HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-880 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. D1-364

Vilnius

 

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Šio skyriaus nuostatos taikomos:

10.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, išskyrus nurodytus Reglamento 10.2 papunktyje, turintiems statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau šiame ir V skyriuje – Pareiškėjai). Pareiškėjai turi atitikti Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pareiškėjams iš trečiųjų šalių, siekiantiems gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, netaikomos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, pripažinimo procedūros, nustatytos Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-875 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.2. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, tačiau neturi kilmės valstybėje išduoto dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio kilmės valstybėje turimą teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau – ES pareiškėjai). ES pareiškėjams pirmiausia taikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. ES pareiškėjai SPSC pateikia Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 13.5 papunktyje, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo. ES pareiškėjams netaikomos Reglamento 14 punkto nuostatos. ES pareiškėjams taikomos visos kitos Reglamento nuostatos, kaip ir kitiems Pareiškėjams šiame skyriuje.“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

3. Pakeičiu 12.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 12.4.2 papunktį.

5. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 10 metų einant neypatingųjų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų statinių vadovo – Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų statinių Vadovų pareigas;“.

6. Pripažįstu netekusiais galios 16.4 ir 16.5 papunkčius.

7. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius ir ne rečiau kaip kas dveji metai (kai nėra pasikeitusių teisės aktų per 2 metų laikotarpį). Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą įvertinimą, atestavimo procedūra sustabdoma ir netaikomas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas kvalifikacijos atestato išdavimo terminas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Atestavimo procedūra atnaujinama Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą.“.

8. Pakeičiu 25.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

9. Pripažįstu netekusiu galios 25.5.2 papunktį.

10. Pakeičiu 43.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

11. Pripažįstu netekusiu galios 43.4.2 papunktį.

12. Pakeičiu 54.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

13. Pripažįstu netekusiu galios 54.4.2 papunktį.

14. Pakeičiu 78.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

15. Pripažįstu netekusiu galios 78.4.2 papunktį.

16. Pripažįstu netekusiu galios 79.4.3 papunktį.

17. Pakeičiu 79.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

79.10. Pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas; apie Pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos sistemas; apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones Pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas.“.

18. Pakeičiu 86.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

19. Pripažįstu netekusiu galios 86.4.2 papunktį.

20. Pakeičiu 88.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.2. per paskutiniuosius vienerius metus, o kai prašyme nurodyti bendrieji statybos darbai, – per paskutiniuosius dvejus metus atliktų darbų sąrašas prašomoje papildomai nurodyti veikloje pagal SPSC patvirtintą formą. Jeigu atlikti darbai neatspindi papildomai atestuojamos veiklos pobūdžio, Rangovas pateikia Reglamento 88.1 papunktyje nurodytų atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašą per atitinkamą laikotarpį;“.

21. Pakeičiu 95.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

95.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

22. Pripažįstu netekusiu galios 95.5.2 papunktį.

23. Pakeičiu 102.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;“.

24. Pripažįstu netekusiu galios 102.4.2 papunktį.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Navickas