JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. 2V-71 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau - Veiksmų planas), pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina Veiksmų plano 1 priede numatytą priemonę „Įgyvendinti užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programas savivaldybėse“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresniajai patarėjai Gintarei Stankevičienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 2V-71 (1.4)

 

JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo projektų Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nuo 2022 m. balandžio 1 d. – Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai https://sppd.lrv.lt/ ir www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) Lietuvoje.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. bendrosios ir dalykinės kompetencijos – tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus;

4.2. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (įdarbintas 14-21 metų jaunas žmogus, besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas).

4.3. darbdavys – darbo teisinių santykių subjektas, įdarbinantis projekto dalyvius (Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, savivaldybių administracijos, organizacijos (ūkininkas), Lietuvos Respublikos piliečiai, besiverčiantys individualia veikla ir t.t.);

4.4. informacinė sistema – SPPD valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.5. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

4.6. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

4.7. pareiškėjas – Lietuvos Respublikos savivaldybės administracija;

4.8. projektas – finansuojamas iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi projekto tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti); 

4.9. projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

4.10. projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), kuris atitinka visus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD.

4.11. projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą (pvz., mentorius). Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas);

4.12. socialinių įgūdžių programose dalyvaujantis jaunimas – jaunimas, kuris bendrojo ugydmo programose dalyvauja integruojant socialinių įgūdžių ugdymo programas bei turintis negalią (intelekto, klausos, regos, judesio, padėties sutrikimus ar kompleksinę negalią).

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7. Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos:

7.1. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9 punkte, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

8. Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

 

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

9. Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

9.1. projekto dalyvių užimtumo vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) skatinimas;

9.2. pagalbos jauniems žmonėms teikimas jų darbo vietoje, siekiant, kad jauni žmonės įgytų reikalingus gebėjimus, ugdytų savo įgūdžius;

9.3. mentorystės užtikrinimas projekto metu siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones ir padėti juos ugdyti ir įsivertinti įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

10. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1. projektu numatyta įgyvendinti visas 9 punkte nurodytas veiklas;

10.2. projektas bus vykdomas vadovaujantis pareiškėjo, projekto vykdytojo patvirtinta jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programa, kuria turi būti užtikrintas trišalių sutarčių pasirašymas tarp projekto vykdytojo, projekto dalyvio, darbdavio arba dvišalių sutarčių pasirašymas tarp projekto vykdytojo ir projekto dalyvio, jeigu projekto vykdytojas kartu yra ir darbdavys (atvejais, kai savivaldybių administracijos pačios įdarbina projekto dalyvius);

10.3. projektas viešinamas savivaldybėje užtikrinant atvirą projekto dalyvių registraciją (pvz., savivaldybės tinklapyje);

10.4. pareiškėjas, projekto vykdytojas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų gaus ne mažiau kaip 40 procentų nuo visos iš Departamento prašomos projektui įgyvendinti skirti valstybės biudžeto lėšų sumos (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 30.6 papunktyje);

10.5. projekto metu pareiškėjas, projekto vykdytojas turi užtikrinti darbdavių informavimą apie projektą (pvz., organizuojant susitikimus, viešinant informaciją savivaldybės tinklapyje);

10.6. projekto metu pareiškėjas, projekto vykdytojas, bendradarbiaudamas su darbdaviu, turi užtikrinti jauno žmogaus mentorystę, o tais atvejais, kai projekto dalyvis išdirba ne daugiau nei 5 darbo dienų pas pasirinktą darbdavį ir nusprendžia nebetęsti dalyvavimo projekte, suorganizuoti bent vieną susitikimą su dalyviu ir (ar) darbdaviu bei nustatyti priežastį (jeigu projekto vykdytojas kartu yra ir darbdavys – užtikrinti vienašališką jauno žmogaus palydėjimą);

10.7. projekto metu pareiškėjas, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projekto dalyviai būtų įdarbinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir (ar) kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą. Maksimali kompensavimo trukmė vienam įdarbintam projekto dalyviui yra 2 mėnesiai, dirbant visą darbo laiką. Jei jaunuolis dirba ne visą darbo laiką, darbo trukmė gali būti ilgesnė (tačiau tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu) – tuomet kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas.

11. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

12. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

13.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2. skirtas siekti pelno;

13.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

13.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

13.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

13.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

13.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

14. Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso konkurso nuostatuose 4.7. punkte nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas (savivaldybės administracija);

14.2. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

14.3. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

14.4. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ESMINIAI KRITERIJAI IR RODIKLIAI

 

15. Finansavimą gavę pareiškėjai, projekto vykdytojai iki 2022 m. spalio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

15.1. esminius kiekybinius:

15.1.1. užtikrinti užimtumą vasarą (ne ugdymo proceso metu) ne mažiau kaip 5 projekto dalyviams, tačiau vienam projekte dalyvaujančiam darbdaviui turi tekti ne daugiau kaip 7 dalyviai, įskaitant ir atvejus, kai savivaldybės administracija pati yra darbdavys;

15.1.2. užtikrinti, kad projekte dirbtų ne mažiau kaip vienas mentorius, kuris teiktų paslaugas visiems projekto metu įdarbintiems projekto dalyviams;

15.2  kiekybinį – į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau 2 mažiau galimybių turinčius ir (ar) socialinių įgūdžių programose dalyvaujančius ir (ar) Ukrainos pilietybę turinčius unikalius jaunus žmones (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės, unikalūs projekto dalyviai).

15.3. kokybinius:

15.3.1. skatinti jaunų žmonių užimtumą vasaros metu (ne ugdymo proceso metu);

15.3.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (ar) dalykinių kompetencijų ugdymą;

15.3.3. skatinti darbdavių kompetencijų stiprinimą dirbti su jaunais žmonėmis (jeigu projekto vykdytojas kartu yra ir darbdavys – stiprinti esamas kompetencijas darbui su jaunais žmonėmis).

16. Pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo, teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant aktualią informaciją apie projekto dalyvius, jų sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir gavus Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui ir (ar) SPPD, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams. 

17. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose. 

18. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei naudoti organizuojančios įstaigos patvirtintą logotipą, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

19. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

20. Projekto vykdytojas turi užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

21. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

22. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

22.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

22.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir projekto vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojas, pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje dirbantis pagal darbo sutartį);

22.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojas, dirbantis pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

22.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

22.2.1. vykdytojo (mentoriaus) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo visos Departamento prašomos ir projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

22.2.2.   prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

22.2.2.1 išlaidos ekspertų ir konsultantų paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (lektoriams ir mokymų vadovams (veikiantiems pagal individualią veiklą) sudarytų su jais atlygintinų paslaugų ar autorinių sutarčių pagrindu (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos Departamento prašomos ir projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

22.2.2.2 kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

22.2.2.2.1. lėšos, pervedamos darbdaviui (-iams), dalyvaujančiam (-iems) projekte kompensuoti įdarbinto projekto dalyvio darbo užmokestį, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išskyrus išlaidas, nurodytas Nuostatų 24.8 papunktyje. Šių išlaidų dydžiui taikomi šie reikalavimai ir apribojimai:

22.2.2.2.1.1. darbdaviui gali būti skirta ne daugiau kaip 350 (trys šimtai penkiasdešimt) eurų už projekto dalyvį per mėnesį, įdarbintą visu darbo krūviu. Jei projekto dalyvis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką;

22.2.2.2.1.2. vienam projekte dalyvaujančiam darbdaviui projekto vykdytojas gali kompensuoti ne daugiau kaip 7 dalyvių įdarbinimą;

