VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 1S-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 48 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Pirkimo, atlikto gynybos ir saugumo srityje, procedūrų ataskaitos AtGn-1 formą (pridedama).

1.3. Ataskaitos už mažos vertės pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje, AtGn-2 formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu privalo vadovautis perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, teikdami ataskaitas už pirkimus, pradėtus po 2019 m. vasario 1 d., o duomenys už pirkimus, pradėtus iki 2019 m. vasario 1 d., teikiami naudojantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-250 „Dėl viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis tipinėmis formomis.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-95

 

 

 

VIEŠŲJŲ pirkimų, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja viešųjų pirkimų (toliau – pirkimų), atliekamų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatas, procedūrų ir per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pirkimo, atlikto gynybos ir saugumo srityje, procedūrų ataskaita (toliau - Pirkimo procedūrų ataskaita) – pagal AtGn-1 formą parengti duomenys, apibūdinantys atliktas pirkimo procedūras;

2.2. Ataskaita už mažos vertės pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje (toliau – Pirkimų ataskaita) – pagal AtGn-2 formą parengti duomenys, apibūdinantys visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus.

3. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Gynybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas (toliau – Pirkimo vykdytojas) Pirkimo procedūrų ir Pirkimų ataskaitas, rengia pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas.

5. Už ataskaitose pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir jų pateikimą laiku atsako pirkimo vykdytojas.

II. ATASKAITŲ RENGIMAS

 

6Pirkimo vykdytojas rengia Pirkimo procedūrų ataskaitą pagal AtGn-1 formą, išskyrus išimtis, nurodytas šio Tvarkos aprašo 8 punkte:

6.1. dėl kiekvienos pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo (nesudarymo);

6.2. už kiekvieną pirkimo procedūrą, kai sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu, kai vykdomas atnaujintas tiekėjų varžymasis pagal Gynybos įstatymo 51 straipsnio 9 dalies 2 punktą.

7. Pirkimo procedūrų ataskaita laikoma užpildyta, kai joje pateikta visa reikalaujama informacija dėl visų pirkimo objekto dalių.

8. Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimo procedūras, ataskaitos pagal AtGn-1 formą nerengia:

8.1. kai sudaroma pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu pagal Gynybos įstatymo 51 straipsnio 7 dalį ar 9 dalies 1 punktą;

8.2. atlikusi mažos vertės pirkimus.

9. Perkančioji organizacija rengia Pirkimų ataskaitą pagal AtGn-2 formą už visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus.

 

 

III. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

10. Pirkimo vykdytojas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis ir skelbia CVP IS užpildytą:

10.1. Pirkimo procedūrų ataskaitą –  per 15 dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą pirkimo sutartį pradžios. Jei pirkimo objektas yra suskaidytas į dalis ir atskirų dalių pirkimo procedūros baigiasi skirtingu laiku, ir dėl to neįmanoma pateikti Pirkimo procedūrų ataskaitos dėl visų pirkimo objekto dalių šiame punkte nustatytais terminais, ataskaita teikiama tik dėl tų pirkimo dalių, kuriose pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios. Pasibaigus kitos (-ų) pirkimo dalies (-ių) procedūroms, pirkimo vykdytojas turi susigrąžinti ir patikslinti pateiktą ataskaitą, joje pateikiant informaciją apie pirkimo objekto dalį (-is), kuri anksčiau nebuvo pateikta dėl to, kad šios (-ių) dalies (-ių) procedūros dar nebuvo pasibaigusios;

10.2. Pirkimų ataskaitą – per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

11. Teisę pateikti ataskaitas CVP IS priemonėmis turi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS registruotas pirkimo vykdytojo naudotojas.

12. Ataskaitos gali būti skelbiamos ir pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (toliau – pirkėjo profilis), laikantis 10 punkte atitinkamų ataskaitų paskelbimui numatytų terminų.

