LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ PIENĄ MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3D-663

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 851/2015 (OL 2015 L 135 p. 8), 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 378 „Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 870 „Dėl lėšų skyrimo“,

t v i r t i n u 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. 3D-663

 

 

2015 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ PIENĄ MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 851/2015 (OL 2015 L 135 p. 8), 37 straipsniu.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už rinkai patiektą pieną, neviršijantį bendrosios nacionalinės pieno kvotos ribų, gavimo tvarką, išmokėjimo terminus ir reikalavimus pieno gamintojams.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną (toliau – parama) – atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama pareiškėjui už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu.

3.2. Atskaitos laikotarpio pieno kiekis – 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekis, pagal kurį skaičiuojama atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495 (toliau – kvotų taisyklės).

4. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Paramos dydis – 15,98 Eur už atskaitos laikotarpio pieno kiekio toną.

5. Parama mokama pieno gamintojams (toliau – gamintojai), atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

5.1. 2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – KVAIS). Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, parama mokama, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;

5.2. 2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant paramą, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą, – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;

5.3. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) valdos valdytoju arba partneriu;

5.4. jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2015 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (toliau – deklaruotas plotas);

5.5. kurių vardu 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės.

6. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras) apskaičiuoja šių taisyklių 5.2 papunktyje nurodytą atskaitos laikotarpio pieno kiekį pagal 2007–2008 kvotos metais parduotą pieno kiekį tiems gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

6.1. šių taisyklių 5.1–5.5 papunkčių reikalavimus;

6.2. pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktą informaciją Centrui atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

6.2.1. gavo paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

6.2.2. gavo valstybės paramą ūkio plėtrai ir (ar) restruktūrizavimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas, siekdamas sustiprinti ūkio ekonominį potencialą arba pagerinti ūkio gamybos struktūrą, pagal nustatytas Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano arba BPD priemones laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

6.3. jeigu gamintojo 2007–2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis yra didesnis negu
2006–2007 kvotos metais ir šis skirtumas yra ne mažesnis negu 2007 m. vidutinis karvių produktyvumas šalyje pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis (4708 kg).

7. Jeigu gamintojas atitinka šių taisyklių 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 papunkčių ir 6.2.1 arba 6.2.2 papunkčių reikalavimus, bet neatitinka 5.2 papunkčio, tačiau pardavė pieną 2007–2008 kvotos metais, atskaitos laikotarpio pieno kiekiu laikomas gamintojo 2007–2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis.

 

II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

8. Centras:

8.1. apskaičiuoja kiekvieno gamintojo paramos sumą ir iki 2015 m. rugsėjo 4 d. perduoda Agentūrai elektroniniu būdu duomenis ir Perduodamų duomenų apie 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną suvestines (priedas) (toliau – suvestinės);

8.2. išsiunčia gamintojui pranešimą, prašydamas nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūra ar Centras duomenų apie gamintojo sąskaitą neturi, tačiau gamintojas atitinka reikalavimus paramai gauti;

8.3. siunčia gamintojams informacinius pranešimus dėl duomenų patikslinimo, jeigu duomenys apie gamintojų sąskaitas yra neteisingi.

9. Agentūra:

9.1. teikia Centrui gamintojų duomenis, kaupiamus KVAIS, supaprastintų tiesioginių išmokų informacinėje sistemoje ir Kaimo plėtros priemonių administravimo informacinėje sistemoje, ir jų naujausius banko sąskaitų duomenis;

9.2. gavusi iš Centro elektroniniu būdu perduotus duomenis ir suvestines, užsako ir išmoka paramos lėšas, vadovaudamasi šių taisyklių 10 punktu;

9.3. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti nacionalinę paramą, teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje, www.nma.lt, iki 2017 m. balandžio 30 d. paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš valstybės biudžeto kiekvienam paramos gavėjui.

10. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 nustatyta tvarka.

11. Jeigu iš banko gaunamas pranešimas, jog gamintojo sąskaitos numeris yra neteisingas arba tokio sąskaitos numerio nėra, Agentūra apie tai informuoja Centrą.

12. Parama mokama nuo 2015 m. rugsėjo 10 d.

13. Gamintojo, negavusio 2015 metų paramos, mirties atveju, įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į savivaldybę pagal mirusio gamintojo valdos centro adresą iki 2018 m. gegužės 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną išmokėjimo (prašyme be savo asmens duomenų nurodo banko sąskaitos duomenis) ir pridėdamas paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui. Parama įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriama, jeigu:

13.1. miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

13.2. įpėdinis atitinka šių taisyklių 5.3 papunkčio reikalavimą;

13.3. pagal šių taisyklių 5.4 papunktį deklaruotas plotas turi būti valdoje, kurioje arba miręs gamintojas, arba įpėdinis registruotas valdytoju arba partneriu;

13.4. parama nebuvo išmokėta mirusio gamintojo kvotos perėmėjui;

13.5. miręs gamintojas arba įpėdinis atitiko (atitinka) šių taisyklių 5.5 punktą.

14. Perėmėjui, perėmusiam kvotą pagal kvotų taisyklių, galiojusių iki 2009 m. kovo 31 d., 52.1–52.6 papunkčius (perėmėjui kvota suteikta 2007–2008 ar 2008–2009 kvotos metams) arba pagal kvotų taisyklių, galiojančių nuo 2009 m. balandžio 1 d., 46.1–46.4 papunkčius (perėmėjui kvota suteikta 2009–2010 ar 2010–2011 kvotos metams) ar 46.5–46.6 papunkčius (perėmėjui kvota suteikta 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 ar 2014–2015 kvotos metams), parama apskaičiuojama, jeigu:

14.1. kvotos perdavėjas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

14.2. kvotos perėmėjas atitinka šių taisyklių 5.3 papunkčio reikalavimą;

14.3. pagal šių taisyklių 5.4 papunktį deklaruotas plotas yra toje valdoje, kurioje kvotos perėmėjas registruotas valdytoju arba partneriu. Jeigu ūkio perėmėjo, perėmusio kvotą pagal kvotų taisyklių 46.2–46.3 ar 46.6 papunkčius, valdoje, kurioje perėmėjas registruotas valdytoju arba partneriu, plotas nėra deklaruotas 2015 metais, tai, skaičiuojant paramą, imamas kvotos perdavėjo 2015 metais deklaruotas plotas;

14.4. kvotos perdavėjas nėra gavęs paramos už 2015 metus;

14.5. kvotos perdavėjas arba kvotos perėmėjas atitinka šių taisyklių 5.5 papunkčio reikalavimą.

15. Kvotos perėmėjo atskaitos laikotarpio pieno kiekiu paramai gauti laikomas kvotos perdavėjo parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, tačiau jeigu 2006–2007 kvotos metais tiek kvotos perėmėjas, tiek kvotos perdavėjas pardavė pieną, tai, skaičiuojant paramą, jų parduotas pieno kiekis yra sumuojamas.

16. Jeigu visa perduodama nuo 2015 m. kovo 1 d., valdos perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, gali kreiptis į savivaldybę iki 2016 m. gegužės 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir pridėdamas rašytinį valdos perdavėjo sutikimą dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui. Parama valdos perėmėjui skiriama, jeigu:

16.1. valdos perdavėjas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

16.2. valdos perdavėjas arba valdos perėmėjas atitiko šių taisyklių 5.4–5.5 papunkčių reikalavimus;

16. 3. valdos perdavėjas nėra gavęs paramos už 2015 metus.

17. Parama neskiriama:

17.1. gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

17.2. gamintojui, kuris perdavė kvotą 2007–2008 ar 2008–2009 kvotos metais pagal kvotų taisyklių, galiojusių iki 2009 m. kovo 31 d., 52.1–52.4 arba 52.6 papunkčius;

17.3. gamintojui, kuris perdavė kvotą pagal kvotų taisyklių, galiojančių nuo 2009 m. balandžio 1 d., 46.1–46.6 papunkčius (perėmėjui kvota suteikta 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 ar 2014–2015 kvotos metams);

17.4. valdos valdytojui, kuris perdavė visą valdą iki 2015 m. vasario 28 d.

 

 

III. GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

18. Gamintojai iki 2016 m. gegužės 31 d. per savivaldybę Centrui gali teikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl paramos skyrimo arba patikslinimo kartu su prašymą ar skundą pagrindžiančiais dokumentais.

19. Centras per 20 darbo dienų prašymą ar skundą išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

20. Gamintojai, nesutinkantys su Centro sprendimu, gali jį skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

21. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Gamintojai, gavę išmokas neteisėtai, netenka teisės į 2016 metų paramą.

_____________________________________

2015 metų pereinamojo laikotarpio

nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių

priedas

 

 

(Suvestinės formos pavyzdys)

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO informacijos IR Kaimo verslo centras

 

 

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE 2015 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĘ PARAMĄ UŽ PIENĄ SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

 

 

1

Pakelio Nr.

 

 

2

Gamintojo vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)

 

3

Gamintojo asmens kodas (įmonės kodas)

 

4

Valdos Nr.

 

 

 

5

Savivaldybės kodas

 

 

6

Banko kodas

 

 

 

7

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

8

Atskaitos laikotarpio pieno kiekis, t

 

9

Paramos suma, Eur

 

 

 

10

Autorizavimo data

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                           

(Parašas)                                                                                                               (Vardas ir pavardė)