LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-528 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.01:2007 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-10

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“, ir išdėstau 19 punktą taip:

19. Ar būtina sąnaudoms taikyti koeficientus, nustato projektavimo įmonė ir tvarkybos valdytojas (bendru sutarimu). Taikant šiuolaikines technologijas bei priemones tyrimų bei projektavimo dokumentacijos rengimui, pagal reglamento prieduose pateiktus normatyvus nustatytos darbų sąnaudos mažinamos taip: parengiamųjų (paruošiamųjų) projektavimo darbų sąnaudos (1 priedas) - 10 %; archeologijos tyrimų darbų sąnaudos (2 priedas) - 10 %; taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (3 priedas) - 10 %; paveldo medžiagų taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (4 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos kompleksinės projektinės dokumentacijos parengimo darbų sąnaudos (5 priedas) - 15 %; projektinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų sąnaudos (6 priedas) - 10 %; projektinės dokumentacijos konstravimo darbų dalies sąnaudos (7 priedas) - 10 %, parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų projektinės dokumentacijos rengimo darbų sąnaudos (8 priedas) - 15 %; darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudos (9 priedas) - 15 %; kultūros paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo darbų sąnaudos (10 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudos (11 priedas) - 15 %“.

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis