LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. gruodžio 28 D. ĮSAKYMO NR. 464 „DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ “ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-625

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464 „Dėl kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklės taikomos skerdykloms, kurios pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ klasifikuoja kiaulių skerdenas.“

1.2. Pakeičiu 4 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Kiaulės skerdenos raumeningumo klasė – tam tikro raumeningumo, išreiškiamo nustatytu procentų intervalu, kiaulių skerdenų grupė, žymima viena iš šių raidžių: S, E, U, R, O, P pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais, IV priedo B.II punktą.“

1.3. Pakeičiu 4 punkto aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1308/2013.“

1.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Skerdykloje kiaulės apžiūrimos veterinarijos gydytojo, patikrinamas kiaulių bandos numeris, lytis. Pardavėjai, parduodantys kiaules, privalo, prieš veždami jas į skerdyklą, suženklinti pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atskirų pardavėjų kiaules patartina laikyti atskiruose garduose iki jų skerdimo.“

1.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pagal 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą Nr. 2008/364/EB, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus skerdenų klasifikavimo būdus, ir 2020 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/871, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus, nustatomas kiaulių skerdenų raumeningumas.“

1.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pagal 2020 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/871, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus, nustatomas kiaulių skerdenų raumeningumas.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.6 papunktis įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Andrius Palionis