13. Ataskaitose neskelbiama informacija, kurios atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams, kenkia svarbiems visuomenės interesams, valstybės gynybos ir saugumo interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 

 

IV. ATASKAITŲ FORMŲ PILDYMAS

 

14. Pirkimo procedūrų ataskaitų AtGn-1 formos pildymo reikalavimai nurodyti šioje lentelėje:

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos punktas, papunktis

Pildymo nurodymai

14.1.

AtGn-1

„Pirkimo procedūrų ataskaita“

I dalis

„Bendra informacija apie pirkimą“

Pažymimas vienas iš galimų pasirinkimų, atsižvelgiant į tai, kokia procedūrų ataskaita yra teikiama:

1) Pirkimo procedūrų ataskaita – pažymima tuomet, kai teikiama informacija apie kiekvieną pirkimo procedūrą, kai buvo siekiama sudaryti pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį;

2) Pirkimo procedūrų ataskaita preliminariosios sutarties pagrindu – pažymima, kai informacija teikiama atlikus procedūras naudojantis jau sudaryta preliminariąja sutartimi (kai sudaroma pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu pagal Gynybos įstatymo 51 straipsnio 7 dalį ar 9 dalies 1 punktą, Pirkimo procedūrų ataskaita neteikiama).

 

14.2.

AtGn-1

 

I dalis

1 punktas

Nurodomas CVP IS darbų sąraše esantis pirkimo numeris, kurį yra suteikusi Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Tais atvejais, kai ataskaita teikiama už atliktas pirkimo procedūras, kai sudaroma pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu, įrašomas to pirkimo, kurį atliekant buvo sudaryta preliminarioji sutartis, numeris.

 

14.3.

AtGn-1

 

I dalis

1.1 papunktis

Šis papunktis pildomas tuo atveju, kai Pirkimo procedūrų ataskaita teikiama už pagrindines sutartis, sudarytas preliminariosios sutarties pagrindu. Pirkimo procedūros numeris sudaromas tokia tvarka: pirkimo numeris ir pirkimo procedūros eilės numeris, pavyzdžiui, jei pirkimo numeris 12345, tai pirmosios pirkimo procedūros, po kurios sudaryta pagrindinė sutartis, numeris yra 12345-1, antrosios – 12345-2 ir t.t.

14.4.

AtGn-1

 

I dalis

2 punktas

Nurodomas pirkimo objekto pavadinimas (tai, kas konkrečiai perkama, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ).

14.5.

AtGn-1

I dalis

3 punktas

Pažymima, ar atliktas pirkimas yra tarptautinis ar supaprastintas, taip kaip numatyta Gynybos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

14.6.

AtGn-1

I dalis

4 punktas

Pažymima, ar atliktas pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšomis.

 

14.7.

AtGn-1

I dalis

5 punktas

Pažymima, ar pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis (elektroninis pirkimas).

14.8.

AtGn-1

II dalis

„Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas“

 

Nurodomas oficialus pirkimo vykdytojo juridinio asmens kodas ir pavadinimas, adresas, miestas, pašto kodas ir šalis, nurodomas asmuo ryšiams, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, pirkėjo profilio adresas bei kita pirkimo vykdytojo nuožiūra svarbi informacija. Taip pat, nurodomas pirkimo vykdytojo tipas bei pavadinimas, nustatyti pagal Perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų tipų kodų sąrašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 (toliau – pirkimo vykdytojo tipas).

 

14.9.

AtGn-1

II dalis

1 punktas

 

Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojas pirkimą organizuoti ir pirkimo procedūras atlikti įgaliojo kitą pirkimo vykdytoją, II dalies 1 punkte nurodomas centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – įgaliotas pirkimo vykdytojas) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, miestas, pašto kodas ir šalis, asmuo ryšiams, telefono, fakso numeriai, interneto svetainės adresas bei kita pirkimo vykdytojo nuožiūra svarbi informacija. Taip pat, nurodomas įgalioto pirkimo vykdytojo tipas bei pavadinimas.

14.10.

