HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-269 „DĖL ŽALOS APLINKAI, SUNAIKINUS AR SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS IR OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 5 d. Nr. D1-855

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Metodika taikoma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą aplinkai, sunaikinusiems gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir/ar objektus visoje Lietuvos teritorijoje, įskaitant ir saugomas teritorijas, taip pat valstybės ir savivaldybių tarnautojams, neteisėtai išdavusiems leidimus vykdyti atitinkamas veiklas, kuriomis padaroma žala aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus.“;

1.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II. RELJEFO (ŽEMĖS PAVIRŠIAUS) IR GEOLOGINIŲ OBJEKTŲ KEITIMAS, ŽALOJIMAS“;

1.3. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Žala aplinkai, pakeitus ir sužalojus reljefą (žemės paviršių) (ne mažesnis kaip 20 m² pakeistas ar pažeistas žemės paviršiaus plotas supilant arba nukasant ne mažesnį kaip 1 m žemės sluoksnį ar supilant arba nukasant ne mažesnį kaip 0,3 m žemės sluoksnį didesniame kaip 0,1 ha žemės paviršiaus plote) nukasant, supilant kalvas ar kitas reljefo formas; iškasant, užpilant, dirbtinai pagilinant ar užlyginant žemės paviršių ar vykdant kitas veiklas, skaičiuojama pagal formulę:

Žrel=Brel x Krel x S;

Žrel – žala aplinkai pakeitus ir žalojant reljefą, Eur,

Brel – pakeisto reljefo bazinis tarifas (1 lentelė),

Krel – reljefo pažeidimo dydžio koeficientas (2 lentelė),

S – pakeisto reljefo (žemės paviršiaus) plotas, m².

Sunaikinus (pakeitus) karstines (termokarstines) įgriuvas (smegduobes), olas, žala aplinkai didinama 2 kartus.

Žala aplinkai, pakeitus reljefą, vykdant savavališkas statybas, statybas pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ar statybas pagal statybą leidžiančius dokumentus, jeigu vykdant statybas pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, skaičiuojama vietoj pakeisto reljefo bazinio tarifo imant užstatytos teritorijos (plotas po statiniais) bazinį tarifą Bužs – 14,48 Eur/m2, o vietoj pakeisto reljefo ploto – užstatytos teritorijos plotą, m².

Žala aplinkai, važiuojant, kopiant ar leidžiantis kopomis, pažeidžiant kopų sutvirtinimus, klifo šlaitus ar kitaip sukeliant žemės paviršiaus eroziją, skaičiuojama pagal formulę:

Žrel=Bg x Krel x V;

Bg – grunto bazinis tarifas Bg (1 lentelė),

Krel – reljefo pažeidimo dydžio koeficientas (2 lentelė),

V – grunto (nuogriuvų, nuošliaužų) tūris, m³.“;

1.4. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus paviršinio vandens telkinio vandens lygį tvenkiant upes, statant ar griaunat užtvankas, kitus hidrotechninius statinius ar įrenginius, vykdant kitus darbus, skaičiuojama pagal formulę:

Žvand=Bvand x Kvand x H x S x T;

Žvand – žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus paviršinio vandens telkinio vandens lygį (vidutinis daugiametis vandens lygis), Eur,

Bvand – paviršinio vandens telkinio vandens lygio pažeminimo arba pakėlimo bazinis tarifas (1 lentelė),

Kvand – vandens telkinio koeficientas (natūralioms upėms ir ežerams – 1, sureguliuotoms upėms, tvenkiniams ir kitiems dirbtiniams vandens telkiniams – 0,8),

H – vandens lygio pažeminimo arba pakėlimo dydis, cm,

S – vandens telkinio plotas iki vandens lygio pažeminimo arba pakėlimo, ha,

T – vandens lygio pažeminimo trukmės koeficientas, kai pažeminto arba pakelto vandens lygio trukmė iki 1 paros – 0,5; kai pažemintas ar pakeltas vandens lygis trunka parą ir ilgiau – 1.

Žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus upės vandens lygį, skaičiuojama vietoj vandens telkinio ploto imant pažeisto upės ruožo ilgį, m.

Jei, pakėlus vandens lygį, sunaikinama (visiškai užsemiama) sala (salos), kuri (kurios) įrašyta (įrašytos) Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, žala aplinkai didinama 3 kartus.

Jei, pažeminus vandens lygį, sunaikinamas paviršinis vandens telkinys, žala aplinkai didinama 3 kartus.

Žala aplinkai, paviršinį vandens telkinį ar jo dalį užpilant gruntu, sujungiant su iškastu dirbtiniu vandens telkiniu ar kitaip performuojant (tiesinant, tvirtinant) paviršinio vandens telkinio krantus keičiant kranto liniją, išskyrus upių vagas ir senvages, kurioms padaryta žala skaičiuojama pagal 20 ir 21 punktus, kai nepasikeičia vandens lygis, skaičiuojama pagal formulę:

Žeždir=Beždir x Kvand x S;

Žeždir – Žala aplinkai, paviršinį vandens telkinį (ežerą, dirbtinį vandens telkinį) ar jo dalį užpildant gruntu, sujungiant su iškastu dirbtiniu vandens telkiniu, performuojant (tiesinant, tvirtinant) paviršinio vandens telkinio krantus keičiant kranto liniją, Eur,

Beždir – ežero ar dirbtinio vandens telkinio sunaikinimo arba jo ploto pakeitimo bazinis tarifas (1 lentelė),

Kvand – vandens telkinio koeficientas (ežerams – 1, tvenkiniams ir kitiems dirbtiniams vandens telkiniams – 0,8),

S – sunaikintas arba pakeistas vandens telkinio plotas, m²,

Žala neskaičiuojama laikiniems dirbtiniams vandens telkiniams, įrengtiems statybos laikotarpiu, rekultivuotiems į vandens telkinius karjerams, dirbtiniams nepratekamiems paviršinio vandens telkiniams iki 0,1 ha ir kanalams, kurie nepriskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams ir kuriuose nevykdomas valstybinis aplinkos monitoringas.

Pastaba. Žalos vandens augalijai skaičiavimas pateiktas V skyriuje.“;

1.5. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Žala aplinkai, neleistinai pakeitus ar sunaikinus (pažeidus) natūralių upių vagą, skaičiuojama pagal formulę:

Župr=Bupr x S;

Župr – žala aplinkai, neleistinai pakeitus ar sunaikinus (pažeidus) natūralių upių vagas, Eur,

Bupr – natūralios upės vagos sunaikinimo (pažeidimo) bazinis tarifas (1 lentelė),

S – sunaikintos (pakeistos) upės vagos plotas, m² (nustatomas sunaikinto ar pakeisto upės ruožo ilgį padauginant iš upės vagos vidutinio pločio šiame ruože);

1.6. papildau priedo 1 lentelę nauja 13 eilute ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė. Gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų baziniai tarifai

Beždir

Ežeras,

dirbtinis vandens telkinys

5

2

 

1.7. pakeičiu priedo 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2 lentelė. Reljefo pažeidimo dydžio koeficientas

Eil. Nr.

Pažeisto reljefo (žemės paviršiaus) plotas, m²

Koeficientas Krel

1.

<5000

0,25

2.

5000–20 000

0,5

3.

>20 000

0,75

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Šio įsakymo 1.3–1.4 ir 1.6–1.7 papunkčiai taikomi skaičiuojant žalą aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio objektus, kuri padaryta nuo 2017 m. sausio 1 d. Iki 2017 m. sausio 1 d. padaryta žala aplinkai, pakeitus reljefo formas, pažeminus ar pakėlus paviršinio vandens telkinio lygį skaičiuojama taikant iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią Metodiką.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                    Kęstutis Trečiokas