LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos ENERGETIKOS MINISTRO IR lietuvos respublikos FINANSŲ MINISTRO 2015 M. rugsėjo 3 D. ĮSAKYMO NR. 1-205/1K-282 „DĖL 2014–2020 METŲ IGNALINOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

LIETUVOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 2 d. Nr. 1-33/1K-44

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 5.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

5.1. imasi priemonių, būtinų Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinei priežiūrai atlikti (nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoms tikrinti ir nacionalinės agentūros patikrinimams, susijusiems su Ignalinos programos lėšų panaudojimu, atlikti);“.

1.2. Pripažįstame netekusiu galios 5.2 papunktį.

1.3. Pakeičiame 9.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

9.3 kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos arba koordinuojančios institucijos ar nacionalinės agentūros prašymu teikia informaciją koordinuojančiai institucijai ir (arba) nacionalinei agentūrai apie iš Europos Komisijos gautas Ignalinos programos lėšas ir lėšų valdymo institucijos tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptas palūkanas (toliau – lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos);“.

1.4. Pripažįstame netekusiu galios 9.4 papunktį.

1.5. Pakeičiame 9.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

9.7. atlieka Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinę priežiūrą:

9.7.1. tikrina nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas, apie jų patvirtinimą informuoja nacionalinę agentūrą ir teikia koordinuojančiai institucijai Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintas nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas;

9.7.2. atlieka nacionalinės agentūros patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu;“.

1.6. Pakeičiame 9.10 papunktį ir jį išdėstome taip:

9.10. įtarusi galimą pažeidimą arba gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus, per 3 darbo dienas apie tai informuoja koordinuojančią instituciją ir nacionalinę agentūrą;“.

1.7. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Lėšų valdymo institucija turi teisę gauti iš koordinuojančios institucijos ir nacionalinės agentūros informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti.“

1.8. Pakeičiame 11.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.7. vadovaudamasi Ignalinos programos įgaliojimo susitarimu, rengia ir teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir per 3 darbo dienas nuo mokėjimo paraiškos pateikimo dienos informuoja koordinuojančią ir lėšų valdymo institucijas apie mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pateikimo datą, iš Europos Komisijos prašomą pervesti Ignalinos programos lėšų sumą ir, jeigu iš Europos Komisijos prašomos pervesti sumos buvo atimtos nacionalinės agentūros tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptos palūkanos (toliau – nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos) ir (arba) lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos, nurodo šių atimtų palūkanų sumas ir paskirstymą pagal ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones;“.

1.9. Pakeičiame 11.21 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.21. informuoja elektroniniu paštu lėšų valdymo instituciją apie įtariamus pažeidimus per 5 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo pradžios ir informuoja Europos Komisiją, koordinuojančią ir lėšų valdymo institucijas apie nustatytus pažeidimus per 10 darbo dienų nuo jų nustatymo dienos. Jeigu per kalendorinį ketvirtį nebuvo įtarta arba nustatyta pažeidimų, šiam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, informuoja lėšų valdymo instituciją apie tai, kad per atitinkamą kalendorinį ketvirtį nebuvo įtarta arba nustatyta pažeidimų;“.

1.10. Papildome 11.29 papunkčiu:

11.29. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos koordinuojančiai institucijai teikia informaciją apie nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas, nurodydama jų paskirstymą pagal laikotarpius, ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones.“

1.11. Pakeičiame 29 punktą ir jį išdėstome taip:

29. Nacionalinė agentūra iš lėšų valdymo institucijos gautas Ignalinos programos lėšas iš savo tvarkomos Ignalinos programos sąskaitos perveda projektų vykdytojams, tiekėjams (lėšų gavėjams) pagal savo sudarytas projektų įgyvendinimo sutartis. Metams pasibaigus nacionalinės agentūros tvarkomoje Ignalinos programos sąskaitoje esančios nepanaudotos Ignalinos programos lėšos neturi būti grąžinamos į valstybės iždo sąskaitą.“

1.12. Pakeičiame 32.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

32.2. faktinių ir kasinių išlaidų ataskaitą pagal Taisyklių 8 priede pateiktą formą;“.

