LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-127 „DĖL 2020 M. SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI, GAUTŲ PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ IR NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REIKALAVIMUS PARAIŠKŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. V-842

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 14 d įsakymo Nr. V-714 „Dėl Lietuvos motociklų sporto federacijos paraiškos Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0323 pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo organizavimo“ pagrindu atliktą Lietuvos motociklų sporto federacijos paraiškos
Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0323 pakartotinį administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, 45 ir 46 punktais:

1.    P a k e i č i u:

1.1.    2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“:

1.1.1. Papildau nauju 551 punktu:

„551

Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0323

Lietuvos motociklų sporto federacija

290641260

Laiko matavimo įrangos įsigyjimas ir jos naudojimas Lietuvos motociklų sporto federacijos renginiuose

114 252,00

Tinkama“

 

1.1.2. Buvusius 551–945 punktus laikau atitinkamai 552–946 punktais;

1.2.    2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, paraiškų, neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios 65 punktą.

2.    I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius