https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS DARBO BIRŽOS prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-365

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.6 ir 2.7 papunkčiais, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

1Pakeičiu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                       Ligita Valalytė

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

_________________________skyriui  

 

PAŽYMA

apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________

(vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU:

1. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – _______________________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

ir jos vadovas / atsakingas asmuo _____________________________________________:

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. per paskutinius vienus metus iki Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 95 straipsnį – nelegalus darbas;

1.2. turi ne daugiau nei vieną per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100 straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – ____________________________

_______________________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad tai gali būti vienas iš pagrindų, pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                (vardas, pavardė)

A.V.                                             

 

_________________