LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUSIPAŽINIMO SU LIETUVOS APELIACINIAME TEISME ESANČIOMIS NEIŠNAGRINĖTOMIS BYLOMIS IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO BEI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr. T-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame teisme esančiomis neišnagrinėtomis bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nurodau:

2.1. teismo pirmininko referentei Astai Uinskienei Aprašą paskelbti Teisės aktų registre (TAR) per 2 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.2. teismo pirmininko padėjėjai ryšiams su visuomene (atstovei spaudai) Vilmai Budėnienei paskelbti Aprašą teismo interneto svetainėje per 2 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

3. P a v e d u Teismo raštinės skyriaus vedėjai Agnei Aguonytei su šiuo įsakymu supažindinti teismo teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.

5. Laikau netekusiu galios Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. T-84 „Dėl Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame teisme esančiomis neišnagrinėtomis bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Teismo pirmininkas                                                                                            Algimantas Valantinas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko

2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. T-29

 

SUSIPAŽINIMO SU LIETUVOS APELIACINIAME TEISME ESANČIOMIS

NEIŠNAGRINĖTOMIS BYLOMIS IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO

BEI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame teisme esančiomis neišnagrinėtomis bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta proceso dalyvių susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame teisme (toliau – Teismas) esančių neišnagrinėtų bylų (toliau – ir bylos) dokumentais, teismo posėdžių garso įrašais (toliau – ir garso įrašas) ir kita medžiaga ir jų kopijų darymo bei išdavimo proceso dalyviams tvarka.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatomis.

 

II. SUSIPAŽINIMO SU NEIŠNAGRINĖTŲBYLŲ MEDŽIAGA, IŠSKYRUS GARSO ĮRAŠUS, IR JŲ KOPIJŲ DARYMO BEI IŠDAVIMO TVARKA

 

3. Su neišnagrinėtos bylos medžiaga turi teisę susipažinti BPK 237 straipsnyje ir CPK 37 straipsnyje nurodyti asmenys (toliau – ir proceso dalyviai).

4. Susipažinimą su neišnagrinėtos bylos medžiaga organizuoja ir vykdo, t. y. registruoja su bylos medžiaga norinčius susipažinti proceso dalyvius, ją parengia, pateikia ir susipažinimą su ja prižiūri, Teismo raštinės skyriaus (toliau – Raštinė) vyriausieji specialistai (ekspeditoriai) (toliau – darbuotojai).

5. Proceso dalyviai, norėdami susipažinti su bylos medžiaga, išskyrus garso įrašus, turi telefonu iš anksto užsiregistruoti Teismo interneto tinklalapyje www.apeliacinis.lt nurodytais kontaktiniais telefonais. Neišnagrinėtos bylos medžiaga proceso dalyviams teikiama pagal žodinį prašymą. Bylos medžiaga susipažinti proceso dalyviams išduodama jų kreipimosi metu. Kai bylos medžiaga negali būti pateikta proceso dalyviui susipažinti (pvz., pateikta susipažinti kitam asmeniui ir pan.), jis informuojamas apie šias aplinkybes, nurodant preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su bylos medžiaga.

6. Raštinės darbuotojas turi teisę atsisakyti leisti proceso dalyviams susipažinti su bylos medžiaga, jeigu nėra techninių galimybių užtikrinti, kad susipažinimas su bylos medžiaga vyktų laikantis Aprašo reikalavimų.

7. Atvykęs į Teismą susipažinti su bylos medžiaga, proceso dalyvis Raštinės darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) kitą dokumentą, įrodantį jo teisę susipažinti su bylos medžiaga. Kai kreipiasi atstovas, jis turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., atstovavimo sutartį ar kt.), jei tokio dokumento byloje nėra. Kilus abejonių dėl asmens teisės susipažinti su bylos medžiaga ar nesant galimybės susipažinti su byla, sprendimą priima bylą nagrinėjantis teisėjas (pranešėjas). Teisėjo teisėto nebuvimo darbe atvejais sprendimą priima skyriaus pirmininkas, jo nesant – Teismo pirmininkas.

8. Patikrinęs proceso dalyvio dokumentus ir įsitikinęs, kad jis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, Raštinės darbuotojas pasirašytinai pateikia jam bylą, išskyrus dokumentus, su kuriais neleidžiama susipažinti BPK, CPK ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, bei pažymi susipažinimo su neišnagrinėtomis bylomis registre(1 priedas). Susipažinti su byla galima tik tam skirtose Teismo patalpose – susipažinimo su bylomis kabinete. Prokurorai su byla gali susipažinti prokurorų kabinete.

9. Bylos susipažinti pateikiamos susiūtos, sunumeruotais bylos lapais. Bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama taip (prisegant, užlenkiant, priklijuojant ar kita), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų netyčia, neatsargiai atidengti vietų, su kuriomis susipažinimas ribojamas. Elektroninės teismo proceso bylos medžiaga susipažinti elektronine forma paruošiama naudojant Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) „Bylos apyrašas“ funkcionalumą.

10. Su bylos medžiaga susipažįstantis proceso dalyvis įsipareigoja laikytis teisės aktų, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas ir apsauga, reikalavimų ir privalo su jam duota susipažinti byla elgtis rūpestingai.

11. Susipažįstančiam su bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

11.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos;

11.2. perduoti bylos medžiagą susipažinti kitiems asmenims;

11.3. susipažinti su uždengta bylos medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;

11.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.

12. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šio Aprašo reikalavimus, susipažinimas nedelsiant nutraukiamas ir apie tai informuojamas bylą nagrinėjantis teisėjas (pranešėjas), skyriaus ir (ar) Teismo pirmininkas.

13. Baigęs skaityti bylos medžiagą, su bylos medžiaga susipažįstantis proceso dalyvis grąžina ją Raštinės darbuotojui, kuris patikrina grąžintą bylą ir apie jos grąžinimą pažymi susipažinimo su neišnagrinėtomis bylomis registre.

14. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis proceso dalyvis pažeidė Aprašo reikalavimus, surašomas aktas (2 priedas), kurį pasirašo atsakingas Raštinės darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga proceso dalyvis. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte.

15. Proceso dalyviai turi teisę daryti bylos dokumentų kopijas, išskyrus tų dokumentų, su kuriais neleidžiama susipažinti ar daryti jų kopijų pagal BPK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatas, kopijas. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo gali daryti išrašus ar bylos medžiagą kopijuoti savo technika (pvz., fotografuoti ar pan.).

16. Turintis teisę susipažinti su bylos medžiaga proceso dalyvis, norėdamas gauti bylos dokumentų kopijas, turi pateikti Raštinės darbuotojui nustatytos formos prašymą (3 priedas) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki byloje paskirto teismo posėdžio dienos. Prašyme leisti padaryti bylos medžiagos kopijas nurodomi norimi kopijuoti bylos dokumentai ir tai, ar kopijas pageidaujama daryti Teismo, ar savo technika. Savo technika daromos bylos medžiagos kopijos yra nemokamos.

17. Gavęs asmens prašymą leisti padaryti kopijas Teismo technika, Raštinės darbuotojas jį užregistruoja ir užpildo mokėjimo dokumentą bei įteikia jį asmeniui apmokėti. Bylos dokumentų kopijos pradedamos rengti tada, kai proceso dalyvis apmoka dokumentų kopijavimo išlaidas ir pateikia mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Bylos dokumentų kopijavimo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais įkainiais.

18. Kilus abejonių dėl asmens teisės gauti bylos medžiagos kopijas ar nesant galimybės gauti bylos medžiagos kopijų, sprendimą, įformintą rezoliucija ant asmens prašymo, priima bylą nagrinėjantis teisėjas (pranešėjas). Teisėjo teisėto nebuvimo darbe atvejais sprendimą priima skyriaus pirmininkas, jo nesant – Teismo pirmininkas. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

19. Bylos medžiagos kopijos turi būti padarytos per kuo trumpesnį laiką, įvertinant bylos medžiagos kiekį, prašymų apimtį ir kitas aplinkybes, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokėjimo gavimo dienos. Raštinės darbuotojas, priimdamas iš asmens mokėjimą patvirtinantį dokumentą, informuoja jį, nurodydamas laiką, kada asmuo gali atvykti atsiimti bylos medžiagos.

20. Bylos medžiagos kopijas daro Raštinės vyriausieji specialistai (ekspeditoriai). Kai proceso dalyvis pageidauja bylos medžiagos kopijas gauti skaitmeniniu būdu (įrašant į kompiuterinę laikmeną ir (ar) perduodant el. paštu), bylos medžiagos kopijas daro Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ar jo paskirtas skyriaus darbuotojas. Tokiais atvejais mutatis mutandis taikomos Aprašo 22–24 punktų nuostatos.

21. Bylos dokumentų kopijos išduodamos nepatvirtintos, bet prašymą pateikusio asmens pageidavimu jas turi teisę patvirtinti Raštinės vedėjas, patarėjas ar vyresnieji specialistai. Gavęs bylos dokumentų kopijas, prašymą pateikęs asmuo pasirašo pateiktame prašyme. Užregistruotas prašymas leisti padaryti bylos medžiagos kopijas ir mokėjimą patvirtinantis dokumentas saugomas konkrečioje byloje.

 

III. SUSIPAŽINIMO SU GARSO ĮRAŠAIS IR JŲ KOPIJŲ DARYMO BEI IŠDAVIMO TVARKA

 

22. Norėdamas susipažinti su byloje esančiu garso įrašu ar gauti jo skaitmeninę kopiją, proceso dalyvis Raštinės darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) kitą dokumentą, įrodantį jo teisę susipažinti su bylos medžiaga, bei užpildyti nustatytos formos prašymą (4 ar 5 priedai). Kai kreipiasi atstovas, jis turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., atstovavimo sutartį ar kt.), jei tokio dokumento byloje nėra.

23. Asmenims su teismo posėdžio garso įrašu leidžiama susipažinti tik teisėjui pasirašius teismo posėdžio protokolą (baudžiamosiose bylose) ar teismo posėdžio sekretoriui pasirašius informacinę pažymą (civilinėse bylose).

24. Gavęs proceso dalyvio prašymą, Raštinės darbuotojas jį užregistruoja ir užpildo mokėjimo dokumentą, įteikia jį asmeniui apmokėti bei informuoja Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotoją, atsakingą už garso įrašų administravimą ir saugojimą, nurodydamas bylos, su kurioje esančiu garso įrašu asmuo nori susipažinti ar gauti jo skaitmeninę kopiją, numerį ir teismo posėdžio datą. Kilus abejonių dėl asmens teisės susipažinti su garso įrašu, gauti jo kopiją, sprendimą, įformintą rezoliucija ant asmens prašymo, priima bylą nagrinėjantis teisėjas (pranešėjas). Teisėjo teisėto nebuvimo darbe atvejais sprendimą priima skyriaus pirmininkas, jo nesant – Teismo pirmininkas. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

25. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas, atsakingas už garso įrašų administravimą ir saugojimą, atsižvelgęs į proceso dalyvio prašymą, paruošia teismo posėdžio garso įrašą perklausai ir (ar) parengia garso įrašo skaitmeninę kopiją.

26. Garso įrašo kopijos pradedamos rengti tada, kai asmuo apmoka garso įrašymo į skaitmeninę laikmeną išlaidas, jeigu tokios turi būti mokamos. Skaitmeninių garso įrašų kopijavimo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais įkainiais.