1.13. Papildome 32.4 papunkčiu:

32.4. raštą, kuriame nacionalinės agentūros įgaliotasis asmuo pateikia informaciją apie nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas (nurodoma palūkanų suma metų pradžioje, iki ataskaitinio laikotarpio ir per ataskaitinį laikotarpį bei paskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones).“

1.14. Papildome 33 punktu:

33. Nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos ir lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos įskaitomos į valstybės biudžetą kaip Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir naudojamos tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.15. Papildome 34 punktu:

34. Nacionalinė agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nacionalinės agentūros sukauptų palūkanų sumą turi įtraukti į Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formą A6, o koordinuojanti institucija šias palūkanas turi rodyti Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formoje A7, o šios ataskaitos teikiamos valstybės iždui už atitinkamų metų ataskaitinį ketvirtį.“

1.16. Papildome 35 punktu:

35. Nacionalinė agentūra, gavusi iš lėšų valdymo institucijos Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytą informaciją, rengdama mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, iš mokėjimo paraiškoje prašomos pervesti sumos atima nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas ir atlieka Taisyklių 11.7 papunktyje numatytus veiksmus.“

1.17. Papildome 36 punktu:

36. Koordinuojanti institucija, gavusi Taisyklių 11.7 papunktyje nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentą (toliau – Valstybės iždo departamentas) su prašymu nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas perregistruoti valstybės iždo apskaitoje kaip į valstybės biudžetą gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas ir nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas skirti Ignalinos programai finansuoti, nurodydama Ignalinos programos išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones.“

1.18. Papildome 37 punktu:

37. Valstybės iždo departamentas pagal koordinuojančios institucijos Taisyklių 36 punkte pateiktą prašymą valstybės iždo apskaitoje užregistruoja nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas kaip į valstybės biudžetą gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas ir apie tai raštu informuoja koordinuojančią instituciją.“

1.19. Papildome 38 punktu:

38. Koordinuojanti institucija ir Valstybės iždo departamentas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje užregistruoja gautus Ignalinos programos asignavimus kaip nacionalinės agentūros sukauptų palūkanų sumą. Nacionalinė agentūra viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje perregistruoja nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas kaip gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas.“

1.20. Papildome 39 punktu:

39. Lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos, perregistruotos valstybės iždo apskaitoje kaip į valstybės biudžetą gautos Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukos, skiriamos Ignalinos programai finansuoti jas išmokant pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles.“

1.21. Išdėstome 8 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo Ignalinos programos nacionalinės agentūros tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptos palūkanos (toliau – nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos) ir lėšų valdymo institucijos tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptos palūkanos (toliau – lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos) įskaitomos į valstybės biudžetą kaip Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir skiriamos tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo tokia tvarka:

2.1. nacionalinė agentūra pateikia koordinuojančiai institucijai informaciją apie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas, atimtas iš mokėjimo paraiškoje Europos Komisijai nurodytos prašomos pervesti sumos, nurodydama sukauptų palūkanų sumų planuojamą paskirstymą pagal Ignalinos programos išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones;

2.2. koordinuojanti institucija, gavusi šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas pateikia prašymą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) priskirti šias palūkanas prie gautų Ignalinos programos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas skirti Ignalinos programai finansuoti, nurodydama Ignalinos programos išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones;

2.3. Valstybės iždo departamentas, gavęs koordinuojančios institucijos prašymą, valstybės iždo apskaitoje užregistruoja iki šio įsakymo įsigaliojimo nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas kaip gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas ir apie tai raštu informuoja koordinuojančią instituciją;

2.4. koordinuojanti institucija, gavusi Valstybės iždo departamento informaciją, kad nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos yra užregistruotos valstybės iždo apskaitoje kaip gautos Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukos, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje užregistruoja gautus Ignalinos programos asignavimus.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                       Vilius Šapoka


 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

8 priedas

 

 

(Ignalinos programos lėšų faktinių ir kasinių išlaidų ataskaitos forma)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

IGNALINOS PROGRAMOS LĖŠŲ FAKTINIŲ IR KASINIŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

__________Nr._________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Priemonės kodas*

 

Ignalinos programos kodas

 

Ekonominės klasifikacijos kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Faktinės išlaidos einamaisiais metais,

iš viso, eurais

 

Faktinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, eurais

Kasinės išlaidos einamaisiais metais,

iš viso, eurais

Kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma vadovaujantis Ignalinos programos sąmatoje nurodytais kodais.

 

 

Parengė   

__________________                                 ______________                               _____________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)