LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2010 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-17 „DĖL INFORMACIJOS APIE EKSTREMALIAS VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJAS, KELIANČIAS TARPTAUTINĮ SUSIRŪPINIMĄ, RINKIMO, VERTINIMO IR TEIKIMO PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 3 d. Nr. V-306

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1. 2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kompetentingos institucijos funkcijas pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), ESSC, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – ULAC), Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – VNMPI), kitos valstybės valdymo institucijos.“

1.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE BIOLOGINĖS KILMĖS EKSTREMALIAS VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJAS RINKIMAS, VERTINIMAS, TEIKIMAS“.

1.4. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. įtarusios, patvirtinusios kitą užkrečiamosios ligos atvejį, protrūkį ar kitą įvykį, galintį kelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai informuoja NVSC.“

1.5. Pakeičiu 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13. NVSC:“.

1.6. Pakeičiu 13.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.6. papildomą informaciją apie biologinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, epidemiologinio tyrimo duomenis ir taikytas sveikatos priežiūros priemones teikia 13.5 papunktyje nurodytoms institucijoms.“

1.7. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. per 6–12 val. nuo pranešimo iš NVSC gavimo apie biologinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, išskyrus atvejus, kai įtariami, patvirtinami raupai, poliomielitas, sukeltas laukinio štamo polioviruso, gripas, sukeltas naujo viruso potipio, ar sunkus ūminis respiracinis sindromo atvejis, gautą informaciją įvertina pagal algoritmą, nurodytą aprašo 1 priede, ir priima sprendimą dėl informacijos teikimo PSO;“.

1.8. Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. kai įvertinimas rodo, kad apie biologinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją turi būti pranešta PSO, informuoja ESSC ir SAM Ekstremalių situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) vadovą;“.

1.9. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.4. gavęs papildomos informacijos apie biologinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, pakartotinai įvertina gautą informaciją pagal algoritmą, nurodytą aprašo 1 priede ir atnaujintą informaciją pateikia aprašo 15.3 papunktyje nurodytoms institucijoms.“

1.10. Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.4. poilsio laiku gavęs iš NVSC informaciją apie biologinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, išskyrus 16.1 papunktyje išvardytus ligų atvejus, perduoda ją įvertinti ULAC, taip pat, atsižvelgdamas į ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos pobūdį, informuoja kitas kompetentingas institucijas.“

1.11. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE CHEMINĖS KILMĖS EKSTREMALIAS VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJAS RINKIMAS, VERTINIMAS, TEIKIMAS“.

1.12. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. ASPĮ, įtarusios pagal pobūdį, aplinkybes neįprastą (-us) apsinuodijimą (-us), informuoja NVSC.“

1.13. Pakeičiu 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

18. NVSC:“.

1.14. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2. kai įvertinimas rodo, kad apie cheminės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją turi būti pranešta PSO, informuoja SAM ESOC vadovą ir pagal aprašo 2 priede pateiktą informacijos teikimo formą parengia pranešimą anglų kalba bei jį pateikia PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijai, taip pat, atsižvelgdamas į ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos pobūdį, informuoja kitas kompetentingas institucijas;“.

1.15. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE RADIOLOGINĖS IR BRANDUOLINĖS KILMĖS EKSTREMALIAS VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJAS RINKIMAS, VERTINIMAS, TEIKIMAS“.

1.16. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. kai įvertinimas rodo, kad apie radiologinės ir branduolinės kilmės ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją turi būti pranešta PSO, informuoja SAM ESOC vadovą, pagal aprašo 2 priede pateiktą informacijos teikimo formą parengia ir pateikia ESSC pranešimą anglų kalba;“.

1.17. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE KITAS EKSTREMALIAS VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJAS RINKIMAS, VERTINIMAS, TEIKIMAS“.

1.18. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS PRIĖMIMAS IŠ PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS, VERTINIMAS IR PERDAVIMAS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministras,

laikinai einantis Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                                          Rimantas Šadžius