27. Garso įrašų skaitmeninės kopijos gali būti įrašomos ir į proceso dalyvių pateiktas kompiuterines laikmenas (pvz., kompaktinį diską (CD), universalųjį diską (DVD). Užregistruotas prašymas leisti išklausyti teismo posėdžio garso įrašą ir (ar) padaryti kopiją bei mokėjimą patvirtinantis dokumentas saugomas konkrečioje byloje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Lėšos, gautos už bylų dokumentų kopijas, Teisme naudojamos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

29. Raštinės ir Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šio Aprašo nuostatų.

_________________________________

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SUSIPAŽINIMO SU NEIŠNAGRINĖTOMIS BYLOMIS REGISTRAS

 

Data

Susipažįstančio su byla asmens vardas, pavardė, procesinė padėtis

Bylos numeris

Bylos medžiagos dalis (tomai, bylos lapai)

Byla išduota susipažinti

Byla grąžinta po susipažinimo

Pastabos

bylos išdavimo

laikas

gavusio bylą asmens parašas

bylą išdavusio darbuotojo parašas

bylos grąžinimo laikas

grąžinusio bylą asmens parašas

bylą priėmusio darbuotojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ ______________________ ________________________

(registrą užpildžiusio darbuotojo pareigos)                                              (parašas)                                                                                                                  (vardas, pavardė)

 

___________________________

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos apeliaciniam teismui

 

 

AKTAS

DĖL SUSIPAŽINIMO SU BYLOS MEDŽIAGA TVARKOS PAŽEIDIMO

______________________

(data)

 

Informuoju, kad _____________________________ galimai pažeidė susipažinimo su

(vardas, pavardė)

bylos Nr. ________________________ medžiaga tvarką, t. y. nustatyta, kad: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

__________________ __________________________

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

__________________ __________________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(žyma apie adresato atsisakymą pasirašyti aktą)

 

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos apeliaciniam teismui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI PADARYTI BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS

_____________________

(data)

 

Prašau leisti padaryti Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamosios (civilinės) bylos Nr. ________________________________________________ dokumentų kopijas: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Bylos dokumentų kopijas padaryti Teismo įranga / savo technika (tai, kas nereikalinga, išbraukti) ________________________________________________________________________.

(nurodyti, kokia savo technika bus daromos bylos dokumentų kopijos)

 

Iš viso ____________ lapų.

 

 

______________________

                                                                                                                                    (parašas)

 

 

Dokumentų kopijas gavau:

 

_____________________________________________

(data, vardas, pavardė, parašas)

 

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos apeliaciniam teismui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI PADARYTI TEISMO POSĖDŽIO GARSO ĮRAŠO KOPIJĄ

_____________________

(data)

 

Prašau leisti padaryti Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamosios (civilinės) bylos Nr. ________________________ teismo posėdžio (-ių), įvykusio (-ių) ___________________________________, garso įrašo (-ų) skaitmeninę (-es) kopiją (-as) į teismo (mano) kompiuterinę (-es) laikmeną (-as).

 

Iš viso ____________ kopijų.

 

 

______________________

                                                                                                                                    (parašas)

 

 

Teismo posėdžio garso įrašo (-ų) skaitmeninę (-es) kopiją (-as) gavau:

 

_____________________________________________

(data, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos apeliaciniam teismui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI IŠKLAUSYTI TEISMO POSĖDŽIO GARSO ĮRAŠĄ

_____________________

(data)

 

Prašau leisti išklausyti Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamosios (civilinės) bylos Nr. ___________________________ teismo posėdžio (-ių), įvykusio (-ių) _____________________________________, garso įrašą (-us).

 

 

______________________

                                                                                                                                    (parašas)

 

 

Teismo posėdžio garso įrašą (-us) išklausiau:

 

_____________________________________________

(data, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame

teisme esančiomis neišnagrinėtomis

bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų

darymo bei išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

MOKĖJIMO UŽ BYLŲ DOKUMENTŲ IR SKAITMENINIŲ GARSO ĮRAŠŲ KOPIJAS LAPAS

___________________________

(data)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, procesinis statusas)

Bylos Nr. ______________________________________________________________________

 

Kopijos lapo formatas

Įkainiai (Eur)

Kopijų skaičius (vnt.)

Suma

A4

0,07

 

 

A5

0,04

 

 

A3

0,14

 

 

Nuskaityta A4 formato lapo kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną

 

 

 

A4 formato lapo kopija, perduota el. paštu

0,07

 

 

Kompiuterinė laikmena

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(užpildžiusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Apskaičiuota suma pervedama į Lietuvos apeliacinio teismo sąskaitą Nr. LT354010051003603898, esančią AB „Luminor Bank“.