LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-536

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 2.6–2.9 papunkčiais:

2.6. Institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) teikiant iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams (toliau kartu – nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai) šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 5.8 papunktyje nurodytas reikalavimas, kad vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės globos namuose ir specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose gyvenamoji aplinka turi būti kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį – šeimynų (grupių) principu, netaikomas. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, kuriems institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) teikiama vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės globos namuose ir specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose, gali gyventi ne šeimynų (grupių) principu.

2.7. Institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) teikiant nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 14.5 papunktyje nurodyti reikalavimai, kad vaikų socialinės globos namuose vaikų skaičius negali būti didesnis negu 30, taip pat kad likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose negali būti teikiama, netaikomi. Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams vaikų socialinės globos namuose gali būti teikiama (įskaitant ir pradedamą naujai teikti), o maksimalus 30 vaikų socialinės globos namuose skaičius gali būti viršijamas, tačiau gyvenamoji aplinka turi atitikti sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų higienos normų reikalavimus.

2.8. Institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) teikiant nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 15.5 papunktyje nurodytas reikalavimas, kad vaikų socialinės globos įstaigoje viename kambaryje gali gyventi ne daugiau kaip 2 vaikai, netaikomas. Institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) teikiant nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, vaikų socialinės globos namuose viename kambaryje gali gyventi daugiau kaip 2 vaikai, tačiau gyvenamoji aplinka turi atitikti sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų higienos normų reikalavimus.

2.9. Institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) teikiant Socialinių paslaugų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytiems suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, atvykusiems iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias) ištiko humanitarinė krizė, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme (toliau šiame papunktyje – šie asmenys), šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 4 priedo 17.5 papunktyje nurodytas reikalavimas, kad socialinės globos namuose viename gyvenamajame miegamajame kambaryje gali gyventi 1–3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys), taip pat kad specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose gyvenamoji aplinka turi būti kuriama grupių, kuriose gali gyventi po 6–10 asmenų, principu, netaikomas. Šiems asmenims teikiant institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) socialinės globos namuose, viename gyvenamajame miegamajame kambaryje gali gyventi daugiau nei 3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (daugiau kaip 4 slaugomi asmenys), o specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose asmenys gali gyventi ne grupių principu, tačiau šiame punkte nurodytų asmenų gyvenamoji aplinka turi atitikti sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų higienos normų reikalavimus.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinės globos normų aprašą:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

2.2. Pakeičiu 1 priedo 2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.10. Socialinės globos įstaigoje apgyvendinami vaikai, turintys pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a ar E027), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, įrodantį, kad vaikas neserga ūmiomis infekcinėmis ligomis ir kad jam nediagnozuota ūmi psichozė, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 43 straipsniu, socialinės globos įstaigoje laikinai apgyvendinami vaikai, paimti iš jiems nesaugios aplinkos. Šiame papunktyje minimas vaikui išduotas išrašas iš medicininių dokumentų saugomas vaiko byloje. Jei kyla įtarimas, kad socialinės globos įstaigoje laikinai apgyvendinami vaikai serga ūmiomis infekcinėmis ligomis (turi ūmiai infekcijai būdingų požymių), o išrašas iš medicininių dokumentų (Fo27/a ar E027), kuriame nurodyta, kad vaikas neserga ūmiomis infekcinėmis ligomis, nepateikiamas, siekiant išvengti infekcinių ligų paplitimo socialinės globos įstaigoje, šie vaikai socialinės globos įstaigoje apgyvendinami atskirai nuo kitų vaikų ir nedelsiant kreipiamasi į jų šeimos gydytojus dėl sveikatos priežiūros paslaugų vaikams parinkimo bei dėl vaikų atskiro apgyvendinimo pabaigos.“

2.3. Pakeičiu 2 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Bendras globojamų (rūpinamų) ir prižiūrimų vaikų šeimynoje skaičius – ne daugiau kaip 8, išskyrus atvejus, kai vaikų gali būti daugiau, jei neišskiriami broliai ir seserys, arba mažiau, jei globojami (rūpinami) ar prižiūrimi laikinai apgyvendinti vaikai su negalia.“

2.4. Pakeičiu 4 priedo 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. Socialinės globos įstaigoje apgyvendinami asmenys, turintys pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos gydytojo) arba gydančio gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a ar E027), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, įrodantį, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ligomis ir kad jam nediagnozuota ūmi psichozė, išskyrus atvejus, kai socialinės globos įstaigoje apgyvendinami suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, atvykę iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias) ištiko humanitarinė krizė, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme (toliau šiame papunktyje – šie asmenys). Šie asmenys pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a ar E027) gali pateikti per 1 mėnesį nuo jų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje dienos. Šiame papunktyje minimas asmeniui išduotas išrašas iš medicininių dokumentų saugomas asmens byloje. Šie asmenys, jei, apgyvendinant juos socialinės globos įstaigoje, kyla įtarimas, kad jie serga ūmiomis infekcinėmis ligomis (turi ūmiai infekcijai būdingų požymių), o išrašas iš medicininių dokumentų, kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ligomis, nepateikiamas, socialinės globos įstaigoje apgyvendinami atskirai nuo kitų asmenų ir nedelsiant konsultuojamasi su jų šeimos gydytojais dėl sveikatos priežiūros paslaugų jiems parinkimo bei dėl atskiro apgyvendinimo pabaigos.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas galioja 2 metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė, pavaduojanti                                              Jurgita Šiugždinienė

socialinės apsaugos ir darbo ministrą