herbas_jb_sm.jpg

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS

KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 24 d. Nr. A-263

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460, 2 ir 28 punktais, Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-4:

1. T v i r t i n u Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u prašymų priėmimo terminą einamųjų metų laikotarpiu iki kovo 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. A-462 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-263

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – komisija) paskirtį, funkcijas, uždavinius, darbo organizavimo tvarką ir kitą šios komisijos veiklą.

2. Komisija sudaroma Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.6 priemonės įgyvendinimo laikotarpiui – iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos direktoriui.

4. Savo veikloje komisija vadovaujasi šiais nuostatais, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir kitais susijusiais su būsto pritaikymu neįgaliesiems įstatymais ir norminiais teisės aktais.

5. Komisija, priimdama sprendimus, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

6. Komisija sudaroma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 narių. Į komisijos sudėtį įtraukiami ne mažiau kaip du savivaldybės administracijos darbuotojai, statybos darbų projektuotojas (architektas, inžinierius ar kitas statybos srities, projektavimo, architektūros ar panašų techninį išsilavinimą turintis kvalifikuotas specialistas), neįgaliųjų asociacijos atstovas, deleguotas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti specialistai.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

 

7. Komisijos paskirtis – padėti savivaldybės administracijai organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems.

8. Veikdama pagal savo paskirtį, komisija atlieka šias funkcijas:

8.1. vertina būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems poreikį;

8.2. sprendžia klausimus dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo poreikio tenkinimo ir teikia rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo finansavimo, svarsto ir tvirtina savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sudarytas būsto pritaikymo eiles, sudaro einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą;

8.3. siūlo savivaldybės administracijos direktoriui dengti dalį būsto pritaikymo išlaidų, kurios susidaro, kai mokestinė būsto vertė yra mažesnė už būsto pritaikymo darbų išlaidų sąmatoje numatytas išlaidas;

8.4. sprendžia dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo būstams pritaikyti teisės aktų nustatyta tvarka;

8.5. sprendžia klausimą dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pakartotinio pritaikymo neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų bei neįgaliesiems, kuriems anksčiau buvo skirtas laiptų kopiklis, tikslingumo;

8.6. nagrinėja skundus dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo, įgyvendinamo vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, organizavimo ir vykdymo;

8.7. įvertina neįgaliesiems pritaikytus būstus ir gyvenamąją aplinką;

8.8. viešina informaciją apie būsto pritaikymą neįgaliesiems savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI

 

9. Vykdydama pavestas funkcijas, komisija atlieka šiuos uždavinius:

9.1. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus pritaikyti būstą bei kitus prie šio prašymo pridedamus savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pateiktus dokumentus;

9.2. vyksta apžiūrėti būstų, įvertina ir priima sprendimus dėl būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio;

9.3. dalyvauja priimant perduodamą pritaikytą būstą ir gyvenamąją aplinką.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Komisijos nariai turi teisę:

10.1. gauti informaciją apie komisijos posėdžius ir kitą su komisijos veikla susijusią reikalingą informaciją;

10.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl komisijos posėdžių darbotvarkės;

10.3. likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki komisijos posėdžio ir posėdžio metu gauti svarstyti pateiktus prašymus pritaikyti būstą ir visus kitus komisijai pateiktus dokumentus;

10.4. pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl svarstomų prašymų ir komisijos sprendimų, prireikus išdėstyti savo atskirą nuomonę komisijos posėdžio protokole;

10.5. teikti pastabas dėl komisijos posėdžių protokolų ir sprendimų projektų.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Pagrindinės komisijos darbo formos yra:

11.1. posėdžiai;

11.2. būsto apžiūros vertinant būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį ir priimant perduodamą pritaikytą būstą ir gyvenamąją aplinką.

12. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, kuris:

12.1. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

12.2. kviečia komisijos narius vykti įvertinti nepritaikyto būsto ir vadovauja komisijai vertinant būsto pritaikymo poreikį neįgaliesiems;

12.3. kviečia komisijos narius vykti įvertinti pritaikytą būstą ir vadovauja komisijai apžiūroje.

13. Komisijos paskirtas komisijos sekretorius (savivaldybės administracijos darbuotojas):

13.1. rengia posėdžių darbotvarkę ir kartu su posėdžio medžiaga pateikia komisijos pirmininkui tvirtinti;

13.2. komisijos pirmininkui patvirtinus posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, apie tai raštu per 2 darbo dienas informuoja komisijos narius;

13.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos sprendimams priimti;

13.4. rengia posėdžio protokolo projektą, elektroniniu paštu arba raštu derina su posėdyje dalyvavusiais komisijos nariais;

13.5. atsako už komisijos dokumentų tvarkymą, saugo komisijai pateiktus dokumentus ir komisijos posėdžio protokolų originalus per visą komisijos veiklos laikotarpį. Komisijai sustabdžius veiklą, su jos veikla susijusius dokumentus perduoda savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui;

13.6. teikia kitą reikalingą informaciją, susijusią su svarstomais prašymais pritaikyti būstą;

13.7. prireikus ar komisijos narių prašymu pateikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų kopijas posėdžio metu;

13.8. perduoda savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriui komisijos posėdžio sprendimus ir nagrinėtus dokumentus apie planuojamus pritaikyti būstus dėl išlaidų sąmatų ir situacijos schemų parengimo ir viešųjų pirkimų organizavimo per 5 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo finansuoti būsto pritaikymą;

13.9. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.

14. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių, kurių vienas – neįgaliųjų asociacijos deleguotas atstovas. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

15. Komisijos nariai privalo užtikrinti pareiškėjų pateiktų duomenų konfidencialumą ir naudoti juos tik savo sprendimams priimti.

16. Komisija kontroliuoja būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą. Būsto pritaikymo apžiūrą organizuoja komisijos pirmininkas po to, kai savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius gauna rangovo arba savarankiškai būstą pritaikiusio pareiškėjo, arba nepritaikyto būsto keitimą organizavusio pareiškėjo pranešimą apie galimybę atvykti apžiūrėti būsto. Būsto pritaikymo apžiūros laiką komisijos sekretorius suderina su pareiškėju ir komisijos nariais.

17. Nepritaikyto būsto apžiūrą organizuoja savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Komisijos vykdoma nepritaikyto būsto apžiūra dėl būsto pritaikymo poreikio neįgaliajam nustatymo laikoma įvykusia, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip vienas trečdalis komisijos narių (neįgaliųjų asociacijos atstovo dalyvavimas būtinas).

18. Pritaikyto būsto apžiūra laikoma įvykusia, jei apžiūroje dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių, kurių vienas turi būti neįgaliųjų asociacijos atstovas.

19. Komisijos nariai apžiūri pritaikytus būstus, įvertina būsto pritaikymo pokytį pagal užpildytus Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktus ir prireikus teikia rangovui ar pareiškėjui pastabas bei pasiūlymus dėl darbų atlikimo kokybės, būsto pritaikymo tinkamumo. Pasiūlymai parengiami raštu, kuriame pasirašo visi apžiūroje dalyvavę komisijos nariai.

20. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Būsto pritaikymo darbų priėmimo–perdavimo aktą tik komisijai pasirašius Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktą ir visiems komisijos nariams pasirašytinai susipažinus su Būsto pritaikymo darbų priėmimo–

perdavimo aktu.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

21. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos pirmininko ir narių balsavimu. Balsuojant komisijos nariai turi po vieną balsą. Balsuojama „už“ arba „prieš“. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo paprastoji komisijos narių dauguma. Jeigu balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra komisijos pirmininko. Jeigu svarstant projektus kuris nors komisijos narys nesutinka su daugumos sprendimu, jis gali pateikti komisijos pirmininkui savo atskirą nuomonę. Ši nuomonė turi būti įrašyta į komisijos protokolą.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

22. Komisijos posėdžio ir būsto apžiūros metu rašomas posėdžio (apžiūros) protokolas. komisijos sprendimai įsigalioja posėdžio pirmininkui ir posėdyje (apžiūroje) dalyvavusiems komisijos nariams pasirašius protokolą, kuriame nurodoma:

22.1. posėdžio data ir vieta;

22.2. posėdyje dalyvavę komisijos nariai;

22.3. posėdžio metu svarstyti dokumentai;

22.4. apžiūrimo būsto adresas, neįgaliojo galimybės naudotis pritaikytu būstu, atliktų būsto pritaikymo darbų kokybė ir atitiktis patvirtintam Būsto pritaikymo darbų aprašui ir išlaidų sąmatai;

22.5. pateikti argumentai, paaiškinimai, priimti sprendimai;

22.6. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdyje pateikta informacija.

23. Komisijos posėdžio sekretorius parengia protokolo projektą ir per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba raštu pateikia komisijos nariams derinti. komisijos nariai gali pateikti pastabas dėl protokolo projekto per 2 darbo dienas. Per šį laikotarpį nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, visi komisijos nariai ir posėdžio sekretorius. Protokolo kopija išsiunčiama arba pateikiama visiems komisijos nariams ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose, sprendžia komisijos pirmininkas.

25. Kiekvienas komisijos narys už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nuostatų.

_________________