VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ

PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. VE-288 (1.3 E)

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

1.  Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-168 „Dėl Duomenų teikimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.  Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-169 „Dėl Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                         Saulius Urbanavičius