LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. 5-V-763

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUDYMO TIRUOSE AR ŠAUDYKLOSE, JŲ TERITORIJOJE REIKALAVIMŲ, REIKALAVIMŲ TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ PATALPOMS BEI GINKLO NAUDOJIMO IR NUOMOS TIRE AR ŠAUDYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.7 papunkčiu:

1. Tvirtinu Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams užtikrinti įsakymo vykdymą.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                         Linas Pernavas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 5-V-763

redakcija)

 

 

ŠAUDYMO TIRUOSE AR ŠAUDYKLOSE, JŲ TERITORIJOJE REIKALAVIMŲ, REIKALAVIMŲ TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ PATALPOMS BEI GINKLO NAUDOJIMO IR NUOMOS TIRE AR ŠAUDYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato tirų, šaudyklų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei ginklų naudojimo ir nuomojimo tire, šaudykloje tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Instruktorius – asmuo, padedantis šaudymo vadovui vesti šaudymo pratybas (varžybas).

2.2. Judėjimas – žengimas su ginklu daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi arba šaudymo padėties pakeitimas (pavyzdžiui, iš stovimos į klūpimą, iš sėdimos į stovimą ir t. t.).

2.3. Pasirengimo šaudyti zona – atskirta (pažymėta) tiro, šaudyklos dalis iki ugnies linijos, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudyti, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti.

2.4. Pusiau uždarasis tiras – tiras, turintis neperšaunamas sienas ir kulkų gaudymo įrenginius (pertvaras) viršuje.

2.5. Saugos zona – tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir tiro, šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.

2.6. Šaudykla – vietovė, pritaikyta saugiai šaudyti.

2.7. Šaudymo vadovas – tiro, šaudyklos administracijos paskirtas už saugų šaudymą atsakingas asmuo. Šaudymo vadovu skiriamas vienas iš instruktorių ar teisėjų.

2.8. Tiras – statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti.

2.9. Ugnies linija – tiro, šaudyklos vieta, iš kurios šaudoma.

2.10. Ugnies zona – tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinio. Šaudyklų, kuriose šaudoma į skrendančius taikinius, ugnies zona yra šaudyklos dalis nuo ugnies linijos šaudymo kryptimi, kurios dydis lygus maksimaliam šovinio šratų užtaiso skridimo nuotoliui, arba iki įrengtų šratų gaudytuvų.

2.11. Uždarasis (dengtasis) tiras – tiras, turintis neperšaunamas sienas ir lubas.

3. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas).

4. Šis aprašas netaikomas tirams, šaudykloms, kuriuose šaudoma tik Įstatymo 6 straipsnio 1 punkte nurodytais D kategorijos ginklais.

5. Draudžiama:

5.1. šaudyti tiruose ir šaudyklose šaudmenimis, kuriais šaudyti tiras ar šaudykla yra nepritaikyti;

5.2. tiruose šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu paveikus užtaisui), šarvamušiais (šarvamušis sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu, sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais.

6. Tirų ar šaudyklų matmenys parenkami vadovaujantis tarptautinių šaudymo sporto taisyklių reikalavimais, taip pat taip, kad būtų užtikrintas saugus šaudymas iš numatomų naudoti ginklų. Tirų ar šaudyklų įranga parenkama atsižvelgiant į tirų, šaudyklų paskirtį pagal ginklų, kuriuos numatoma naudoti, rūšį.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI TIRŲ, ŠAUDYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

7. Tirai ar šaudyklos projektuojami ir statomi laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų ir šio aprašo reikalavimų. Jie priimami naudoti dalyvaujant apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – teritorinė policijos įstaiga) atstovams.

8. Tirai ar šaudyklos turi turėti pasus (bylas). Juose turi būti nurodytos šios charakteristikos:

8.1. vietovės planas, kuriame parodyti tiro ar šaudyklos išdėstymas, ugnies zonos, saugos zonos, apsauginiai inžineriniai įrenginiai;

8.2. pastato planas, kuriame parodyta ginklų saugykla (jei tokia yra įrengta);

8.3. tiro ar šaudyklos įrenginiai ir įranga, naudojami šaudymo metu;

8.4. ginklų, kuriais galima šaudyti, kategorijos, rūšys, kalibrai.

9. Tiruose ar šaudyklose turi būti aiškiai nustatytos:

9.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (pastatų, stulpų, inžinerinių konstrukcijų), nepadengtų antirikošetine danga (išskyrus atvejus, kai šaudoma iš lygiavamzdžio šautuvo ne didesniais kaip 2,5 mm skersmens šratais), medžių, krūmų (išskyrus atvejus, kai šaudoma nedidelės nukaunamosios galios šaunamaisiais ginklais, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J (toliau – nedidelės galios ginklai), ir pneumatiniais ginklais, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 7,5 J iki 17 J (toliau – pneumatiniai ginklai), taip pat turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;

9.2. pasirengimo šaudyti zona;

9.3. saugos zona. Saugos zonos ribos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, zona gali būti aptverta.

10. Žiūrovų vietos, buitinės, poilsio, darbo patalpos, ginklų ir šaudmenų saugyklos gali būti įrengtos tik už tirų, šaudyklų saugos zonos ribų.

 

III SKYRIUS

TIRŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

11. Tiro ugnies zonoje esančios inžinerinės konstrukcijos, lubos, sienos, skersinės pertvaros, kulkų gaudytuvai turi būti pakankamai atsparūs, kad jų nepramuštų šaunamųjų ginklų, numatomų naudoti tiro patalpose, kulkos. Už taikinių turi būti įrengti kulkų gaudytuvai. Tiro ugnies zona turi būti apribota šoninių tiro sienų vidine dalimi ir kulkų gaudytuvais. Šaudymo vietos ar vietų grupė ugnies linijoje gali būti atskirtos išilgai šaudymo krypties pertvaromis. Tiro lubos, pertvaros, sienos turi būti padengtos antirikošetine danga arba būti padarytos iš medžiagos, neleidžiančios kulkoms nuo jų rikošetuoti.

12. Tiro saugos zona turi būti apribota šoninėmis ir galinėmis tiro sienomis, pertvaromis. Pusiau uždarojo tiro sienos ir pertvaros turi užtikrinti, kad už tiro ribų esantiems asmenims, jų turtui, gyvūnams tire iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos.

13. Tiro išorinės durys turi būti užrakinamos, jose įrengti elektrinis skambutis ir akutė. Įėjimui kontroliuoti gali būti įrengtos vaizdo sistemos.

14. Taikinius tire statyti ar kabinti galima tik taip, kad kulkos skriejimo trajektorija, pataikius į taikinį, būtų tiesiai į kulkų gaudytuvą.

 

IV SKYRIUS

ŠAUDYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

15. Šaudyklos vieta turi būti parinkta, šaudykla įrengta ir šaudymas joje organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas šaudykloje esančių asmenų saugumas, o šaudykloje iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos asmenims, jų turtui, gyvūnams, esantiems už šaudyklos ribų. Be to, šaudyklos vieta parenkama taip, kad šaudymo kryptimi arčiau kaip 2 km (tuo atveju, jeigu šaudykloje šaudoma tik iš nedidelės galios ir pneumatinių ginklų – arčiau kaip 300 metrų) nebūtų gyvenamųjų, gamybinių pastatų, kitokių statinių ar vietų, kuriose gali būti žmonių, gyvūnų, transporto priemonių. Jeigu vietovės sąlygos tokio saugumo neužtikrina, turi būti įrengti reikiami inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai ir panašiai). Apsauginio pylimo ar skersinių pertvarų, esančių už taikinių, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai, jeigu ugnies zonos ilgis yra ne didesnis kaip 50 metrų. Apsauginio pylimo ar skersinių pertvarų, esančių už taikinių, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai, jeigu ugnies zonos ilgis yra didesnis kaip 50 metrų. Jeigu už ugnies zonos supilamas galinis apsauginis pylimas, jis turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Atskiros šaudymo vietos ar vietų grupės ugnies linijoje išilgai šaudymo krypties gali būti atskirtos pertvaromis. Šaudyklose, kuriose šaudymas vyksta judant, privalomi šoniniai, ne mažesni kaip 3 metrų, apsauginiai pylimai nuo šaudymo vietų iki galinio pylimo.

16. Šaudyklos saugos zona yra trapecijos formos su šiomis ribomis:

16.1. 1/10 ugnies zonos ilgio už kulkų gaudytuvo (apsauginio pylimo) šaudymo kryptimi;

16.2. po 1/3 ugnies zonos ilgio į šonus nuo galimos kraštinės taikinio padėties;

16.3. po 1/5 ugnies zonos ilgio į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų.

17. Stendiniam šaudymui skirtose šaudyklose į skrendančius taikinius gali būti šaudoma tik iš lygiavamzdžių ginklų ne stambesniais kaip 2,5 milimetrų skersmens šratais.

18. Kai šaudoma į skrendančius taikinius, saugos zonos ribos yra trapecija, kurios:

18.1. galinė linija nutolusi šūvio kryptimi nuo šaudymo vietos ne arčiau kaip 200 metrų arba ne arčiau kaip 25 metrus už šratų gaudytuvų;

18.2. priekinė linija nutolusi į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų po 25 metrus arba iki ugnies zonos ribą žyminčių šoninių neperšaunamų pertvarų, pylimų, kurių aukštis ne mažesnis kaip 2,5 metro, o ilgis nuo šaudymo vietos šūvio kryptimi ne mažesnis kaip 10 metrų;

18.3. šoninių linijų kampas su priekine linija yra ne mažesnis kaip 120 laipsnių.

19. Šaudyklos, kurioje šaudoma tik iš nedidelės galios ir pneumatinių ginklų, saugos zonos ribos yra trapecija, kurios:

19.1. galinė linija nutolusi šūvio kryptimi nuo šaudymo vietos ne arčiau kaip 300 metrų arba ne arčiau kaip 25 metrai už ugnies zonos įrengtų neperšaunamų pertvarų;

19.2. priekinė linija nutolusi į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų po 25 metrus arba iki ugnies zonos ribą žyminčių šoninių neperšaunamų pertvarų.

20. Atsižvelgiant į vietovės reljefą ir kitas sąlygas, šaudyklos eksploatavimo ypatumus, saugos zonoms gali būti nustatyti kitokie reikalavimai, nei numatyta šio aprašo 16 ir 18 punktuose, t. y. gali skirtis saugos zonos forma, atstumas iki galinės saugos zonos linijos, priekinės saugos zonos linijos ilgis, patekimo į saugos zoną ribojimai. Sąlygas įvertina ir konkrečius saugos zonų reikalavimus nustato šio aprašo 21 punkte nurodyta komisija.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ AR ŠAUDYKLĄ IŠDAVIMAS, ĮSPĖJIMAS APIE LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ PANAIKINIMĄ, LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PANAIKINIMAS

 

21. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaroma komisija iš ne mažiau kaip 3 pareigūnų. Ši komisija derina tirų, šaudyklų eksploatavimo taisykles, nustato šaudyklų saugos zonų reikalavimus, vertina, ar tiras, šaudykla atitinka šio aprašo reikalavimus.

22. Tiras, šaudykla gali būti pradėti eksploatuoti tik tada, kai jie yra išdėstyti, pastatyti ir įrengti taip, kad būtų užtikrintas jų saugus eksploatavimas, aplinkosaugos normų laikymasis, ir kai yra gautas teritorinės policijos įstaigos leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą.

23. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą, turi parengti taisykles, reglamentuojančias asmenų patekimą į juos, ginklų ir šaudmenų įnešimą ir išnešimą, laikymą, išdavimą, grąžinimą ir naudojimą, saugaus elgesio su ginklais nuostatas, aptarnaujančiojo personalo teises ir pareigas (toliau – vidaus taisyklės). Nuostatos apie ginklų, šaudmenų laikymą, išdavimą, grąžinimą į vidaus taisykles neįtraukiamos, jeigu tire ar šaudykloje nėra įrengtos ginklų saugyklos. Tiro ar šaudyklos eksploatavimas galimas tik tada, kai patvirtinamos su teritorine policijos įstaiga, kurios teritorijoje bus eksploatuojamas tiras ar šaudykla, suderintos vidaus taisyklės. Jeigu tire ar šaudykloje ginklų saugykla įrengiama po vidaus taisyklių suderinimo, prieš pradedant eksploatuoti ginklų saugyklą turi būti parengiamos ir su teritorine policijos įstaiga suderinus patvirtinamos naujos vidaus taisyklės.

24. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą, tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą ir pateikti:

24.1. prašymą, kuriame asmuo patvirtina, kad jo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu, ir sutinka, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su ginklų apyvarta. Taip pat nurodoma:

24.1.1. juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas;

24.1.2. adresas, kuriuo yra įregistruotas juridinis asmuo, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

24.1.3. juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio, kuris eksploatuos tirą ar šaudyklą, adresas (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio adresai nesutampa), telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

24.1.4. tiro ar šaudyklos adresas;

24.1.5. juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą, vardas, pavardė, asmens kodas;

24.2. tiro ar šaudyklos nuosavybės arba valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų kopijas;

24.3. šio aprašo 23 punkte nurodytas vidaus taisykles;

24.4. tiro ar šaudyklos pasą (bylą). Vietoj šio paso galima pateikti sutartį dėl šios šaudyklos eksploatavimo su ūkio subjektu, kuris turi galiojantį šiai šaudyklai ar tirui išduotą policijos leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą.

25. Jei Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo kreipiasi tiesiogiai, teritorinės policijos įstaigos pareigūnas duomenis suveda į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS). Prašymai, gauti per PEPS, registruojami automatiškai, kai atsakingas pareigūnas prašymą priima.

26. Komisija, nurodyta šio aprašo 21 punkte, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu pateikti visi reikiami dokumentai ir jeigu jie yra tinkamai įforminti) įvertina, ar tiras, šaudykla atitinka šio aprašo reikalavimus.

27. Vertinimo metu komisijai juridinis asmuo turi papildomai pateikti statinių projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus.

28. Komisija apžiūri tiro patalpas ar šaudyklos teritoriją bei statinius ir surašo patikrinimo rezultatų aktą. Jeigu tiras ar šaudykla neatitinka reikalavimų, akte nurodomi nustatyti trūkumai. Vienas iš dviejų surašyto akto egzempliorių perduodamas Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmeniui. Elektroninė akto kopija įkeliama į PLVIS. Jeigu pateikiamas policijos išduotas galiojantis leidimas eksploatuoti konkretų tirą ar šaudyklą ir sutartis su leidimo turėtoju dėl šaudyklos ar tiro naudojimo, tai patikrinimas vietoje neatliekamas.

29. Jeigu tiro ar šaudyklos apžiūros metu trūkumų nenustatoma ir jeigu yra pateikti ir tinkamai įforminti visi šio aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai, leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tiro ar šaudyklos apžiūros akto surašymo dienos.

30. Leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą (priedas) išduodamas neterminuotam laikui. Naują leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo turi gauti, jeigu:

30.1. padaroma tiro ar šaudyklos rekonstrukcija ar kitokie pakeitimai, galintys turėti įtakos tiro ar šaudyklos eksploatacijos saugai;

30.2. dėl statinių, įrangos susidėvėjimo, gamtinių reiškinių poveikio pablogėja tiro ar šaudyklos eksploatacijos saugumas;

30.3. pasikeičia Europos fizinio asmens vardas, pavardė, Europos juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas ar leidime eksploatuoti tirą ar šaudyklą nurodytos vykdomos veiklos adresas.

31. Praradus leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą, jo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą ir sumoka valstybės rinkliavos mokestį už leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą dublikato išdavimą.

32. Jeigu kontroliuojančios institucijos nustato teisės aktų, susijusių su tirų, šaudyklų eksploatavimu, pažeidimų, Įstatymo 19 straipsnio 11, 12, 13, 14 dalyse nustatytais įspėjimo apie galimą licencijos ar rašytinio sutikimo vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą panaikinimą, licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą atvejais ir tvarka Europos juridinis ar Europos fizinis asmuo gali būti įspėtas apie leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą panaikinimą, sustabdytą leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą galiojimą arba panaikintą leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą.

 

VI SKYRIUS

TIRŲ, ŠAUDYKLŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Tiruose ar šaudyklose matomose vietose turi būti iškabintos leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą kopijos bei saugos naudojantis ginklu reikalavimai.

34. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad šaudymo varžybų metu tire ar šaudykloje būtų medicinos personalas, sugebantis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju, o šaudymo pratybų metu – šaudymo vadovas ar instruktorius, sugebantis suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju.

35. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo privalo sudaryti galimybę šaudantiems asmenims naudotis nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais ar apsauginiais akių skydeliais.

36. Tiruose ar šaudyklose be tiro ar šaudyklos administracijos paskirtų atsakingų už saugų šaudymą vadovų leidimo (komandos) šaudyti draudžiama, išskyrus atvejus, numatytus aprašo 48 punkte.

37. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus, iš kurių šaudoma, ir turi pakankamą kvalifikaciją (reikalinga ne mažesnė kaip trejų metų ginklo naudojimo patirtis). Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

38. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, eksploatuojantis tirą ar šaudyklą, atsako už tai, kad būtų laikomasi šio aprašo 37 punkte nustatytų reikalavimų.

 

VII SKYRIUS

GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

39. Jeigu Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo tire ar šaudykloje verčiasi ginklų nuoma arba prekiauja šaudmenimis, jis tiro ar šaudyklos patalpose turi įrengti ginklų saugyklą ir policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka gauti leidimą laikyti ginklus ir šaudmenis.

40. Saugyklos, kuriose laikomi (saugomi) ginklai, šaudmenys, įrengiamos pagal policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus.

 

VIII SKYRIUS

ginklų NUOMOJIMO IR PREKYBOS ŠAUDMENIMIS TVARKA

 

41. Ginklai ir šaudmenys, skirti su tirų, šaudyklų eksploatavimu susijusiai ūkinei komercinei veiklai, įsigyjami, laikomi, ginklai įregistruojami, perregistruojami, ginklų, šaudmenų apskaita tvarkoma policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

42. Turėdamas licenciją eksploatuoti tirą ar šaudyklą arba rašytinį sutikimą vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą (eksploatuoti tirą ar šaudyklą) ir įrengęs ginklų saugyklą pagal šio aprašo 40 punkte nurodytus reikalavimus, Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo šio aprašo nustatyta tvarka šaudymo pratyboms ar varžyboms, vykstančioms eksploatuojamuose tire ar šaudykloje, gali fiziniams ar juridiniams asmenims išnuomoti turimus ginklus, taip pat parduoti šaudmenis.

43. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, išnuomodamas ginklus, taip pat perduodamas ginklus asmenims, kai nevykdoma ūkinė komercinė veikla, parduodamas šaudmenis, išduodamas juos pratyboms ar varžyboms, privalo jų išdavimo ir grąžinimo apskaitą bei šaudmenų pardavimo apskaitą tvarkyti policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtinta Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

44. Prieš išnuomodamas ginklą, perduodamas naudoti ginklą ar šaudmenis, parduodamas šaudmenis, Europos fizinio ar Europos juridinio asmens ginklininkas privalo iš fizinio asmens pareikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (jei šis asmuo turi) leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tos rūšies ginklą. Asmenims, pageidaujantiems šaudyti tire ar šaudykloje, bet neturintiems nurodyto leidimo, ginklą ir šaudmenis iš ginklininko paima Europos fizinio ar Europos juridinio asmens paskirtas šaudymo vadovas ir juos perduoda naudoti tik ugnies linijoje.

