vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJos 2012 m. rugsėjo 14 d. NUTARIMO Nr. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. O3E-595

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. gruodžio 7 d. pažymą Nr. O5E-379 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija
n u t a r i a :

Pakeisti Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeisti 27.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.1. vadovaujantis formule:

kur:

T – reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, Eur/vnt.;

S – reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, Eur/vnt.;

i – reguliuojama paslauga (produktas);

y – ataskaitinis laikotarpis, kuriam nustatoma reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, metai;

(y-2) – praėjęs ataskaitinis laikotarpis, užsibaigęs reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos nustatymo metu, metai;

Ti,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, nustatoma ataskaitiniam laikotarpiui y, Eur/vnt.;

Si,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, ataskaitinį laikotarpį y, Eur/vnt.;

SP,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) pastoviosios sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

SK,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kintamos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

∆ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirtos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydis, palyginti su nustatyta investicijų grąža, per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur;

Qi,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis, patiektinas per ataskaitinį laikotarpį y, vnt.

2.   Pakeisti 27.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2.2. Pirminio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo (QPAG,y), Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo (QAAG,y), Antrinio aktyviosios galios rezervo nuokrypiams reguliuoti užtikrinimo (QANG,y), Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugų (QTAG,y) (reguliuojamų paslaugų) atvejais kiekis Q nustatomas kaip užtikrinamos valandinės galios apimtis per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus), matuojamas MW/h. Jeigu reguliuojama paslauga užsakoma ištisus metus, naudojama Qi,y (MW/h)=qi,y (MW) *8760 (h);“

3.   Pakeisti 27.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.3. įvertinus protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kuriuo koreguojamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams ir kurį apskaičiuojant įvertinama:

27.3.1. Asmens uždirbta faktinė investicijų grąža iš reguliuojamos paslaugos (produkto) per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, priskirta faktiškai užsakytam reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekiui;

27.3.2. Asmens gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

27.3.3. investicijų grąžos neatitikimas dėl faktinės reguliuojamos paslaugos teikimui naudojamo turto vertės pokyčio, įvertinus naujai pradėtus eksploatuoti turto vienetus;

27.3.4. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Komisijos sprendimu.“

4.   Pakeisti 27.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.4. atsižvelgiant (pakoreguojant leistiną pajamų lygį) į Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus bei sąnaudų audito, atlikto pagal reguliacinius sąnaudų apskaitos reikalavimus, išvadas.“

5.   Pripažinti netekusiu galios 27.5 papunktį.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                            Inga Žilienė