Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 1119

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimą Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 6 dalimi, 10 straipsnio 5, 8 ir 13 dalimis, 11 straipsnio 5 dalimi, 13 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi ir 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja procedūras, atliekamas parduodant privatizavimo objektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymu (toliau – Privatizavimo įstatymas) – valstybei ir savivaldybėms priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – bendrovė) akcijas: privatizavimo objektų sąrašo, valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašo sudarymą ir keitimą, akcijų pardavimą kartu su kitų akcininkų turimomis bendrovės akcijomis, privatizavimo objektų vertės ir pradinės pardavimo kainos nustatymą, privatizavimo programų sudarymą, informacijos apie privatizavimą ir privatizavimo objektą paskelbimą, potencialių pirkėjų registravimą, privatizavimo būdų taikymą, privatizavimo objektų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą, atsiskaitymą už privatizavimo objektą, nuosavybės teisės į privatizavimo objektą dokumentų išdavimą, privatizavimo sandorių vykdymo kontrolę, atvejus ir veiksmus, kai privatizavimas neįvyksta ir kai pirkimo–pardavimo sutartis vienašališkai nutraukiama, metinių valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo apžvalgų turinio reikalavimus.“

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Savivaldybių administracijos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius privatizavimo objektus privačion nuosavybėn perleidžia vadovaudamosi Aprašu ir atlieka Apraše nurodytas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijas.“

2.3. Pakeisti pirmąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO IR VALSTYBEI PERDUOTŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

4.  Numatomos privatizuoti bendrovių valstybei ir savivaldybėms priklausančios akcijos, išskyrus šio Aprašo 5 punkte nurodytus atvejus, paskelbiamos privatizavimo objektų sąraše. Privatizavimo objektų sąrašas sudaromas ir keičiamas Privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka.

5Privatizavimo įstatymo 10 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju numatomos privatizuoti valstybei perduotos akcijos paskelbiamos valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąraše. Valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašas ir jo pakeitimai tvirtinami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovo įsakymu.

6.  Į valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašą neįtraukiamos valstybei perduotos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos, kurios negali būti privatizuojamos pagal Privatizavimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus ar atitinka 10 straipsnio 14 dalyje nurodytas aplinkybes, taip pat jeigu Vyriausybės nutarimu jos perduodamos kitam akcijų valdytojui. Jeigu dėl valstybei perduotų akcijų nuosavybės teisės vyksta teisminiai ginčai, jos į valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašą neįtraukiamos, kol nepriimti atitinkami sprendimai, o jeigu dėl valstybei perduotų akcijų priimti turto arešto aktai arba įstatymų nustatyta tvarka pritaikytos kitos laikinosios apsaugos priemonės, jos į valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašą neįtraukiamos, kol tokios priemonės yra taikomos.

61. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų išbraukimui iš valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašo mutatis mutandis taikomos Privatizavimo įstatymo 10 straipsnio 10 dalies nuostatos. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos išbraukiamos iš valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašo taip pat ir tuo atveju, kai Vyriausybės nutarimu jos perduotos kitam akcijų valdytojui.

2.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Privatizavimo įstatyme nustatytais atvejais gali siūlyti kitiems bendrovės akcininkams sudaryti sutartis dėl jiems priklausančių akcijų pardavimo vienu paketu kartu su valstybei ar savivaldybei priklausančiomis akcijomis (toliau – akcijų bendro pardavimo sutartis), sudarant galimybę suformavus akcijų paketą (suteikiantį teisę priimti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, kuriems priimti reikia bendrovės įstatuose nustatytos paprastos arba kvalifikuotos balsų daugumos, arba neleidžiantį tokių sprendimų priimti) valstybei ar savivaldybei priklausančias akcijas parduoti brangiau ir privatizavimo programoje nustatant, kad už nupirktas akcijas pirkėjas turi sumokėti iš karto (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) po pirkimo–pardavimo sutarties su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju pasirašymo dienos.“

2.5. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Pradinė privatizavimo objekto kaina (toliau – pradinė pardavimo kaina), išskyrus atvejį, kai viešo akcijų pardavimo būdu privatizuojamos į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus įtrauktos akcinės bendrovės akcijos, pirmą kartą skelbiant privatizavimo programą lygi privatizavimo objekto vertei, kuri nustatoma Privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.“

2.6. Papildyti 111 punktu:

111. Kai viešo akcijų pardavimo būdu privatizuojamos į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus įtrauktos akcinės bendrovės akcijos, vienos akcijos pradinė pardavimo kaina yra vidutinė prekybos sesijos akcinės bendrovės akcijos sandorių kaina dieną prieš prašymo reguliuojamos rinkos operatoriui dėl viešo akcijų pardavimo teikimo dieną, o tuo atveju, jei tą dieną sandoriai nevyksta, vidutinė akcinės bendrovės akcijos prieš tai vykusios sesijos sandorių kaina.“

2.7. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Jeigu esant Privatizavimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytoms sąlygoms netaikomi reikalavimai dėl privatizavimo objekto vertinimo, pradinė pardavimo kaina apskaičiuojama remiantis paskutinės audituotos ir pateiktos Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenimis pagal formulę:

 

.

 

Tais atvejais, kai apskaičiuota pradinė pardavimo kaina yra mažesnė už privatizuojamų akcijų nominaliųjų verčių sumą arba nėra galimybių ją nustatyti pagal formulę, pradinė pardavimo kaina yra privatizuojamų akcijų nominaliųjų verčių suma.“

2.8. Pripažinti netekusiu galios 16 punktą.

2.9. Pripažinti netekusiu galios 17 punktą.

2.10. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

2.11. Pripažinti netekusiu galios 19 punktą.

2.12. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Privatizavimo objektai parduodami įgyvendinant privatizavimo programą. Privatizavimo programa sudaroma į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą įtrauktiems objektams pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui bendrovių pateiktus duomenis ir į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašą įtrauktiems objektams pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo turimus duomenis.“

2.13. Pakeisti 21.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.5.  privatizuojant viešo aukciono, viešo konkurso, valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimo valstybės (savivaldybės) valdomoje įmonėje (toliau – kontrolės perdavimo būdas), tiesioginių derybų būdais:“.

2.14. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Savivaldybės vykdomoji institucija ar įmonės, kurios akcijos privatizuojamos, administracija per 30 dienų nuo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo reikalavimo gavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar savivaldybės administracijai turi pateikti Aprašo 21 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus (patvirtintas jų kopijas), kurių reikia privatizavimo objektų sąrašo, valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašo ir privatizavimo programų projektams parengti.“

2.15. Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.2. kopijas visų nuosavybės teisės dokumentų (įskaitant prekių ženklus, patentus, kitą intelektinę nuosavybę ir kita), kuriais disponuoja valstybės (savivaldybės) valdomos įmonės administracija;“.

2.16. Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.4.  kopijas dokumentų apie prievolių įvykdymą užtikrinančius sandorius, kurie gali pakeisti valstybės (savivaldybės) valdomos įmonės įstatinio kapitalo struktūrą (valstybės dalį ir kitų akcininkų, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio kapitalo, dalį).“

2.17. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtinamas arba keičiamas privatizavimo objektų sąrašas, ar centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patvirtinto valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašo paskelbimo dienos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi parengti į atitinkamą sąrašą įtraukto naujo objekto privatizavimo programos projektą:

25.1. per 9 mėnesius, išskyrus Aprašo 25.2 ir 25.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

25.2. per 6 mėnesius, kai pradinė pardavimo kaina nustatoma Aprašo 111  punkte nustatyta tvarka;

25.3. per 4 mėnesius, kai pradinė pardavimo kaina nustatoma Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka.“

2.18. Pakeisti 48.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.5. dokumentus dalyvauti privatizavime pateikia asmuo, pagal Privatizavimo įstatymą ir (ar) kitus įstatymus negalintis būti potencialiu pirkėju arba neatitinkantis privatizavimo programoje nustatytų reikalavimų.“

2.19. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Viešą akcijų pardavimą reguliuojamoje rinkoje, laikydamasis reguliuojamos rinkos operatoriaus nustatytų taisyklių, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas vykdo per tarpininką, su kuriuo privatizavimo objekto valdytojas sudaro vertybinių popierių ir pinigų sąskaitų tvarkymo sutartį. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas tarpininką parenka viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ir tarpininkas, privatizuojantys viešo akcijų pardavimo būdu, Apraše vadinami akcijų pardavėju.“

2.20. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Tarpininko parinkimo pirkimo dokumentuose, be kita ko, siūloma įrašyti, kad tarpininkas, atsižvelgdamas į tai, kas yra privatizavimo objekto valdytojas, per 3 darbo dienas perveda pirkėjo sumokėtas lėšas: Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskirtinas lėšas – į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąskaitą (o šis valdytojas gautas lėšas per 3 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitą); savivaldybės biudžetui priskirtinas lėšas – į savivaldybės biudžetą, o kai parduodamas akcijų paketas, suformuotas įgyvendinant akcijų bendro pardavimo sutartis, – ir į akcininkų, sudariusių akcijų bendro pardavimo sutartis, nurodytas sąskaitas. Tarpininkas negali naudoti pirkėjų sumokėtų lėšų savo reikmėms.

2.21. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Privatizavimo komisijai patvirtinus objekto privatizavimo kontrolės perdavimo būdu programą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, vadovaudamasis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, inicijuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kurio pagrindu įgaliotiniui būtų galima duoti įgaliojimą valstybės valdomos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti už šios valstybės valdomos įmonės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, valstybei atsisakant pasirašyti naujas išleidžiamas akcijas, projekto parengimą ir per centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

2.22. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas įgaliotiniui turi duoti įgaliojimą valstybės valdomos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje įrašytu klausimu dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, kai sprendimo projekte šiuo klausimu siūloma didinti valstybės valdomos įmonės įstatinį kapitalą papildomais įnašais tiek, kad valstybės dalis įstatiniame kapitale sumažėtų peržengdama atitinkamai 2/3 ar 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, ribą, siūlyti tokį sprendimo projektą (ir už jį balsuoti):

66.1. padidinti valstybės valdomos įmonės įstatinį kapitalą atliekant akcijų emisiją;

66.2. nustatyti terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, per kurį akcininkas, pasinaudodamas pirmumo teise, gali įsigyti akcijų.“

2.23. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įgaliotinis valstybės valdomos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti įgaliojamas balsuoti prieš bendrovės organų ar kitų akcininkų siūlomus sprendimų Aprašo 66 punkte nurodytais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais projektus.“

2.24. Pakeisti 68 punktą ir jį išdėstyti taip:

68. Valstybės valdomos įmonės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas nustatyta tvarka parengia ir informaciniame biuletenyje paskelbia informacinį leidinį apie pasirašymo teisių pardavimą viešo aukciono būdu.“

2.25. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Informaciniame biuletenyje paskelbta akcijų pardavimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkams būdu numatomų parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo kaina:

69.1. kai privatizuojamos uždarosios akcinės bendrovės akcijos, dėl kurių privatizavimo bent tris kartus Privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka buvo paskelbta privatizavimo programa, tačiau per šiose programose nustatytą laiką akcijos nebuvo parduotos, neturi būti didesnė už paskutinėje valstybei ar savivaldybei priklausančių bendrovės akcijų privatizavimo programoje nurodytą akcijų pradinę pardavimo kainą, už kurią akcijos neparduotos per privatizavimo programoje nustatytą laiką, išskyrus atvejį, nurodytą Aprašo 14 punkte;

69.2. kai privatizuojamos valstybei perduotos uždarosios akcinės bendrovės akcijos, jeigu jų nominaliųjų verčių suma yra mažesnė negu 10 000 eurų, jų pradinė pardavimo kaina turi atitikti apskaičiuotąją Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka.“

2.26. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Viešo akcijų pardavimo būdu akcijų privatizavimui inter alia taikomi reguliuojamą rinką reglamentuojantys teisės aktai. Viešo akcijų pardavimo būdu bendrovių valstybei ir (ar) savivaldybėms priklausančios akcijos privatizuojamos vienu nedalomu paketu.“

2.27. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74. Jeigu nuo privatizavimo programoje nustatyto viešo akcijų pardavimo laikotarpio pradžios nesulaukiama nė vieno pirkėjo pageidavimo pirkti parduodamą akcijų paketą, gavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodymą, akcijų paketo pardavimo kaina mažinama reguliuojamą rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ne daugiau kaip po 5 procentus ankstesnėje prekybos sesijoje paskelbtos pardavimo kainos, bet ne daugiau kaip iki 40 procentų informaciniame biuletenyje paskelbtos pardavimo kainos.“

2.28. Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

77. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi imtis ir kitų tarptautinėje praktikoje įprastų veiksmų, užtikrinančių, kad pajamos už parduodamas akcijas būtų pervedamos į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąskaitą arba savivaldybės biudžetą, o nuosavybės teisė į nupirktas akcijas perduota pirkėjui, akcijų platinimo garantui ar depozitarui, jeigu tai būtina, kad pateikęs paraišką pirkėjas įgytų nuosavybės teisę į parduodamas akcijas.“

2.29. Pakeisti 91 punktą ir jį išdėstyti taip:

91. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas viešo aukciono laimėtojui per 3 darbo dienas po to, kai įgyvendintos privatizavimo programoje numatytos pardavimo ir kitos sąlygos bei priimamas Privatizavimo komisijos sprendimas, kuriuo pritarta pirkimo–pardavimo sutarties projektui, registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti, kad sutarties projekto gavėjas gavo ir matė jam atsiųstą sutarties projektą, išsiunčia pirkimo–pardavimo sutarties projektą susipažinti ir suderinti, taip pat kvietimą atvykti jos pasirašyti. Siunčiamame pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodomas ne ilgesnis nei 15 darbo dienų terminas nuo pirkimo–pardavimo sutarties projekto išsiuntimo viešo aukciono laimėtojui šiai sutarčiai pasirašyti.“

2.30. Pakeisti 115.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

115.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąskaitos arba savivaldybės biudžeto sąskaitos numeris ir už įsigyjamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas mokėtina pinigų suma;“.

2.31. Pakeisti 115.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

115.4. uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (pasirašymo) tvarka – ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po to, kai akcininkas perveda į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąskaitą arba savivaldybės biudžetą už įsigyjamas akcijas mokamą pinigų sumą;“.

2.32. Pakeisti 118.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

118.1. informacija apie bendrovę, jeigu parduodamos valstybės (savivaldybės) valdomos įmonės akcijos;“.

2.33. Pakeisti 120 punktą ir jį išdėstyti taip:

120. Pirkėjo sumokėtą pradinę įmoką centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas perveda į valstybės iždo sąskaitą arba savivaldybės biudžetą per 3 darbo dienas po to, kai su pirkėju pasirašoma pirkimo–pardavimo sutartis arba pasibaigia terminas, per kurį laimėtojas turėjo suderinti pirkimo–pardavimo sutarties projektą, bet to nepadarė.“

2.34. Pakeisti 121 punktą ir jį išdėstyti taip:

121. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta, kad už privatizavimo objektą sumokama iš karto, pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąskaitą arba savivaldybės biudžetą turi pervesti pirkimo kainos ir pradinės įmokos skirtumo dydžio sumą. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas gautas lėšas per 3 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitą.

2.35. Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti taip:

124. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta, kad už bendrovės akcijų paketą mokama dalimis (etapais), centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi siekti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti, kad pirkėjas:“.

2.36. Pakeisti 124.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

124.1. Pirmiausia sumokėtų daugiau kaip pusę pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos pirkimo kainos (pirmąją įmokos dalį), o likusią pirkimo kainos dalį mokėtų ketvirčiais, kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos sumokėdamas eilinę įmoką lygiomis dalimis su palūkanomis, apskaičiuotomis nuo likusios už privatizavimo objektą mokėti sumos. Pirkimo–pardavimo sutartyje nustatoma mokėjimo dalimis (etapais) pradinė palūkanų norma yra lygi jos nustatymo dieną Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamai naujų paskolų susitarimų palūkanų normai euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, kai pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis yra iki 1 metų. Pradinės palūkanų normos nustatymo diena yra pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo diena. Kita palūkanų norma nustatoma kiekvieną kartą, praėjus 6 mėnesiams nuo ankstesnės palūkanų normos nustatymo dienos. Apie pakitusią palūkanų normą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pirkėją informuoja per 5 darbo dienas nuo palūkanų perskaičiavimo.“

2.37. Pakeisti 128 punktą ir jį išdėstyti taip:

128. Per 2 darbo dienas nuo atitinkamai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba savivaldybės administracijos, jeigu su savivaldybe sudaryta jai nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sutartis, pranešimo apie pirkėjo galutinį mokėjimą su palūkanomis gavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas registruotu laišku pateikia pirkėjui apmokėto privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto (3 priedas) projekto 3 egzempliorius, prašydamas juos pasirašyti ir per 3 darbo dienas nuo jų gavimo registruotu laišku išsiųsti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui. Gautus pasirašytus apmokėto privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto visus egzempliorius centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pasirašo, patvirtina antspaudu ir per 2 darbo dienas nuo jų gavimo 2 egzempliorius registruotu laišku išsiunčia pirkėjui.“

2.38. Pakeisti 131 punktą ir jį išdėstyti taip:

131. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 117 punkte nurodytos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apie tai turi informuoti atitinkamai Lietuvos Respublikos finansų ministeriją arba savivaldybės administraciją.“

2.39. Pakeisti 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

132. Savivaldybės administracija, jeigu su savivaldybe sudaryta jai nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sutartis, per 5 darbo dienas informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją apie pirkėjo įmokas į savivaldybės biudžetą.“

2.40. Papildyti VIII1 skyriumi:

 

VIII1 SKYRIUS

AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO APŽVALGOS

 

1361. Privatizavimo įstatyme nustatytais terminais centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo interneto svetainėje skelbiamose metinėse valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo apžvalgose, o savivaldybės administracijų interneto svetainėse skelbiamose metinėse savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo apžvalgose turi būti pateikiama:

1361.1. apibendrinta informacija apie per praėjusius kalendorinius metus privatizuotus privatizavimo objektus;

1361.2. informacija apie konkrečius privatizavimo objektus: privatizavimo objekto pavadinimas, įmonės kodas, privatizuotų akcijų skaičius, dalis įstatiniame kapitale, privatizavimo būdas, pradinė pardavimo kaina, privatizavimo kaina, privatizavimo data, pirkėjas (tuo atveju, jei pirkėjas yra fizinis asmuo, informacija viešinama laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų), sandorio data, priėmimo–perdavimo akto data, nuosavybės teisės perėjimo data, pirkėjo įsipareigojimai po privatizavimo, jeigu tokie įsipareigojimai nurodyti sandoryje ir jeigu jie nėra laikomi komercine paslaptimi, konfidencialia informacija ar informacija, kurios viešinimą riboja teisės aktai.

1362. Metinėse akcijų privatizavimo apžvalgose papildomai gali būti pateikiama ir kita nei 1361 punkte nurodyta centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar savivaldybės administracijų nuožiūra svarbi su privatizavimu ir privatizavimo sąlygomis susijusi informacija.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                          Aušrinė Armonaitė