 

IX SKYRIUS

GINKLŲ NAUDOJIMO TIRUOSE AR ŠAUDYKLOSE TVARKA

 

45. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo turi teisę jam priklausančius A, B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis šaudymo varžybų, pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudoti fiziniams asmenims, prižiūrint šaudymo vadovui ar instruktoriui, taip pat atsižvelgiant į Įstatymo 16 straipsnyje nurodytas sąlygas.

46. Tirą ar šaudyklą eksploatuojančių Europos fizinių ar Europos juridinių asmenų nuožiūra fiziniams asmenims gali būti leidžiama šaudyti iš fiziniams asmenims priklausančių ginklų ir (arba) naudojant fiziniams asmenims priklausančius šaudmenis. Tokiu atveju šaudymo vadovas privalo sutikrinti fizinio asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik po to, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo ar naudojant pateiktus šaudmenis leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.

47. Bet kokie šaudymai tire ar šaudykloje vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui. Asmenys, norintys šaudyti tire ar šaudykloje, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie tiro ar šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: asmens apsilankymo tire ar šaudykloje data ir laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas bei asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys (reikalinga ne mažesnė, kaip trejų metų ginklo naudojimo patirtis) ir tire ar šaudykloje yra Europos fizinio ar Europos juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas. Tokiu atveju instruktažo žurnalo skiltis „asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas“ paliekama tuščia.

48. Pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys iš jiems priklausančių ginklų ir (arba) naudodami jiems priklausančius šaudmenis tire ar šaudykloje gali šaudyti be šaudymo vadovo (instruktoriaus), jeigu tire ar šaudykloje yra Europos fizinio ar Europos juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.

49. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šauliams.

50. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik iš ilgųjų arba trumpųjų, lygiavamzdžių arba graižtvinių ginklų.

51. Visas komandas tire ar šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas.

52. Visų rūšių ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti ir įdėti į dėklą, rankinę ar į kitą jiems laikyti pritaikytą daiktą. Šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia juos perlenkti ir iš taip perlenkto ginklo iššauti neįmanoma, gali būti įnešami (išnešami) neįdėti į dėklą, rankinę ar į kitą jam laikyti pritaikytą daiktą, tačiau jie turi būti perlenkti. Išsiimti ginklą iš dėklo, rankinės ar kito jam laikyti pritaikyto daikto, užtaisyti ir pasirengti šaudyti galima tik ugnies linijoje, o trumpąjį šaunamąjį ginklą – tik po komandos „pasiruošti“. Stendiniam šaudymui skirti ginklai, taip pat nedidelės galios ir pneumatiniai ginklai užtaisomi, pertaisomi tik šaudyti skirtose vietose (ugnies linijoje), tuo metu ginklų vamzdžiai nukreipiami į ugnies zoną.

53. Tarpuose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę (ilgieji šaunamieji ginklai gali būti sustatyti į piramidę) ir tik po to, kai iš jo yra išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.

54. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui.

55. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidaro pavojinga situacija, ugnies zonoje atsiranda žmogus, gyvūnas ar transporto priemonė, šaudymo vadovas privalo nedelsdamas duoti komandą nutraukti šaudymą.

56. Po to, kai buvo duota komanda nutraukti šaudymą arba iššovus paskutinį šūvį, asmuo turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir, nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui ginklą su atitraukta spyna, kad šaudymo vadovas galėtų įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įsidėjus į dėklą. Ginklus palikus ugnies linijoje, jų vamzdžiai nukreipiami į taikinių pusę.

57. Tiruose ir šaudyklose draudžiama:

57.1. išduoti netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;

57.2. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;

57.3. šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo leidimo (komandos) (išskyrus atvejus, kai šaudo pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir apie tai žino šaudymo vadovas);

57.4. ugnies linijoje atsukti ginklą į žiūrovus;

57.5. liesti ginklą, kai ugnies zonoje yra žmonių ar gyvūnų;

57.6. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo panaudojimo poreikio;

57.7. be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;

57.8. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;

57.9. šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;

57.10. išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;

57.11. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;

57.12. naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

57.13. leisti šaudyti iš automatinio šaunamojo ginklo asmenims, neturintiems dokumento, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tokios rūšies šaunamąjį ginklą;

57.14. leisti šaudyti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

58. Nutraukus šaudymą (dėl bet kokių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo leidimą (komandą).

 

X SKYRIUS

ŠAUDYMO VADOVO PAREIGOS

 

59. Šaudymo vadovas tire ir šaudykloje atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų reikalavimų. Šaudymo vadovo nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys, taip pat visi aptarnaujantys tirą ar šaudyklą asmenys.

60. Šaudymo vadovas privalo:

60.1. prieš pradedant šaudymą:

60.1.1. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;

60.1.2. paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis (instruktorius) ir instruktuoti juos (jei tai reikalinga), kokias papildomas priemones taikyti šaudymo saugumui užtikrinti;

60.1.3. patikrinti norinčių šaudyti asmenų žinias apie ginklo naudojimą ir elgesį tire ar šaudykloje;

60.1.4. suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;

60.2. šaudymo metu:

60.2.1. vadovauti šaudymui ir tvarkyti šaudymo rezultatų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

60.2.2. duoti komandas „užtaisyti“, „ugnis“, „patikrinti ginklus“;

60.2.3. pasirengimo šaudyti zonoje ar ugnies linijoje išduoti asmenims šaudmenis ir tvarkyti šaudmenų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

60.2.4. stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;

60.2.5. tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;

60.2.6. kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms ar gyvūnams, duoti komandą nutraukti šaudymą;

60.3. baigus šaudyti:

60.3.1. patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir kad vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;

60.3.2. kontroliuoti, kad į ginklų saugyklą būtų grąžinti išnuomoti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Už šio aprašo pažeidimus Europos fizinis asmuo ar Europos juridinio asmens administracijos vadovas, šaudymo vadovas, instruktoriai, fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar tirai, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.

63. Tiro ar šaudyklos veiklą kontroliuoti įgalioti valstybės institucijų pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar tirai, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šio aprašo reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Pareigūnai, nustatę pažeidimų, turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims, kad būtų pašalinti trūkumai, taip pat turi teisę imtis kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

64. Europos fiziniai ar Europos juridiniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šio aprašo nustatyta tvarka, turi teisę savo pasirinkimu sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

65. Už šiame apraše nurodyto leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą išdavimą ar jo dublikato išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

_______________

 

 

Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje

reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų

patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire

ar šaudykloje tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą forma)

 

 

______________________________________________________________________

(teritorinė policijos įstaiga)

 

Leidimas eksploatuoti tirą AR šaudyklą

 

20 ____ m. ________________ ____ d. Nr._________________

(leidimo numeris)

______________________

(vieta)

 

___________________________________________________________________________ ,

(Europos fizinio asmens vardas, pavardė ar Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,)

___________________________________________________________________________ ,

(Europos fizinio asmens gimimo data ar Europos juridinio asmens kodas)

___________________________________________________________________________ .

(Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens adresas)

 

Šis leidimas suteikia teisę eksploatuoti ____________________________________________

(nurodyti tirą arba šaudyklą)

__________________________________________________________________ , esantį (-ią)

 

___________________________________________________________________________ .

(tiro ar šaudyklos adresas)

 

Leidimą išdavė

 

________________________                     ___________                  ___________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

_________________