PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-268 „DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. T1-22

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad asmens, pretenduojančio teikti administravimo paslaugas, siūlomas administravimo tarifas ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirto administratoriaus taikomas administravimo tarifas negali viršyti šio sprendimo 1 punktu patvirtinto Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuoto namo maksimalaus administravimo mokesčio tarifo (be pridėtinės vertės mokesčio)“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis