nuteistojo asmens duomenis su jo nuotrauka bei asmens žymėmis.

23.  Kai nuteistasis perkeliamas į kitą pataisos įstaigą, kurioje veikia pusiaukelės namai, jo asmens byla išsiunčiama minėtai įstaigai tą pačią dieną, kurią nuteistasis išvyksta į pataisos įstaigą, kurioje veikia pusiaukelės namai.

24.  Nuteistajam atvykus į pusiaukelės namus, jį priima direktoriaus paskirtas pusiaukelės namų darbuotojas ir apie atvykusį nuteistąjį informuoja pataisos įstaigos, kurioje veikia pusiaukelės namai, Saugumo valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) bei pataisos įstaigą, iš kurios nuteistasis atvyko.

25.  Asmuo, kuris priima į pusiaukelės namus atvykusį nuteistąjį, privalo:

25.1.  patikrinti jo asmens tapatybę pagal jam pataisos įstaigos, iš kurios jis atvyko, išduotus dokumentus, įsitikinti, kad atvyko paskirtas į pusiaukelės namus nuteistasis;

25.2.  organizuoti ir atlikti nuteistojo bei jo asmeninių daiktų patikrinimą;

25.3.  pasirašytinai supažindinti nuteistąjį su nuteistųjų elgesio taisyklėmis (teisėmis ir pareigomis), pusiaukelės namų dienotvarke ir Aprašu;

25.4.  paskirti nuteistajam jo gyvenamąją patalpą (kambarį) ir miegamąją vietą.

 

IV SKYRIUS

PUSIAUKELĖS NAMUOSE GYVENANČIŲ NUTEISTŲJŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS, PRIEŽIŪROS IR UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

 

26.  Pusiaukelės namų veikla organizuojama taip, kad nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos priemonės būtų derinamos su nuteistųjų užimtumo veiklų (darbo, mokslo, studijų) laiku.

27.  Nuteistųjų, gyvenančių pusiaukelės namuose, socialinė reabilitacija ir priežiūra vykdoma pagal LR BVK nustatytus principus ir reikalavimus.

28.  Nuteistajam atvykus į pusiaukelės namus, paskirtas darbuotojas sudaro Individualų socialinės reabilitacijos planą ir Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planą. Sudarant šiuos planus, turi dalyvauti nuteistasis.

29.  Individualiame socialinės reabilitacijos plane nurodoma, kurios pataisos įstaigoje taikytos programos bus tęsiamos ir kurios naujos programos ir priemonės bus taikomos. Darbuotojas kartu su nuteistuoju periodiškai peržiūri Individualų socialinės reabilitacijos planą ir, esant poreikiui, jį tikslina.

30.  Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane nurodomi nuteistojo savaitės darbai ir užduotys, nuteistojo užimtumo veiklos (darbas, mokslas, studijos), planuojami pasimatymai, išvykos už pusiaukelės namų teritorijos ribų ar į namus, kelionės į darbą ar mokymosi įstaigą maršrutai ir laikas. Nuteistojo darbas, mokslas, studijos neturi trukdyti Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plano sudarymui ar vykdymui.

31Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planą tvirtina pataisos įstaigos direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas.

32.  Socialinis darbuotojas kartu su nuteistuoju ne rečiau, kaip kartą per mėnesį peržiūri Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane nurodytų priemonių vykdymą, atsižvelgiant į nuteistojo planuojamus savaitės darbus ir užduotis jį patikslina, aptaria kitus nuteistajam rūpimus klausimus. Šiame plane numatytų priemonių vykdymas kontroliuojamas kiekvieną dieną.

33.  Nuteistojo Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane laisvu nuo darbo ar mokymosi laiku ir nesant suplanuotų bendrų veiklų pusiaukelės namuose ar už jų teritorijos ribų gali būti:

33.1.  numatyta galimybė iki 14 valandų išvykti už pusiaukelės namų teritorijos ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje;

33.2.  numatyti nuteistojo pasimatymai, vykstantys pusiaukelės namuose;

33.3.  numatyta galimybė parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus;

33.4.  numatyta galimybė atostogų metu parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus.

34Nuteistųjų išvykos į namus, darbą, mokslus, sveikatos priežiūros tarnybą įforminamos ir vykdomos vadovaujantis teisės aktais, nustatančiais nuteistųjų išvykimo už atviros kolonijos teritorijos ribų ir išvykų į namus tvarką. Kitos nuteistųjų išvykos už pusiaukelės namų teritorijos ribų įforminamos ir vykdomos vadovaujantis pataisos įstaigos, kuriose veikia pusiaukelės namai, patvirtintomis pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklėmis.

35.  Jei socialinės reabilitacijos priemonės, numatytos nuteistojo Individualiame socialinės reabilitacijos plane ir (ar) Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane, nevykdomos, tai nedelsiant aptariama su nuteistuoju. Išsiaiškinamos priežastys, aplinkybės ir sprendžiamas priemonių koregavimo klausimas.

36.  Pusiaukelės namų darbuotojai privalo fiksuoti visus į pusiaukelės namus atvykstančius ir iš jų išvykstančius asmenis, kontroliuoti svečių lankymąsi pusiaukelės namuose.

37.  Nuteistieji, gyvenantys pusiaukelės namuose, yra nuolat kontroliuojami dėl neblaivumo ir apsvaigimo, o kilus įtarimui – tikrinami techninėmis priemonėmis. Nuteistiesiems daromos asmens bei daiktų kratos ir apžiūros, taip pat patalpų kratos ir apžiūros, vadovaujantis LR BVK nuostatomis.

38.  Nuteistieji privalo kasdien dalyvauti nustatytose užimtumo veiklose (dirbti, mokytis, dalyvauti bendrose veiklose ir pan.).

39.  Nuteistųjų, gyvenančių pusiaukelės namuose, darbas organizuojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo vietą nuteistiesiems siūlo pataisos įstaigos, kuriose yra pusiaukelės namai, administracija. Jei pataisos įstaigos administracija neturi darbo pasiūlymų, nuteistieji privalo darbą susirasti savarankiškai, darbo vietą derinant su pataisos įstaigos, kuriose yra pusiaukelės namai, administracija.

40.  Į darbą ar mokymosi įstaigą nuteistieji vyksta savarankiškai.

41.  Nuteistųjų gyvenamąsias, darbo ar mokymosi vietas, sąlygas bei buvimo nustatytoje vietoje faktą ir nustatyto kelionės maršruto laikymąsi tikrina pataisos įstaigos, kurioje veikia pusiaukelės namai, darbuotojai ir kiti Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų darbuotojai.

42.  Nuteistieji nustatytu dažnumu neatlygintinai tvarko pusiaukelės namų gyvenamąsias ir bendro naudojimosi patalpas.

43.  Pageidaujantys mokytis ar studijuoti nuteistieji mokymo (studijų) kryptį ir formą pasirenka savarankiškai. Besimokantys (studijuojantys) nuteistieji pusiaukelės namų administracijai privalo pateikti mokymosi (studijų) faktą patvirtinančius dokumentus.

 

V SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ GRĄŽINIMO IŠ PUSIAUKELĖS NAMŲ

Į PATAISOS NAMUS TVARKA

 

44Nuteistieji grąžinami iš pusiaukelės namų į pataisos namus LR BVK 69 str. 3 d. nustatytais pagrindais.

45Atsiradus pagrindams grąžinti nuteistąjį į pataisos namus, pusiaukelės namų darbuotojas parengia motyvuotą teikimą pataisos įstaigos direktoriui dėl nuteistojo grąžinimo į pataisos namus bei prideda teikimo motyvus pagrindžiančius dokumentus.

46Pataisos įstaigos direktorius priima sprendimą dėl nuteistojo grąžinimo iš pusiaukelės namų į pataisos namus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47.  Pataisos įstaigos, kurioje nuteistasis atlieka bausmę, direktorius privalo nedelsdamas informuoti pataisos įstaigos, į kurioje veikiančius pusiaukelės namus nuteistasis pageidauja būti perkeliamas, direktorių apie aplinkybių, dėl kurių nuteistasis pagal Aprašo 3 punktą negali būti perkeltas į pusiaukelės namus, atsiradimą.

48.  Paskirtas nuobaudas nuteistasis atlieka pataisos įstaigoje, kurioje veikia pusiaukelės namai.

49.  Su nuteistojo perkėlimu į pusiaukelės namus susiję dokumentai saugomi nuteistojo asmens byloje.

50.  Pusiaukelės namų darbuotojų veiksmai ir sprendimai skundžiami LR BVK 183 straipsnyje nustatyta tvarka.

51.  Pataisos įstaigos direktoriaus sprendimai tenkinti nuteistojo prašymą dėl jo perkėlimo į pusiaukelės namus arba jo netenkinti arba grąžinti nuteistąjį iš pusiaukelės namų į pataisos namus gali būti LR BVK 183 straipsnyje nustatyta tvarka skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimas tenkinti nuteistojo prašymą dėl jo perkėlimo į Pusiaukelės namus arba jo netenkinti gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________