22.2.2.2.1.3. didžiausia galima kompensavimo trukmė vienam įdarbintam projekto dalyviui yra 2 mėnesiai, dirbant pilnu darbo krūviu. Jei jaunuolis dirba nepilnu darbo krūviu, darbo trukmė gali būti ilgesnė (tačiau tik projekto vykdymo laikotarpiu,  nurodytu Nuostatų 8 punkte, ir tik ne bendrojo ugdymo proceso metu). Tuomet kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas ir kompensacijos suma vienam įdarbintam projekto dalyviui per visą įdarbinimo laikotarpį einamaisiais kalendoriniais metais negali viršyti 700 eurų (septynių šimtų eurų);

22.2.2.2.2.prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos Departamento prašomos ir projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

22.2.2.2.3. kitos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos, pvz., mokesčiai už banko paslaugas, projekto viešinimo (straipsnių, informacinių reklaminių brošiūrų leidybos ir publikavimo) paslaugos, iš juridinių asmenų (vykdančių jų įstatais ar nuostatais apibrėžtas veiklas) perkamos paslaugos, pvz. seminarų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos Departamento prašomos ir projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

23. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. 

24.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

24.2.  statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

24.3.  išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2022 m. gegužės 31 d. imtinai bei po 2022 m. spalio 31 d.;

24.4.  išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

24.5. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

24.6.  išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

24.7 išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

24.8. projekte dalyvaujančio (-ių) darbdavio (-ių) patirtos išlaidos, kurios neįeina į Darbo kodekso 139 str. 1 ir 2 dalyse numatytą darbo užmokesčio sąvoką. Jei tokios išlaidos buvo patirtos, darbdavys (-iai) jas turi padengti iš savo nuosavų lėšų ir (ar) iš projekto vykdytojo kofinansavimo lėšų, nurodytų Nuostatų 10.4 papunktyje; 

24.9.  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

25. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 31 punkte nustatytas terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai dieną nurodo, kurią paraišką vertinti. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

26. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

27. Paraiška turi būti surašyta lietuvių kalba.

28. Paraiškoje nurodoma:

28.1. projekto pavadinimas;

28.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

28.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

28.4. informacija apie veiklas, kurias ketinama įgyvendinti pagal Nuostatų 9 punktą;

28.5. projekto tikslas;

28.6. projekto uždaviniai;

28.7. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) apibūdinimas;

28.8. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

28.9. projekto metu ugdomų kompetencijų bei projekto dalyvių palydėjimo sistemos aprašymas; 

28.10. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas);

28.11. projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, dėl Nuostatų 10 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimo;

28.12. projekto įgyvendinimo metu jaunimo įtraukimo būdų aprašymas (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos pritraukimo būdus)

28.13. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) įtraukimo būdų aprašymas;

28.14.  laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

28.15. projekto veiklų įgyvendinimo planas 2022 m., kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 15 punkte;

28.16. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, taip pat nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą); 

28.17.  pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

29. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų projektų / programų finansavimo konkursuose.

30. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

30.1. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

30.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

30.3. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

30.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

30.5. pareiškėjo patvirtintą Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą arba garantinį raštą dėl šios programos (tvarkos) planuojamo patvirtinimo;

30.6. pareiškėjo finansinį prisidėjimą prie projekto veiklų patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, garantinis raštas).

31. Nuostatai skelbiami SPPD, Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

32. Informacija apie konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

33. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento  Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63179, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

34. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose. 

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

35. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka.

36. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 14, 25-26, 30 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

37. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu. 

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus,. vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

38. Ekspertai vertindami projekto turinio ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

38.1. projekto atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

38.2. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.3. projekto vadovo ir vykdytojo (mentoriaus) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.4.  kompetencijų ugdymo ir mentorystės (palydėjimo proceso) / sistemos detalumas, pagrįstumas ir aiškumas 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.5. projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.6. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

38.7. projekto sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir atitiktį numatomoms veikloms vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

38.8. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.9. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

39. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 54 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 20 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

40. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. 

41. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektu, jos vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente. 

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra reikalingesnis.

42. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje  informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

43. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų įvertinimo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

44. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas SPPD ir Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

45. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotinų ir rezervinių projektų sąrašus. Rezervinių projektų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, Konkurso laimėtojui skiriama mažesnė lėšų suma ir dėl to lieka nepanaudotų lėšų, arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

46. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, informacinės sistemos priemonėmis pasirašo su SPPD. Sutartis pasirašoma informacinės sistemos priemonėmis.

47. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis.

48. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams oficialaus perdavimo SPPD dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

49. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2022 metams. Projektams įgyvendinti 2022 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu. 

50Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2021 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

51. Projektui įgyvendinti einamiesiems metams skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad einamaisiais metais skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

52. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti metų projekto veiklų vykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

52.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus); 

52.2.sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį, per ataskaitinius metus); 

52.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

52.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

52.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal projekto tikslus;

52.4.2. informacija apie Nuostatų 15 punkte išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

52.4.3. informacija apie projekto dalyvių trišales sutartis, sudarytas tarp projekto vykdytojo, jaunuolio ir darbdavio, ar dvišales sutartis, sudarytas tarp projekto vykdytojo ir jaunuolio, kai projekto vykdytojas kartu yra ir darbdavys (tais atvejais, kai savivaldybių administracijos pačios įdarbina projekto dalyvius), nurodant su jaunuolio įdarbinimu ir patirtų sąnaudų pagrindimu susijusią informaciją.

53. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

54. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

55. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

55.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimų;

55.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba, sudarius Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

55.3. vadovaujantis Nuostatų 54 punktu projekto vykdytojui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų veiklos trūkumų arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformavus SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus;

55.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ir (arba) panaudotos ne pagal paskirtį;

55.5. nustatoma, kad projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2021 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

56. Jei dar kitaip netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatuose nustatytais esminiais kriterijais, Departamento direktoriaus įsakymu iš SPPD ir Departamento atstovų patvirtinama Sankcijų taikymo komisija, kuri vadovaudamasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir SPPD paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusia su projekto įgyvendinimu, gali organizuoti posėdį, kurio metu, jei yra galimybė, kviečiami ir projekto vykdytojas ar jo atstovas. Posėdyje svarstomas sankcijų projekto vykdytojui skyrimas. Nustačius, kad projekto vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl projekto vykdymo, ar paaiškėjus, kad per 2022 metus projekto vykdytojas neįvykdė Nuostatų 15 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, Sankcijų taikymo komisija gali taikyti šias sankcijas:

56.1. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 15 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

56.2. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 15 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

57. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma projektų partneriams), įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti. 

58. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui projektui įgyvendinti. Projekto vykdytojui pašalinus šiame Nuostatų punkte nurodytas priežastis, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

59. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas. 

60. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų ir dokumentų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 16 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po Projekto įgyvendinimo pabaigos (po 2022 m. spalio 31 d.).

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

61. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis. 

62. Prašymai tikslinti projekto sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

63. Jei tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 64 punkte nustatyta tvarka ir terminais. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 64 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

64. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Departamento paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Departamento paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Departamento paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Departamentas ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso korespondencijai, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu. Pareiškėjas, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti Departamento ir SPPD atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo, projekto vykdytojo kontaktinius duomenis.

67. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metų atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

68. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytos, Nuostatuose nenustatytos aplinkybės, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vykdytojui skiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų Projektų administravimo taisyklių 102 punkte nustatytu pagrindu, netaikomas (Nuostatų 7.1 papunktyje nustatytas didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams apribojimas, taip pat Nuostatuose nustatytas išlaidų darbo užmokesčiui ar kitų pagrįstų išlaidų dydžio apribojimas.

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos šiame Nuostatų punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias projekto vykdytojas įsipareigoja įvykdyti, prašomų valstybės biudžeto lėšų pagrindimas.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų projektų vykdytojams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

69. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytos, Nuostatuose nenustatytos aplinkybės, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui. 

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

70. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma ir didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

71. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą. Jei ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o konkursą administruojanti įstaiga ir (ar) komisija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl ją atmeta, pareiškėjas šį konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________