LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, SIEKIANČIŲ ATLIKTI VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGAI UŽTIKRINTI REIKALINGUS ŽMONIŲ APŠVITOS DOZIŲ IR (AR) DOZĖS GALIOS, IR (AR) AKTYVUMO MATAVIMUS IR (AR) APŠVITOS DOZIŲ ĮVERTINIMĄ, PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-965

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 28 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1):

1. T v i r t i n u Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-965

 

 

 

asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, SIEKIANČIŲ ATLIKTI visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti ar atliekančių Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių (apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojas) ir gyventojų) apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus (toliau – matavimas) ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas ir kitus asmenis, kurie tik šiuose objektuose atlieka matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarką bei tokių asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, priežiūrą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Apšvitos dozės įvertinimas (toliau – įvertinimas) – apšvitą patiriančio darbuotojo arba gyventojo gautos apšvitos dozės (lygiavertės, efektinės, kaupiamosios lygiavertės ir (ar) kaupiamosios efektinės) vertės apskaičiavimas, atsižvelgiant į matuojamus dydžius, parametrus, sąlygojančius tą vertę ir kitas sąlygas.

2.2. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

3. Tvarkos aprašas taikomas:

3.1. dozimetrijos tarnyboms, kurios nuskaitydamos individualiosios stebėsenos prietaisus ir (ar) aiškindamos jų rodmenis ir (ar) matuodamos aktyvumą žmogaus kūne ir (ar) biologiniuose bandiniuose siekia atlikti ar atlieka matavimus:

3.1.1. išorinės apšvitos:

3.1.1.1. viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) fotonų ir (ar) neutronų;

3.1.1.2. akies lęšiuko individualiosios dozės ekvivalento Hp(3);

3.1.1.3. odos ir (ar) galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07);

3.1.2. vidinės apšvitos:

3.1.2.1. gama radionuklidų aktyvumo visame kūne;

3.1.2.2. gama radionuklidų aktyvumo skydliaukėje;

3.1.2.3. beta ir (ar) alfa radionuklidų aktyvumo koncentracijos biologiniuose bandiniuose;

3.2. asmenims, siekiantiems atlikti ar atliekantiems matavimus:

3.2.1. darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje:

3.2.1.1. aplinkos dozės ekvivalento H*(10) ir (ar) jo galios (fotonų ir (ar) neutronų);

3.2.1.2. kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) ir (ar) jo galios;

3.2.1.3. kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) ir (ar) jo galios;

3.2.1.4. paviršiaus radioaktyviojo užterštumo;

3.2.1.5. radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore;

3.2.1.6. radono aktyvumo koncentracijos patalpose;

3.2.2. maisto produktuose, jų žaliavose, geriamajame ir mineraliniame vandenyje ir (ar) aplinkos objektuose:

3.2.2.1. gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

3.2.2.2. konkrečių alfa ir (ar) beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos bei visuminio alfa ir (ar) visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

3.2.3. gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos statybinėse medžiagose, medienoje ir durpėse bei medienos ir durpių kuro pelenuose;

3.3. asmenims, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantiems atlikti ar atliekantiems įvertinimą (efektinės, atskirų kūno dalių lygiavertės, vidinės apšvitos kaupiamosios efektinės ir (ar) lygiavertės dozės).

4. Asmenims, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantiems atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą (toliau – asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą), pripažintiems Tvarkos apraše nustatyta tvarka, Radiacinės saugos centras išduoda asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimą (toliau – pripažinimo pažymėjimas).

5. Radiacinės saugos centras privalo įvertinti asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atitiktį Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams ir asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pateiktų dokumentų atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, remdamasis duomenimis, gautais iš asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, ir atlikdamas duomenų patikrinimą asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, ir dokumentų atitikties vertinimui naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas pateiktus duomenis kitais įrodymais. Iš asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, jau yra pateikę Radiacinės saugos centrui, išskyrus tuos atvejus, kai asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pats Radiacinės saugos centras. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – įvertinti asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atitiktį Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams ir asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pateiktų dokumentų atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pateikti dokumentai ir duomenys bei kiti su asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinimu bei tokių asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, priežiūra susiję dokumentai ir duomenys saugomi 5 metus nuo pripažinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos arba nuo atsisakymo išduoti pripažinimo pažymėjimą dienos.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, BŪTINI ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

6. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, kreipdamiesi į Radiacinės saugos centrą atitiktį Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir šiame punkte nurodytus dokumentus gali pateikti ir informaciją gauti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į Radiacinės saugos centrą:

6.1. prašymą dėl pripažinimo, pasirašytą vadovo arba jo įgalioto atstovo, kurio forma nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede;

6.2. akreditavimo pažymėjimo ir jo priedo kopijas, kai asmens ar dozimetrijos tarnybos atliekami tyrimai ar bandymai yra akredituoti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus;

6.3. dokumentų apie matavimų tikslumą kopijas:

6.3.1. dokumentų, kuriuose pateikiami palyginamųjų matavimų ir (ar) įvertinimų rezultatai, kopijas;

6.3.2. dokumentų, kuriuose nustatyta matavimų neapibrėžties įvertinimo tvarka, kopijas.

7. Dozimetrijos tarnybos, siekiančios atlikti Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytus matavimus, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo dėl pripažinimo pateikimo dienos Radiacinės saugos centrui turi pateikti vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą prašymą dėl individualiųjų dozimetrų apšvitinimo individualiųjų dozių ekvivalentų matavimų tikslumui įvertinti, kurio forma nustatyta Tvarkos aprašo 2 priede, ir Radiacinės saugos centro nurodytu adresu išsiųsti ne mažiau kaip po 2 individualiuosius dozimetrus (toliau – dozimetras) kiekvieno matavimo tikslumui įvertinti. Dozimetrijos tarnybos turi apmokėti dozimetrus apšvitinusiai įstaigai dozimetrų apšvitinimo ir siuntimo išlaidas.

8. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, kurių tyrimai ar bandymai neakredituoti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ar atliekantys įvertinimus, nurodytus Tvarkos aprašo 3.3 papunktyje, be dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 6 punkte, papildomai turi pateikti kokybės vadybos sistemą aprašančius dokumentus:

8.1. matavimo ir (ar) įvertinimo metodikų kopijas;

8.2. matavimo ir (ar) įvertinimo rezultatų protokolų formų kopijas.

 

III SKYRIUS

asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, PRIPaŽINIMAS

 

9. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinimą ir išvados pateikimą dėl pripažinimo atlieka Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu sudaryta Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Radiacinės saugos įstatymu, Tvarkos aprašu ir Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

10. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažįstami atliekant:

10.1. prašymo dėl pripažinimo ir su juo pateiktų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 6 ir 8 punktuose (toliau – pripažinimui būtini dokumentai), vertinimą;

10.2. asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimą vietoje.

11. Jei pateikti visi, išsamūs ir tinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, Komisija per 10 darbo dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, veiklos vertinimo vietoje:

11.1. nustato asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, veiklos vertinimo vietoje datą;

11.2. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki veiklos vertinimo vietoje dienos informuoja asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, apie priimtą sprendimą dėl asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, veiklos vertinimo vietoje.

12. Komisija asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimą vietoje atlieka pagal Tvarkos aprašo 3 priede nustatytus Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo reikalavimus.

13. Asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, veiklos vertinimo vietoje metu įvertinamas matavimų tikslumas:

13.1. dozimetrijos tarnyba, prašyme dėl pripažinimo nurodžiusi Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytus matavimus, veiklos vertinimo vietoje metu išmatuoja Komisijos pateiktuose apšvitintuose dozimetruose sukauptas dozes ir gautus matavimų rezultatus pateikia Komisijai. Komisija įvertina, ar matavimų tikslumas atitinka matavimų tikslumo reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 3 priede;

13.2. asmuo, išskyrus dozimetrijos tarnybą, prašyme dėl pripažinimo nurodęs Tvarkos aprašo 3.2.2 ir 3.2.3 papunkčiuose nurodytus matavimus, išmatuoja Komisijos pateiktus kontrolinius mėginius ir gautus rezultatus pateikia Komisijai. Komisija įvertina, ar matavimų tikslumas atitinka priimtinumo kriterijų, nurodytą Tvarkos aprašo 3 priede.

14. Atlikusi asmens ar dozimetrijos tarnybos veiklos vertinimą vietoje, Komisija per 5 darbo dienas užpildo Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos veiklos vertinimo aktą-klausimyną, kuriame pateikia siūlymus ir išvadą, ir su juo pasirašytinai supažindina asmens ar dozimetrijos tarnybos atstovus. Veiklos vertinimo akto-klausimyno 1 egzempliorius pateikiamas asmeniui ar dozimetrijos tarnybai.

15. Jei asmens ar dozimetrijos tarnybos veiklos vertinimo vietoje metu buvo nustatyti trūkumai, jie nurodomi veiklos vertinimo akte-klausimyne, kuriame taip pat nurodomas terminas, per kurį asmuo ar dozimetrijos tarnyba privalo pašalinti trūkumus. Asmuo ar dozimetrijos tarnyba, pašalinę veiklos vertinimo akte-klausimyne nurodytus trūkumus, pateikia Komisijai tai patvirtinančius dokumentus.

 

IV SKYRIUS

PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ

 

16. Radiacinės saugos centras, atsižvelgdamas į veiklos vertinimo akte-klausimyne pateiktus Komisijos siūlymus ir išvadą, priima vieną iš šių sprendimų:

16.1. išduoti pripažinimo pažymėjimą visiems prašyme dėl pripažinimo nurodytiems matavimams ir (ar) įvertinimams;

16.2. išduoti pripažinimo pažymėjimą daliai prašyme dėl pripažinimo nurodytų matavimų ir (ar) įvertinimų;

16.3. atsisakyti išduoti pripažinimo pažymėjimą.

17. Jeigu priimtas sprendimas atsisakyti išduoti pripažinimo pažymėjimą arba išduoti pripažinimo pažymėjimą daliai prašyme dėl pripažinimo nurodytų matavimų ir (ar) įvertinimų, Radiacinės saugos centras, nepažeisdamas Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino, praneša asmeniui ar dozimetrijos tarnybai apie atitinkamą sprendimą, nurodydamas atitinkamo sprendimo priežastis.

18. Jei priimtas sprendimas išduoti pripažinimo pažymėjimą, Radiacinės saugos centras išduoda pripažinimo pažymėjimą ir jo priedą, naudodamasis Licencijų informacine sistema. Pripažinimo pažymėjimo priedas, kurio forma nustatyta Tvarkos aprašo 5 priede, yra neatsiejama pripažinimo pažymėjimo dalis.

