LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. V-110

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.  Pakeičiu minėtuoju įsakymu patvirtintą Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir papildau 23 punktu:

„23. Biobankas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė