LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO  MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO  30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėją, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, nurodo fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tiksli vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos ar žemės sklypo, kuriame bus sėjama rapsų sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ribos. Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo data, sėjos data, jei bus sėjama rapsų sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, laikas (pradžia ir pabaiga), fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris ir internetinė nuoroda apie augalų apsaugos produktų panaudojimą.“

2.   Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais nevykdys ar nesės rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, jis nedelsdamas, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats arba padedant seniūnijos darbuotojui, atsakingam už pasėlių deklaravimą, privalo paskelbti PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos atšaukimą. Esant būtinybei, žemės naudotojas kreipiasi į seniūnijos darbuotoją, atsakingą už pasėlių deklaravimą, dėl pagalbos suvesti šiame punkte nurodytąją informaciją į PPIS. Žemės naudotojas PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos atšaukimą nurodo fizinio asmens vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tikslią vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos atšaukimą, ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo:

47.1. atšaukiamo purkšti augalų apsaugos produktais žemės sklypo ar kito ploto ribos;

47.2. žemės sklypo, kuriame buvo numatyta rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėja, ribos.“

3.   Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ bičių laikytojai ir žemės naudotojai gali matyti informaciją apie:

51.1. planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais;

51.2. rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją (12 mėnesių nuo šios sėklos sėjos).“

4. Papildau 511 punktu:

„511. Šių taisyklių 51 punkte nurodytame žemėlapyje ŽŪIKVC pažymi purškimo ar sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA         

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos                                                                                          ministerijos                          

2016 m. balandžio 12 d. raštu Nr. (45-1)-D8-2723       2016 m. balandžio 13 d. raštu Nr. (10.2.4.5-412)10-3401