LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2, 5 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-854

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

4. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31) valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

5. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32) valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariai;“.

6. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33) strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių, savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

7. Pripažinti netekusiu galios 2 straipsnio 1 dalies 34 punktą.

8. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 19–22, 31, 32 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos.“

9. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 17, 18, 35 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti  taip:

5 straipsnis. Turto deklaravimo tvarka

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 29–37 punktuose nurodyti gyventojai deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija (toliau – deklaracija), gruodžio 31 dieną turimą turtą, pateikdami mokesčio administratoriui vieną deklaracijos egzempliorių. Šių gyventojų pageidavimu gali būti pateikiami du deklaracijos egzemplioriai. Vienas iš jų su žyma, kad deklaracija yra pateikta, grąžinamas deklaraciją pateikusiam gyventojui.

2. Deklaracija pateikiama kasmet iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gegužės 1 dienos, išskyrus šio Įstatymo 6, 7, 71 ir 72 straipsniuose nustatytus atvejus.

3. Gali būti tikslinami penkerių praėjusių kalendorinių metų deklaracijų duomenys, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais tikslinama.

4. Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Gyventojai, pagal šį Įstatymą deklaruojantys turtą, nemokamai aprūpinami deklaracijos blankais ir deklaracijos pildymo taisyklėmis.

5. Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos nariai, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos nariai bei žvalgybos pareigūnai ir jų šeimos nariai turtą deklaruoja atskirais Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais terminais ir tvarka.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjusių pareigas Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Europos Parlamento narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių, generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų, Seimo kontrolierių, Vyriausybės įstaigų, prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų, jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, bei jų šeimos narių ir kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių metų turtą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė