herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo nr. T-59 „dėl žagarės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 19 d. Nr. T-95

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Žagarės specialiosios mokyklos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-59 „Dėl Žagarės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo“, 9 ir 10 punktus ir juos išdėstyti taip:

9. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

10. Mokyklos paskirtys:

10.1. pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;

10.2. kita paskirtis – pagrindinės mokykos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams.“

2. Įgalioti Žagarės specialiosios mokyklos direktorę Sniegutę Kukanauskienę pasirašyti pakeistus mokyklos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonei Registrų centrui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis