VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2-16 „DĖL LENTELIŲ SU ŽALIA RODYKLE PRIE RAUDONO ŠVIESOFORO SIGNALO ĮRENGIMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. 2-92

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 2-16 „Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

22. Kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo, pakabinęs lentelę arba ketinantis ją pakabinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lentelės pakabinimo arba sprendimo pakabinti lentelę priėmimo, el. paštu info@tka.lt arba tiesiogiai kreipiasi į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą su prašymu (Metodikos 5 priedas) ir pateikia šiuos duomenis:“.

1.2. Papildau 26.3 papunkčiu:

26.3. Kai kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo nesikreipia į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą per Metodikos 22 punkte nurodytą terminą.“

2N u s t a t a u, kad jeigu kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo pakabino lentelę su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo arba priėmė sprendimą ją pakabinti ir nesikreipė į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą iki šio įsakymo įsigaliojimo, tai turi atlikti per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Priešingu atveju laikoma, kad sprendimas įrengti prie šviesoforo raudono signalo lentelę su žalia rodykle yra nesuderintas (jeigu lentelė pakabinta, ji turi būti pašalinta).

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Goda Bražytė-Balčiūnė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministerijos 2020 m. balandžio 9 d.

raštu Nr. 2-1756