AtGn-1

III dalis

„Pirkimo objektas“

1 punktas

Pažymima, ar pirkimas atliktas siekiant sudaryti preliminariąją sutartį.

14.11.

AtGn-1

III dalis

2 punktas

Perkančioji organizacija nurodo pirkimo objekto rūšį: prekės, paslaugos ar darbai.

14.12.

AtGn-1

III dalis

3 punktas

Lentelės skiltyje „Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ“ nurodomas pagrindinis pirkimo objekto kodas ir pavadinimas, nustatyti pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002.

 

Tais atvejais, kai pirkimo objektui priskirtini keli pirkimo objekto kodai, skiltyje „Papildomas (-i) pirkimo objekto kodas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)“ nurodomas (-i) papildomas (-i) pirkimo objekto kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai), nustatyti pagal BVPŽ (jei yra).

14.13.

AtGn-1

III dalis

4 punktas

Nurodomas pirkimo objekto dalių kiekis, dėl kurių buvo prašoma pateikti atskirus pasiūlymus. Jeigu pirkimo objektas neskirstomas į dalis, šiame punkte nurodomas dalių kiekis yra 1.

14.14

AtGn-1

III dalis

5 punktas

Jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis, pildoma III dalies 5 punkto lentelė:

a) skiltyje „Pirkimo objekto dalies numeris“ pirkimo objekto dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės. Toliau ataskaitoje, kaip nuoroda į konkrečią pirkimo objekto dalį, turi būti nurodomas šis pirkimo objekto dalies numeris. Tais atvejais, kai teikiama procedūrų ataskaita už pirkimo procedūras, atliktas sudarius pagrindinę pirkimo sutartį preliminariosios sutarties pagrindu, nurodomos pirkimo dalys, dėl kurių atliktos pirkimo procedūros;

b) skiltyje „Pavadinimas“ nurodomas pirkimo objekto dalies trumpas aprašymas ar pavadinimas;

c) skiltyje „Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ“ nurodomas pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ ir vienas ar daugiau iš III dalyje nurodytų papildomų kodų (jeigu yra).

14.15.

AtGn-1

IV dalis

„Pirkimo būdas“

1 punktas

Nurodomas pirkimo būdo pavadinimas.

 

 

14.16.

AtGn-1

IV dalis

2 punktas

Jei pirkimas buvo atliekamas neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdu, šio punkto lentelėje nurodomi atitinkami Gynybos įstatymo straipsniai, jų dalys ir dalių punktai, kuriais vadovaujantis buvo pasirinktas atitinkamas pirkimo būdas.

 

14.17.

AtGn-1

IV dalis

3 punktas

Nurodomas ankstesniam pirkimui, vykdytam pagal Gynybos įstatymą suteiktas pirkimo numeris tais atvejais, kai neskelbiamų derybų būdas pasirinktas vadovaujantis Gynybos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punktu ar 19 straipsnio 4 dalies 2 punktu.

 

14.18.

AtGn-1

V dalis

„Dalyviai (kandidatai)“

 

Pateikiama informacija apie visus pasiūlymų nepateikusius kandidatus (įskaitant tuos, kurie nebuvo pakviesti teikti pasiūlymus) (toliau – kandidatas) ir (ar) pasiūlymus pateikusius dalyvius (toliau – dalyvis).

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Kodas, pavadinimas“ pateikiamas dalyvio (kandidato), pateikusio pasiūlymą (paraišką) arba pakviesto dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimas. Jeigu dalyvis (kandidatas) yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas.

b) skiltyje „Pavadinimo patikslinimas“ nurodomas dalyvio (kandidato), pateikusio pasiūlymą (paraišką) arba pakviesto dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimo patikslinimas;

c) skiltyje „Adresas“ nurodomas dalyvio (kandidato), pateikusio pasiūlymą (paraišką) arba pakviesto dalyvauti pirkimo procedūrose adresas, jeigu nurodytas dalyvis (kandidatas) yra juridinis asmuo;

d) skiltyje „Šalis“ nurodoma šalis, kurioje registruotas pasiūlymą (paraišką) pateikęs arba pakviestas dalyvauti pirkimo procedūrose dalyvis (kandidatas);

e) jeigu pasiūlymą (paraišką) pateikė arba buvo pakviesta dalyvauti pirkimo procedūrose dalyvių (kandidatų) grupė – nurodomas grupės pavadinimas ir visi kandidatai (dalyviai), sudarantys šią grupę.  Jeigu pateiktame pasiūlyme (paraiškoje) nenurodytas grupės pavadinimas, perkančioji organizacija savo nuožiūra suteikia grupei pavadinimą. Dalyvių (kandidatų) grupei priklausančių narių duomenys nurodomi V dalies lentelėje kiekvieno atskirai.

 

14.19.

AtGn-1

VI dalis

„Pasiūlymų vertinimas“

 

Pateikiama informacija apie pasiūlymų vertinimą, pasiūlymų nepateikusius kandidatus, galutinių pasiūlymų nepateikusius dalyvius, atmestus pasiūlymus (galutinius pasiūlymus).

14.20.

AtGn-1

VI dalis

1 punktas

Šiame punkte pažymint atitinkamą langelį, nurodoma, kokiu kriterijumi remiantis buvo vertinami pasiūlymai:

a) Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas;

b) Mažiausia kaina;

c) Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai.

 

Jei skirtingoms pirkimo objekto dalims buvo taikomi skirtingi vertinimo kriterijai, tai nurodoma šio punkto lentelėje:

Lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (- ių) numeris (-iai)“ pirkimo objekto dalių numeriai surašomi didėjimo tvarka, atskiriant kableliu ir (arba) ištisiniais (-iu) intervalais (-u) naudojant brūkšnelį (pavyzdžiui, 2, 6, 9–15, 17, 29, 43–72, 74, 75).

14.21.

AtGn-1

VI dalis

2 punktas

Lentelėje nurodoma informacija apie kandidatus, kurie dalyvaudami pirkimo procedūroje nepateikė pasiūlymų, dalyvius, nepateikusius galutinių pasiūlymų, ir apie atmestus pasiūlymus (galutinius pasiūlymus):

a)  nurodoma, dėl kurios pirkimo objekto dalies pateikiama informacija apie pasiūlymus nepateikusius kandidatus, dalyvius, nepateikusius galutinių pasiūlymų ir atmestus pasiūlymus. Lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (- ių) numeris (-iai)“ pirkimo objekto dalių numeriai surašomi didėjimo tvarka, atskiriant kableliu ir (arba) ištisiniais (-iu) intervalais (-u) naudojant brūkšnelį (pavyzdžiui, 2, 6, 9–15, 17, 29, 43–72, 74, 75);

b) pildant lentelės skiltį „Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas“ išvardijami kandidatai (dalyviai), kurie nepateikė pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) ir tie, kurių pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai) atmesti, nurodant jų pavadinimą, taip pat nurodomas kandidatų (dalyvių), veikiančių jungtinės veiklos pagrindu, grupės pavadinimas. Jeigu nurodyti kandidatai (dalyviai) yra juridiniai asmenys, nurodomi jų juridinio asmens kodai;

c) skiltyje „Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas“ nurodoma ar lentelės eilutėje įvardintas kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, taip pat nurodant priežastis, dėl kurių kandidatas nebuvo pakviestas (ši skiltis pildoma tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais).

d) nurodomos pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys. Dėl kandidato (dalyvio), kurio pasiūlymas buvo atmestas, nurodomi Gynybos įstatymo straipsniai, jų dalys ir dalių punktai bei šių pasiūlymų atmetimo priežastys (išvardyti, kokių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitiko dalyvis ar jo pasiūlymas ir kt.).

e) pildant lentelės skiltį „Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina“ privalo būti nurodoma pasiūlymo kaina kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai (jei pirkimo objektas neskirstomas į dalis – viso pirkimo objekto). Tais atvejais, kai pasiūlymas nebuvo pateiktas arba kaina nėra žinoma, skiltys dėl kainos nepildomos.

f) lentelės skiltyje „Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška“ nurodoma, kokiu būdu išreikšta pasiūlymo kaina (eurais, antkainiu, nuolaida ar kita).

14.22.

AtGn-1

 

VI dalis

3.1 papunktis

Lentelėje pateikiama nustatyta pasiūlymų eilė (įskaitant ir tuos atvejus, kai yra tik 1 pasiūlymas), nurodant pirkimo objekto dalies, kuriai nustatoma pasiūlymų eilė, numerį, pasiūlymo eilės numerį, dalyvio, pateikusio šį pasiūlymą, kodą (jei dalyvis yra juridinis asmuo) ir pavadinimą, dalyvio, veikiančio jungtinės veiklos pagrindu, grupės pavadinimą.

 

Jei pasiūlymas vertinamas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, lentelės skiltyje „Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas“ nurodomas balais išreikštas pasiūlymų ekonominis naudingumas kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai (jei pirkimo objektas neskirstomas į dalis – viso pirkimo objekto).

 

Lentelės skiltyje „Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina“ privalo būti įrašoma pasiūlyme nurodyta kaina kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai (jei pirkimo objektas neskirstomas į dalis – viso pirkimo objekto).

 

Lentelės skiltyje „Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška“ nurodoma, kokiu būdu išreikšta pasiūlymo kaina (eurais, antkainiu, nuolaida ar kita).

14.23.

AtG-1

VII dalis

„Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų“

 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie tiekėjų skundus dėl pirkimo vykdytojo veiksmų.

14.24.

AtGn-1

VII dalis

1 punktas

 

Pažymima, ar pirkimo vykdytojas pirkimo  procedūrų metu gavo pretenzijų iš tiekėjų dėl pirkimo vykdytojo veiksmų ar priimtų sprendimų.

14.25.

AtGn-1

VII dalis

2 punktas

Pažymima, ar teismui buvo pateikta ieškinių dėl pirkimo vykdytojo veiksmų ar priimtų sprendimų.

14.26.

AtGn-1

VIII dalis

„Pirkimo procedūrų pabaiga“

 

1 punktas

Lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)“ nurodomas pirkimo objekto dalies numeris, dėl kurio buvo priimtas atitinkamas sprendimas: pirkimo objekto dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės. Skiltyje „Sprendimo priėmimo data“ nurodoma sprendimo dėl atitinkamos pirkimo procedūrų pabaigos priėmimo data.

14.27.

AtGn-1

VIII dalis

2 punktas

Jei buvo nutrauktos pirkimo procedūros, pildoma ir šios dalies 2 punkto lentelė:

 

lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)“ nurodomas pirkimo objekto dalies numeris, dėl kurios buvo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras;

 

lentelės skiltyje „Priežastys“ atitinkamai pažymima, ar pirkimo procedūros nutrauktos, įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, teismo sprendimą arba nurodomos kitos priežastys, dėl kurių nutrauktos pirkimo procedūros.

14.28.

AtGn-1

IX dalis

„Sutartys“

 

Šioje dalyje prašoma pateikti informacija pildoma kiekvienai sudarytai pirkimo sutarčiai (preliminariajai sutarčiai) atskirai.

14.29.

AtGn-1

IX dalis

1 punktas

Tik tuo atveju, kai sudaroma viena ar kelios preliminariosios sutartys, šios dalies skiltyje „Preliminariojoje (-siose) sutartyje (-se) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)“ nurodoma bendra pirkimo vertė, įskaitant privalomus mokesčius ir visus galimus, numatytus preliminariosios (-iųjų) sutarties (-čių) pratęsimus.

14.30.

AtGn-1

IX dalis

2 punktas

Pirkimo vykdytojas nurodo:

a) pirkimo objekto dalies (-ių) numerį (-ius), dėl kurios (-ių) sudaryta konkreti pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis);

b) nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), pavadinimas, tiekėjo, veikiančio jungtinės veiklos pagrindu, grupės pavadinimas. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas;

c) nurodoma pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data, įrašant konkrečią kalendorinę datą;

d) nurodomas maksimalus pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) galiojimo terminas, nurodant konkrečią kalendorinę datą. Į maksimalų pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) įvykdymo terminą yra įskaičiuojami numatyti sutarties pratęsimai ir abipusių įsipareigojimų įvykdymas. Garantijos terminas nėra įtraukiamas į maksimalų pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) terminą;

e) nurodoma pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) vertė, įskaitant visus privalomus mokesčius. Jei pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) numatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pratęsimas, nurodant vertę, turi būti atsižvelgta į visus galimus pratęsimus.

 

 

14.31.

AtGn-1

 

IX dalis

2.1 papunktis

Nurodoma, ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį ir, jei žinoma, nurodoma pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertė (įskaitant visus mokesčius) arba dalis procentais.

 

Duomenys apie subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus pateikiami lentelėje:

Skiltyje „Kodas, pavadinimas“ pateikiamas pasitelkto subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pavadinimas. Jeigu subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas.

Skiltyje „Pavadinimo patikslinimas“ pateikiama kita pirkimo vykdytojo nuožiūra reikalinga informacija, patikslinanti subrangovą, subtiekėją ar subteikėją.

Jeigu subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas yra juridinis asmuo, skiltyje „Adresas“ nurodomas jo adresas.

Skiltyje „Šalis“ nurodoma šalis, kurioje registruotas subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas.

Skiltyje „Apimtis“ nurodoma subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo suteikiamų prekių, paslaugų ar atliekamų darbų vertė eurais arba jų apimtis procentais.

14.32.

AtGn-1

X dalis „Informacija apie įslaptintos informacijos naudojimą“

1 punktas

Šiame punkte pažymima, ar pirkimas buvo susijęs su įslaptinta informacija.

14.33.

AtGn-1

X dalis

1.1 papunktis

Jeigu pirkimas susijęs su įslaptinta informacija, pildomas 1.1 papunktis, kuriame pažymima, ar įslaptinta informacija buvo panaudota pirkimo procedūrų metu, ar bus naudojama sutarties vykdymo metu. Kai įslaptinta informacija naudojama ir pirkimo procedūrų metu ir sutarties vykdymo metu, pažymimi abu langeliai. „Kita“ pažymima tada, kai pirkimas yra susijęs su įslaptinta informacija, tačiau ši informacija nei pirkimo procedūrų metu, nei sutarties vykdymo metu nebuvo atskleista (pavyzdžiui, perkamos specialiosios pašto paslaugos). Pažymėjus langelį „Kita“ trumpai aprašoma, kodėl laikoma, kad pirkimas susijęs su įslaptinta informacija.

14.34.

AtGn-1

X dalis

1.2 papunktis

Nurodoma aukščiausia įslaptintos informacijos slaptumo žyma.

14.35.

AtGn-1

XI dalis

„Kita informacija“

1 punktas

Šiame punkte gali būti nurodoma pirkimo vykdytojo nuomone svarbi informacija, susijusi su pirkimo procedūromis, pavyzdžiui, kodėl pirkimo sutartis sudaryta ne su pirmu pasiūlymų eilėje esančiu tiekėju ir pan.

14.36.

AtGn-1

XI dalis

2 punktas

Nurodomas asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą, pateikiant šio asmens vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

14.37.

AtGn-1

XI dalis

3 punktas

Pildomas tik tuo atveju, jeigu ataskaita yra atspausdinama ir pasirašoma Nurodomas asmuo, pasirašantis ataskaitą, pateikiant šio asmens pareigas, vardą ir pavardę.

 

 

15.  Pirkimų ataskaitos AtGn-2 formos pildymo reikalavimai, nurodyti šioje lentelėje:

 

Eil. Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos punktas, papunktis

Pildymo nurodymai

15.1.

AtGn-2

„Pirkimų ataskaita“

I dalis

„Ataskaitiniai kalendoriniai metai“

 

Nurodomi ataskaitiniai kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita.

15.2.

AtGn-2

 

II dalis

„Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas“

 

Pildoma taip pat, kaip AtGn-1 formos II dalis „Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas“.

15.3.

AtGn-2

III dalis

„Mažos vertės pirkimai“

1 punktas

 

Šiame punkte yra nurodoma per ataskaitinius kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų bendra sutarčių vertė bei skaičius atskirai prekėms, paslaugoms ir darbams.

 

Sutarties vertė apskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą sutarties kainą, o jeigu sutartyje nurodyti įkainiai ar kitos kainodaros taisyklės, vadovaujamasi jomis bei galimai didžiausiu ketinamu išpirkti kiekiu per visą sutarties vykdymo (galiojimo) laikotarpį. Bendra sudarytų sutarčių vertė nurodoma su visais privalomais mokesčiais. Jei sutartyje numatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pratęsimas, nurodant vertę, turi būti atsižvelgta į visus galimus pratęsimus.

 

Lentelės eilutėje „Iš viso“ nurodoma visų mažos vertės pirkimų bendra sudarytų sutarčių verčių suma eurais ir šių pirkimų bendras skaičius.

15.4.

AtGn-2

 

III dalis

2 punktas

 

Šio punkto lentelėje pateikiami duomenys apie įslaptintos informacijos naudojimą, nurodant pirkimų skaičių ir vertę atskirai kiekvienai slaptumo žymai, kuri buvo naudojama pirkime. Pirkimas laikomas susijęs su įslaptinta informacija, kai jo metu sudaroma sutartis laikoma įslaptintu sandoriu kaip jį apibrėžia Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

15.5.

AtGn-2

IV dalis

„Kita informacija“

1 punktas

Pildomas taip pat, kaip AtGn-1 formos XI dalies „Papildoma informacija“ 1 punktas.

15.6.

AtGn-2

IV dalis

2 punktas

Pildomas taip pat, kaip AtGn-1 formos XI dalies „Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą“ 2 punktas.

15.7.

AtGn-2

IV dalis

3 punktas

Pildomas taip pat, kaip AtGn-1 formos XI dalies „Ataskaitą pasirašantis asmuo“ 3 punktas.

 


 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Ataskaitos vieną egzempliorių saugo pirkimo vykdytojas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

17. Tais atvejais, kai pirkimo procedūras pagal Gynybos įstatymą vykdo įgaliotas pirkimo vykdytojas, Pirkimo procedūrų ataskaitą rengti ir teikti CVP IS priemonėmis privalo pirkimo vykdytojas, išskyrus atvejus, kai įgaliojimus pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą jis suteikia įgaliotam pirkimo vykdytojui.

18. Užpildytos Pirkimo procedūrų ir Pirkimų ataskaitos, kuriose yra įslaptintos informacijos, Viešųjų pirkimų tarnybai perduodamos ir saugomos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, nustatyta tvarka.

19. Tuo atveju, kai pateiktoje ataskaitoje yra klaidų ir (ar) netikslumų, pirkimo vykdytojas turi teisę CVP IS priemonėmis susigrąžinti pateiktą ataskaitą, nurodydamas grąžinimo priežastį, bei pataisyti ataskaitoje pateiktus duomenis.

20. Pirkimo vykdytojas taip pat gali anuliuoti ataskaitas, esant bent vienam iš šių atvejų:

20.1. dėl tos pačios pirkimo procedūros pirkimo vykdytojas pateikė daugiau negu vieną Pirkimo procedūrų ataskaitą ar Pirkimų ataskaitą.

20.2. pirkimo vykdytojas pateikė ataskaitą, kuri neturi būti teikiama pagal teisės aktų reikalavimus;

20.3. dėl techninių galimybių ataskaita negali būti pataisoma.

_______________