19. Pripažinimo pažymėjime nurodoma:

19.1. pripažinimo pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas;

19.2. pripažinimo pažymėjimo išdavimo data ir numeris;

19.3. veiklos vertinimo akto-klausimyno numeris ir data;

19.4. asmuo ar dozimetrijos tarnyba, kuriam išduotas pripažinimo pažymėjimas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu juridinis asmuo, kita organizacija, jų filialas jį turi, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu fizinis asmuo jį turi, gyvenamosios vietos adresas).

20. Radiacinės saugos centras registruoja išduotus pripažinimo pažymėjimus.

21. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turintys pripažinimo pažymėjimą, turi teisę kreiptis dėl Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytų matavimų ir (ar) įvertinimų, kurie nenurodyti pripažinimo pažymėjimo priede, pripažinimo, pateikdami Radiacinės saugos centrui prašymą dėl pripažinimo Tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Šių matavimų ir (ar) įvertinimų pripažinimas atliekamas Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

22. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pradėję taikyti naujus matavimų ir (ar) įvertinimų metodus, turi pateikti prašymą dėl pripažinimo Tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Matavimai ir (ar) įvertinimai, kuriems taikomi nauji metodai, turi būti pripažinti Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

23. Radiacinės saugos centras raštu įspėja asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintį pripažinimo pažymėjimą, apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 11 dalyje nurodytais atvejais.

24. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas (pripažinimo pažymėjimo priede nurodytiems visiems matavimams ir (ar) įvertinimams arba jų daliai) sustabdomas Radiacinės saugos centro direktoriaus sprendimu Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 13 dalyje nurodytais atvejais.

25. Radiacinės saugos centras, priėmęs sprendimą sustabdyti pripažinimo pažymėjimo galiojimą Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 13 dalyje nurodytais atvejais, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 6 mėnesių nuo sprendimo dėl pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo gavimo dienos terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. Radiacinės saugos centro nustatytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimų ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams pašalinti.

26. Pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Radiacinės saugos centro direktoriaus sprendimu Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 14 dalyje nurodytais atvejais.

27. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas Radiacinės saugos centro direktoriaus sprendimu Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 15 dalyje nurodytais atvejais.

28. Apie sprendimą sustabdyti pripažinimo pažymėjimo galiojimą, panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimą Radiacinės saugos centras per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui ar dozimetrijos tarnybai, nurodydamas atitinkamo sprendimo priežastis. Panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimą daliai pripažinimo pažymėjime nurodytų matavimų ir (ar) įvertinimų, pakeičiamas pripažinimo pažymėjimo priedas.

 

VI SKYRIUS

PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMO PATIKSLINIMAS AR JO PRIEDO PAKEITIMAS

 

29. Asmeniui, įskaitant dozimetrijos tarnybą, išduotas pripažinimo pažymėjimas patikslinamas, jeigu pasikeičia jame nurodyti duomenys. Patikslinant pripažinimo pažymėjimą jo registracijos numeris ir data nekeičiami.

30. Asmeniui, įskaitant dozimetrijos tarnybą, išduotas pripažinimo pažymėjimo priedas pakeičiamas šiais atvejais:

30.1. pripažinimo pažymėjimo priedą papildant Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais matavimais ir (ar) įvertinimais, kurie nenurodyti pripažinimo pažymėjimo priede ir kurie turi būti pripažinti Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka;

30.2. panaikinant galiojimą daliai pripažinimo pažymėjimo priede nurodytų matavimų ir (ar) įvertinimų;

30.3. pradėjus taikyti naujus matavimo ir (ar) įvertinimo metodus, kurie turi būti pripažinti Tvarkos aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

31. Pakeičiant pripažinimo pažymėjimo priedą jam suteikiamas registracijos numeris ir data.

 

 

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, TURINČIŲ PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ, PRIEŽIŪRA

 

32. Radiacinės saugos centras, vykdydamas asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turinčių pripažinimo pažymėjimą, priežiūrą, atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus.

33. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turinčių pripažinimo pažymėjimą, planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Patikrinimo data turi būti suderinta su asmeniu, įskaitant dozimetrijos tarnybą.

34. Dozimetrijos tarnybos, atliekančios Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytus matavimus, gavusios pranešimą apie planinį patikrinimą, Radiacinės saugos centrui per 5 darbo dienas privalo pateikti vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą prašymą dėl individualiųjų dozimetrų apšvitinimo individualiųjų dozių ekvivalentų matavimų tikslumui įvertinti, kurio forma nustatyta Tvarkos aprašo 2 priede, ir Radiacinės saugos centro nurodytu adresu išsiųsti ne mažiau kaip po 2 dozimetrus kiekvieno matavimo tikslumui įvertinti. Dozimetrijos tarnybos turi apmokėti dozimetrus apšvitinusiai įstaigai dozimetrų apšvitinimo ir siuntimo išlaidas. Patikrinimo metu dozimetrijos tarnybos išmatuoja apšvitintuose dozimetruose sukauptas dozes ir gautus matavimų rezultatus pateikia Radiacinės saugos centrui. Radiacinės saugos centras įvertina, ar matavimų tikslumas atitinka matavimų tikslumo reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 3 priede.

35. Asmenims, išskyrus dozimetrijos tarnybas, atliekantiems Tvarkos aprašo 3.2.2 ir 3.2.3 papunkčiuose nurodytus matavimus, Radiacinės saugos centras patikrinimo metu turi teisę pateikti kontrolinius mėginius. Kontrolinius mėginius šie asmenys išmatuoja ir gautus rezultatus pateikia Radiacinės saugos centrui. Radiacinės saugos centras įvertina, ar matavimų tikslumas atitinka priimtinumo kriterijų, nurodytą Tvarkos aprašo 3 priede.

36. Atlikus patikrinimą, surašomas asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo aktas-klausimynas, kurio forma nustatyta Tvarkos aprašo 4 priede. Radiacinės saugos centras, remdamasis asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo akte-klausimyne pateikta išvada, turi teisę sustabdyti pripažinimo pažymėjimo galiojimą, panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimą Radiacinės saugos įstatyme nurodytais atvejais ir Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

37. Asmenų, įskatinat dozimetrijos tarnybas, neplaniniai veiklos patikrinimai atliekami gavus informacijos dėl netinkamai atliekamų matavimų ir (ar) įvertinimų arba nevykdomų reikalavimų, nustatytų Radiacinės saugos įstatyme ir Tvarkos apraše.

38. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, neplaninio veiklos patikrinimo metu patikrinama, ar asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekami matavimai ir (ar) įvertinimai atitinka pateiktus pripažinimui būtinus dokumentus ir Tvarkos aprašo 3 priede nustatytus asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo reikalavimus.

39. Jei asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad veikla neatitinka Tvarkos aprašo 3 priede nustatytų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo reikalavimų, vadovaujantis asmens ar dozimetrijos tarnybos veiklos vertinimo akte-klausimyne pateikta išvada, nurodomas terminas, per kurį nustatyti pažeidimai turi būti pašalinti.

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, TURINČIŲ PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ, DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

 

40. Dozimetrijos tarnybos, atlikusios Tvarkos aprašo 3.1 papunktyje nurodytus matavimus ir (ar) Tvarkos aprašo 3.3 papunktyje nurodytus įvertinimus, privalo Radiacinės saugos centrui nedelsdamos teikti duomenis apie kiekvieną išmatuotą ir (ar) įvertintą vertę, kuri viršija ar gali viršyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, nustatytas ribines dozes.

41. Asmenys, atlikę Tvarkos aprašo 3.2.1.1, 3.2.1.2 ir 3.2.1.3 papunkčiuose nurodytus matavimus, privalo Radiacinės saugos centrui nedelsdami teikti duomenis apie kiekvieną dozės ekvivalento ir (ar) jo galios matavimų darbo vietose ar gyvenamojoje aplinkoje išmatuotą vertę, kuri viršija ar gali viršyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, nustatytą dozės ekvivalento ir (ar) jo galios vertę, arba pagal šią išmatuotą vertę įvertintą, nustatytą apribotąją dozę.

42. Asmenys, atlikę Tvarkos aprašo 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 ir 3.3 papunkčiuose nurodytus matavimus, privalo Radiacinės saugos centrui nedelsdami teikti duomenis apie kiekvieną išmatuotą vertę, kuri viršija ar gali viršyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, nustatytas vertes.

43. Asmenys, atlikę Tvarkos aprašo 3.2.3 papunktyje nurodytus gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos medienoje ir durpėse bei medienos ir durpių kuro pelenuose matavimus iki kiekvienų metų sausio 31 dienos privalo Radiacinės saugos centrui pateikti medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinių matavimų duomenis, nurodytus Tvarkos aprašo 6 priede.

44. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pripažinimui būtinuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimo dienos pranešti Radiacinės saugos centrui apie asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pateiktuose pripažinimui būtinuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimą.

 

iX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

45. Informacija, susijusi su asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinimu ir pripažinimui būtinais dokumentais, bei informacija apie išduotus pripažinimo pažymėjimus, pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, pripažinimo pažymėjimo priedo papildymą naujais matavimais ir (ar) įvertinimais skelbiami Radiacinės saugos centro interneto svetainėje.

_____________

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo dėl pripažinimo forma)

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (korespondencijos adresas, jei skiriasi nuo buveinės adreso), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas ir numeris, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Radiacinės saugos centrui

 

PRAŠYMAS DĖL PRIPAŽINIMO

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr.* _____

 

 

Prašome pripažinti ________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

atlikti šiuos visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus, ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus (pažymėti kas reikalinga):

išorinės apšvitos matavimus:

    viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) fotonų;

    viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) neutronų;

    akies lęšiuko individualiosios dozės ekvivalento Hp(3);

    odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07);

    galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07);

vidinės apšvitos matavimus:

    gama radionuklidų aktyvumo visame kūne;

    gama radionuklidų aktyvumo skydliaukėje;

    beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos biologiniuose bandiniuose;

    alfa radionuklidų aktyvumo koncentracijos biologiniuose bandiniuose;

matavimus darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje:

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) (rentgeno);

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno);

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) (gama);

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (gama);

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) (neutronų);

    aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (neutronų);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) (rentgeno);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) galios (rentgeno);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) (gama);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) galios (gama);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) (neutronų);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(0,07, Ω) galios (neutronų);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) (rentgeno);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) galios (rentgeno);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) (gama);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) galios (gama);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) (neutronų);

    kryptinio dozės ekvivalento H’(3, Ω) galios (neutronų);

    paviršiaus radioaktyviojo užterštumo;

    radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore;

    radono aktyvumo koncentracijos patalpose;

matavimus maisto produktuose ir jų žaliavose:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

    beta radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    alfa radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus geriamajame vandenyje:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

    beta radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    alfa radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus mineraliniame vandenyje:

   gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

   beta radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

   alfa radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

   visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus aplinkos objektuose:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

    beta radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    alfa radionuklidų (nurodomi konkretūs radionuklidai) aktyvumo koncentracijos;

    visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus statybinės medžiagose:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus medienoje ir durpėse:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

matavimus medienos ir durpių kuro pelenuose:

    gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos;

apšvitos dozių įvertinimus:

   išorinės apšvitos efektinės;

   išorinės apšvitos akies lęšiuko lygiavertės;

   išorinės apšvitos galūnių lygiavertės;

   išorinės apšvitos odos lygiavertės;

   vidinės apšvitos kaupiamosios efektinės;

   vidinės apšvitos kaupiamosios lygiavertės.

 

Pripažinimui būtini duomenys pateikiami 1–4 lentelėse.

 

1 lentelė. Duomenys apie matavimus ir (ar) įvertinimus atliekančius specialistus

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

 

Pareigos

Išsilavinimas,

specialybė

Atliekamų matavimų ir (ar) įvertinimų pavadinimai

Patirtis atliekant matavimus ir (ar) įvertinimus (metais)

Informacija apie mokymus atlikti matavimus ir (ar) įvertinimus

Kvalifikacijos tobulinimas per paskutinius 5 metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Matavimų ir (ar) аpšvitos dozių įvertinimų, kuriuos siekiama pripažinti, aprašymas

 

Eil. Nr.

Matavimo ar įvertinamo pavadinimas

Matuojamas dydis ir (ar) įvertinamos apšvitos dozės pavadinimas

Matavimo ar įvertinimo metodo pavadinimas

Dokumento, kuriame pateiktas metodas, žymuo, pavadinimas

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Duomenys apie naudojamą įrangą**

 

Eil. Nr.

Naudojamo įrenginio pavadinimas, tipas, numeris

Pagrindinės metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, matavimų paklaida ar neapibrėžtis, kur tinka)

Kalibravimo ar (ir) patikros dokumento pavadinimas, numeris, data, periodiškumas

 

 

 

 

 

4 lentelė. Duomenys apie patalpas***

 

Eil.

Nr.

Patalpos paskirtis ir plotas, m2

Patalpų aplinkos parametrai

Parametrai reikalaujami matavimų metodus nustatančiame dokumente

Faktiniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys.

** 3 lentelėje nurodytų duomenų apie naudojamą įrangą neteikia asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, kurių tyrimai ar bandymai akredituoti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, ir asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekantys tik įvertinimus.

*** 4 lentelėje nurodytų duomenų apie patalpas neteikia asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, kurių tyrimai ar bandymai akredituoti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, ir asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekantys tik įvertinimus ir matavimus darbo vietose bei gyvenamojoje aplinkoje.

 

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo dėl individualiųjų dozimetrų apšvitinimo individualiųjų dozių ekvivalentų matavimų tikslumui įvertinti forma)

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (korespondencijos adresas, jei skiriasi nuo buveinės adreso), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas ir numeris, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Radiacinės saugos centrui

 

 

PRAŠYMAS dėl individualiųjų dozimetrų apšvitinimo individualiųjų dozių ekvivalentų matavimŲ tikslumUI įvertinTI

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr.* _____

 

 

Prašome organizuoti individualiųjų dozimetrų apšvitinimą individualiųjų dozių ekvivalentų matavimų tikslumui įvertinti.

 

Eil. Nr.

Individualiojo dozimetro numeris

Matuojamas individualiosios dozės ekvivalentas (ai)

Matuojamos dozės ribos (nuo–iki), mSv

Matuojamos jonizuojančiosios spinduliuotės tipas ir jos energijos ribos (nuo–iki), keV

 

 

 

 

 

 

 

Užtikriname, kad individualiųjų dozimetrų apšvitinimo ir siuntimo išlaidos bus apmokėtos.

 

 

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

* Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys.

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus, ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

AsmeNŲ, ĮSKAITANT dozimetrijos tarnybAS, veiklos VERTINIMO REIKALAVIMAI

 

 

1. Reikalavimai matavimus ir (ar) įvertinimus atliekantiems specialistams (toliau – specialistai):

1.1. specialistai turi atitikti Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje 1 ir (ar) 2 punktuose nustatytus reikalavimus;

1.2. specialistų pareigybių aprašymuose turi būti nurodyti kvalifikacijos reikalavimai, teisės ir atsakomybė vykdant veiklą;

1.3. specialistai turi būti susipažinę su savo pareigomis ir atsakomybe;

1.4. specialistai turi tobulinti kvalifikaciją atliekamų matavimų ir (ar) įvertinimų srityse pagal asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybos, parengtus kvalifikacijos tobulinimo planus ir turėti dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą.

2. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas (išskyrus dozimetrijos tarnybas, siekiančias atlikti išorinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimus ar bandymus), siekiančių atlikti matavimus ir (ar) įvertinimus, kokybės vadybos sistemos reikalavimai:

2.1. matavimų patalpos turi būti tinkamos matavimams atlikti ir matavimų metu naudojamai įrangai saugoti;

2.2. turi būti nustatyta aplinkos parametrų (pavyzdžiui, temperatūros, drėgmės ir kt.), galinčių turėti įtakos matavimų rezultatams, kontrolės tvarka ir tokie parametrai turi būti kontroliuojami ir registruojami;

2.3. matavimams naudojamos įrangos techninės charakteristikos turi atitikti matuojamą jonizuojančiosios spinduliuotės tipą, energiją ir (ar) radionuklidų aktyvumą;

2.4. turi būti parengtas matavimams naudojamos įrangos patikros ir (ar) kalibravimo planas ir nustatyta matavimams naudojamos įrangos patikros ir (ar) kalibravimo bei priežiūros tvarka. Visa matavimams naudojama įranga turi būti kalibruojama prieš naudojimą arba pagal kalibravimo planą;

2.5. turi būti užtikrinta matavimo rezultatų sietis su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI);

2.6. turi būti prižiūrima visa matavimams naudojama įranga ir atlikti tokios įrangos priežiūros ir remonto darbai registruojami;

2.7. turi būti nustatyta matavimams naudojamos įrangos kokybės kontrolės (tarpinių patikrinimų ir (ar) matavimų stabilumo) tvarka;

2.8. turi būti nustatyta matavimų atlikimo ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo tvarka ir matavimo ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo rezultatų protokolų formos;

2.9. įrašai matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo protokoluose turi būti pateikiami pagal matavimo ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo protokolų formas;

2.10. turi būti nustatyta matavimo ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo protokolų ir kitų įrašų saugojimo ir sunaikinimo tvarka;

2.11. tarplaboratoriniuose palyginimuose turi būti dalyvaujama ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus;

2.12. turi būti nustatyta matavimo neapibrėžties įvertinimo tvarka.

3. Turi būti laikomasi šių matavimų tikslumo reikalavimų:

 

Matavimo pavadinimas

Matuojamas dydis

Reikalavimai

1. Žmonių (darbuotojų ir gyventojų) išorinės apšvitos dozių matavimai

Individualiosios dozės ekvivalentai:

1. Hp(10);

2. Hp(3);

3. Hp(0,07)

Didžiausia suminė neapibrėžtis:

1. ±30 proc., kai išmatuoti Hp(10) ir Hp(3) yra didesni už 1 mSv, ir Hp(0,07) yra didesnis už 50 mSv, kai matuojama apšvita fotonų ir beta spinduliuote;

2. ±50 proc., kai išmatuoti Hp(10) ir Hp(3) yra didesni už 1 mSv, ir Hp(0,07) yra didesnis už 50 mSv, kai matuojama apšvita neutronų spinduliuote.

 

Išmatuotos ir tikrosios individualiosios dozės ekvivalento vertės santykis turi būti mažesnis už 1,5 (+50 proc.) ir didesnis už 0,67 (–33 proc.), kai tikroji individualiosios dozės ekvivalento reikšmė yra didesnė už 1 mSv

2. Aktyvumo žmonių (darbuotojų ir gyventojų) kūne ir (ar) biologiniuose bandiniuose matavimai

Gama radionuklidų aktyvumas visame kūne

Minimalus išmatuojamas aktyvumas (toliau – MDA, angl. minimum detectable activity) 137Cs, 99mTc, 60Co turi būti mažesnis už 100 Bq

Gama radionuklidų aktyvumas skydliaukėje

MDA 131I, 99mTc turi būti mažesnis už 100 Bq

Beta radionuklidų aktyvumo koncentracija biologiniuose bandiniuose

MDA turi būti mažesnis už pranešimo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakyme Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“

Alfa radionuklidų aktyvumo koncentracija biologiniuose bandiniuose

MDA turi būti mažesnis už Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“), 7 lentelėje pateiktą MDA

3. Matavimai darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje

Aplinkos dozės ekvivalentas H*(10) arba jo galia Ḣ*(10);

kryptiniai dozės ekvivalentai H’(3, Ω) ir H’(0,07, Ω) arba jų galia

 

Didžiausia suminė neapibrėžtis:

1. ±100 proc., kai išmatuoti dozės ekvivalentai lygūs ar mažesni už 1 µSv, arba jų galia lygi ar mažesnė už 1 µSv/h.

2. ±50 proc., kai išmatuoti dozės ekvivalentai lygūs ar mažesni už 1 mSv, arba jų galia lygi ar mažesnė už 1 mSv/h.

3. ±30 proc., kai išmatuoti dozės ekvivalentai didesni už 1 mSv arba jų galia didesnė už 1 mSv/h.

 

Išmatuotos ir tikrosios dozės ekvivalento ar dozės ekvivalento galios vertės santykis turi būti mažesnis už 1,5 (+50 proc.) ir didesnis už 0,5 (–50 proc.), kai tikroji dozės ekvivalento ar dozės ekvivalento galios vertė yra atitinkamai didesnė už 1 mSv ar 1 mSv/h

Paviršiaus radioaktyviojo užterštumo aktyvumas arba aktyvumas ploto vienetui

Didžiausia suminė neapibrėžtis turi būti ±30 proc., kai išmatuotas aktyvumas arba aktyvumas ploto vienetui didesnis už nustatytą radionuklido MDA

 

Radionuklidų aktyvumo koncentracija ore

MDA turi būti toks, kad būtų galima išmatuoti radionuklidų aktyvumo koncentraciją, galinčią lemti didesnes kaip 0,01 mSv (10 μSv) dozes

Radono aktyvumo koncentracija patalpose

Didžiausia suminė neapibrėžtis turi būti ±30 proc., kai išmatuota aktyvumo koncentracija lygi arba didesnė už 30 Bq/m3.

MDA turi būti lygus arba mažesnis už 30 Bq/m3

4. Aktyvumo matavimai maisto produktuose ir jų žaliavose geriamajame ir mineraliniame vandenyje, statybinėse medžiagose, medienoje ir durpėse bei medienos ir durpių kuro pelenuose

Beta ir gama radionuklidų aktyvumo koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose

 

MDA turi būti mažesnis už pranešimo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakyme Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“.

 

Priimtinumo kriterijus E turi tenkinti sąlygą:

 

(1)

 

Priimtinumo kriterijus apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(2)

 

E – priimtinumo kriterijus;

X1 yra asmens, išskyrus dozimetrijos tarnybą, gautas kontrolinio mėginio  tyrimo rezultatas;

X2 yra kontrolinio mėginio tyrimo rezultatas, nurodytas sertifikate;

U1 yra asmens, išskyrus dozimetrijos tarnybą, gauto kontrolinio mėginio tyrimo rezultato suminė neapibrėžtis (k = 1);

U2 yra kontrolinio mėginio tyrimo rezultato suminė neapibrėžtis (k = 1) nurodyta sertifikate.

Alfa, beta ir gama radionuklidų aktyvumo koncentracija geriamajame vandenyje

MDA turi būti mažesnis už Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 lentelėje pateiktą MDA.

 

Priimtinumo kriterijus, apskaičiuotas pagal šio priedo 2 formulę, turi tenkinti šio priedo 1 sąlygą.

Radionuklidų aktyvumo koncentracija statybinėse medžiagose

MDA turi būti lygus arba mažesnis už:

1. 20 Bq/kg – 40K.

2. 20 Bq/kg – 226Ra.

3. 10 Bq/kg – 228Ac

 

Priimtinumo kriterijus, apskaičiuotas pagal šio priedo 2 formulę, turi tenkinti šio priedo 1 sąlygą.

Medienoje ir durpėse bei medienos ir durpių kuro pelenų 137Cs aktyvumo koncentracija

MDA turi būti lygus arba mažesnis už 3 Bq/kg

 

Priimtinumo kriterijus, apskaičiuotas pagal šio priedo 2 formulę, turi tenkinti šio priedo 1 sąlygą.

___________

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, veiklos vertinimo akto-klausimyno forma)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas)

 

ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, VEIKLOS VERTINIMO AKTAS-KLAUSIMYNAS

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

 

 

Veiklos vertinimas atliktas: _________

(data)

Veiklos vertinimo laikas: pradžia ___________________, pabaiga ____________________

 

Asmuo ar dozimetrijos tarnyba:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas/juridinio asmens, kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas)

Vadovas: _______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Padalinys: _______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, telefonas)

Veiklos vertinimo tikslas:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Veiklos vertinimą atliko:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(skyrius, pareigos, vardas, pavardė, telefonas)

 

Veiklos vertinime dalyvavo:________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, telefonas)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Atitiktis reikalavimui

Taip

Ne

Neaktualu

Reikalavimai matavimus ir (ar) įvertinimus atliekantiems specialistams

1.

Ar matavimus atliekantys specialistai apmokyti atlikti konkrečius matavimus ir turi dokumentus, įrodančius, kad yra apmokyti atlikti šiuos matavimus? ([1] 28 straipsnio 3 dalies 1 punktas)

2.

Ar apšvitos dozių įvertinimą atliekantys specialistai turi fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą? ([1] 28 straipsnio 3 dalies 2 punktas)

3.

Ar specialistų pareigybių aprašymuose yra nurodyti kvalifikacijos reikalavimai, teisės ir atsakomybė vykdant veiklą? ([2] 3 priedo 1.2 papunktis)

4.

Ar specialistai yra susipažinę su savo pareigomis ir atsakomybe? ([2] 3 priedo 1.3 papunktis)

5.

Ar specialistai, atliekantys matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, tobulina kvalifikaciją atliekamų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo srityse ir kas 5 metus Radiacinės saugos centrui pateikia kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ([1] 28 straipsnio 9 dalies 2 punktas)? Ar yra kvalifikacijos tobulinimo planai ir dokumentai, liudijantys apie apmokymus? ([2] 3 priedo 1.4 papunktis)

Pastabos:

Kokybės vadybos sistemos reikalavimai

6.

Ar matavimų patalpos tinkamos matavimams atlikti ir matavimų metu naudojamai įrangai saugoti? ([2] 3 priedo 2.1 papunktis)

7.

Ar nustatyta aplinkos parametrų, galinčių turėti įtakos matavimų rezultatams, kontrolės tvarka? ([2] 3 priedo 2.2 papunktis)

8.

Ar aplinkos parametrai, galintys turėti įtakos matavimų rezultatams, kontroliuojami ir registruojami? ([2] 3 priedo 2.2 papunktis)

9.

Ar matavimams naudojamos įrangos techninės charakteristikos atitinka matuojamą jonizuojančiosios spinduliuotės tipą, energiją ir (ar) radionuklidų aktyvumą? ([2] 3 priedo 2.3 papunktis)

10.

Ar nustatyta matavimams naudojamos įrangos patikros ir (ar) kalibravimo bei priežiūros tvarka? ([2] 3 priedo 2.4 papunktis)

11.

Ar parengtas matavimams naudojamos įrangos patikros ir (ar) kalibravimo planas? ([2] 3 priedo 2.4 papunktis)

12.

Ar matavimams naudojama įranga kalibruojama prieš naudojimą arba pagal kalibravimo planą? ([2] 3 priedo 2.4 papunktis)

13.

Ar užtikrinta matavimo rezultatų sietis su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI)? ([2] 3 priedo 2.5 papunktis)

14.

Ar prižiūrima matavimams naudojama įranga ir ar registruojami tokios įrangos priežiūros ir remonto darbai? ([2] 3 priedo 2.6 papunktis)

15.

Ar nustatyta matavimams naudojamos įrangos kokybės kontrolės (tarpinių patikrinimų ir (ar) matavimų stabilumo) tvarka? ([2] 3 priedo 2.7 papunktis)

16.

Ar nustatyta matavimų atlikimo tvarka? ([2] 3 priedo 2.8 papunktis)

17.

Ar matavimo rezultatų protokolai atitinka nustatytą matavimo rezultatų protokolo formą? ([2] 3 priedas 2.8 ir 2.9 papunktis)

18.

Ar nustatyta apšvitos dozių įvertinimo tvarka? ([2] 3 priedo 2.8 papunktis)

19.

Ar apšvitos dozių įvertinimo rezultatų protokolai atitinka nustatytą apšvitos dozių įvertinimo rezultatų protokolo formą? ([2] 3 priedo 2.8 ir 2.9 papunkčiai)

20.

Ar nustatyta matavimo ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo protokolų ir kitų įrašų saugojimo ir sunaikinimo tvarka? ([2] 3 priedo 2.10 papunktis)

21.

Ar tarplaboratoriniuose palyginimuose dalyvaujama ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus? ([2] 3 priedo 2.11 papunktis)

22.

Ar nustatyta matavimo neapibrėžties įvertinimo tvarka? ([2] 3 priedo 2.12 papunktis)

Pastabos:

Matavimų tikslumo reikalavimai

23.

Ar tarplaboratorinių palyginamųjų matavimų rezultatai atitinka matavimų tikslumo reikalavimus? ([2] 3 priedo 3 punktas)

24.

Ar įvertinta matavimo neapibrėžtis atitinka matavimų tikslumo reikalavimus? ([2] 3 priedo 3 punktas)

25.

Ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimus, išmatuotos ir tikrosios individualiosios dozės ekvivalento vertės santykis yra mažesnis už 1,5 (+50 proc.) ir didesnis už 0,67 (–33 proc.), kai tikroji individualiosios dozės ekvivalento reikšmė yra didesnė už 1 mSv? ([2] 3 priedo 3 punktas)

26.

Ar minimalus išmatuojamas aktyvumas atitinka matavimų tikslumo reikalavimus? ([2] 3 priedo 3 punktas, [3] B7 lentelė, [4] 7 lentelė)

27.

Ar radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimų tikslumas atitinka priimtinumo kriterijų? ([2] 3 priedo 3 punktas)

Pastabos:

Duomenų teikimo Radiacinės saugos centrui ir (ar) Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui reikalavimai

28.

Ar Radiacinės saugos centrui pateikti duomenys apie kiekvieną išmatuotą ir (ar) įvertintą vertę, kuri viršija ar gali viršyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, nustatytas vertes? ([2] 40 punktas, 42 punktas, [5] B priedas)

29.

Ar Radiacinės saugos centrui pateikti duomenys apie kiekvieną dozės ekvivalento ir (ar) jo galios matavimų darbo vietose ar gyvenamojoje aplinkoje išmatuotą vertę, kuri viršija teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą, nustatytą dozės ekvivalento ir (ar) jo galios vertę, arba pagal šią išmatuotą vertę įvertintą, nustatytą apribotąją dozę? ([2] 41 punktas, [6] 24 punktas, 59 punktas, 65 punktas, [7] 43.1 papunktis, [8] 34.2 papunktis, [9] 19.2 papunktis)

30.

Ar medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinių matavimų duomenys Radiacinės saugos centrui pateikti iki kiekvienų metų sausio 31 dienos? ([2] 43 punktas)

31.

Ar dozimetrijos tarnyba pateikė duomenis apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą su Radiacinės saugos centru Darbuotojų apšvitos stebėsenos duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sutartyje nustatyta tvarka? ([10] 7 punktas)

32.

Ar asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, pranešė Radiacinės saugos centrui apie pateiktuose pripažinimui būtinuose dokumentuose nurodytų duomenų, pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pripažinimui būtinuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimo dienos? ([2] 44 punktas)

Pastabos:

 

 

Siūlymai:

 

 

Išvada:

 

 

Veiklos vertinimą atliko:

 

 

(Pareigos)                                (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

 

 

Veiklos vertinime dalyvavę asmenys:

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

Teisės aktai:

1.     Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

2.     Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašas.

3.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“.

4.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.

5.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

6.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“.

7.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“.

8.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“.

9.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ patvirtinimo“.

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo pažymėjimo priedo forma)

 

 

ASMENS AR DOZIMETRIJOS TARNYBOS, ATLIEKANČIOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGAI UŽTIKRINTI REIKALINGUS ŽMONIŲ APŠVITOS DOZIŲ IR (AR) DOZĖS GALIOS, IR (AR) AKTYVUMO MATAVIMUS IR (AR) APŠVITOS DOZIŲ ĮVERTINIMĄ, PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMO NR. __________, IŠDUOTO

20_ _M._________________________D. PRIEDAS

 

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas

Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas

Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                        (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinių matavimų duomenų forma)

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio ar fizinio asmens duomenys)

 

Radiacinės saugos centrui

 

MEDIENOS IR DURPIŲ BEI MEDIENOS IR DURPIŲ KURO PELENŲ GAMA SPEKTROMETRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr.* _____

 

 

Eil. Nr.

Fizinio ar juridinio asmens, pateikusio mėginį, pavadinimas, adresas

Mėginio pavadinimas

Matavimo atlikimo data

 

 

 

 

 

Išmatuotų mėginių kiekis, kai nustatyta 137Cs aktyvumo koncentracija, Bq/g

<1

[1–10)

≥10

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Parengė

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

(Data)

 

 

 

 

 

*Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys.