LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2018 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR VALIUTŲ, KURIOMIS MOKAMAS KONSULINIS MOKESTIS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE IR KONSULINĖJE ĮSTAIGOJE, SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE KONSULINIS MOKESTIS SUMOKAMAS PER MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJĄ ARBA GRYNAISIAIS PINIGAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 10 d. Nr. V-71

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-47 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR VALIUTŲ, KURIOMIS MOKAMAS KONSULINIS MOKESTIS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE IR KONSULINĖJE ĮSTAIGOJE, SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE KONSULINIS MOKESTIS SUMOKAMAS PER MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJĄ ARBA GRYNAISIAIS PINIGAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir 5.1 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, sąrašą;

2. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašą.“

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                  Gabrielius Landsbergis