LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-841 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĖS „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1V-454

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 107 103 897 Eur (vieno šimto septynių milijonų vieno šimto trijų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt septynių eurų), iš jų: iki 98 419 798 Eur (devyniasdešimt aštuonių milijonų keturių šimtų devyniolikos tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšos, iki 8 684 099 Eur (aštuonių milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių devyniasdešimt devynių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

2.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytus

3 697 302

Kaunas

26 719 123

Klaipėdos

6 985 403

Marijampolės

6 187 453

Panevėžio

7 661 992

Šiaulių

6 727 161

Tauragės

704 378

Telšių

9 363 558

Utenos

9 449 107

Vilniaus

20 924 321

Iš viso:

98 419 798.

 

 

9.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

 

Regiono pavadinimas

 

2014 metai

 

2015 metai

 

2016 metai

 

2017 metai

 

2018 metai

 

2019 metai

 

2020 metai

 

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

13 68 002

1 220 110

369 730

369 730

369 730

3 697 302

Kauno

0

0

9 886 075

8 817 311

2 671 912

2 671 912

2 671 913

26 719 123

Klaipėdos

0

0

2 591 795

2 311 600

700 485

700 485

681 038

6 985 403

Marijampolės

0

0

2 345 603

2 092 024

633 947

633 947

481 932

6 187 453

Panevėžio

0

0

2 834 937

2 528 458

766 199

766 199

766 199

7 661 992

Šiaulių

0

0

2 489 049

2 219 964

672 716

672 716

672 716

6 727 161

Tauragės

0

0

288 570

257 374

77 992

77 991

2 451

704 378

Telšių

0

0

3 464 516

3 089 974

936 356

936 356

936 356

9 363 558

Utenos

0

0

3 498 664

3 120 429

945 585

945 584

938 845

9 449 107

Vilniaus

0

0

7741 999

6 905 025

2 092 432

2 092 432

2 092 433

20 924 321

Iš viso:

0

0

36 509 210

32 562 269

9 867 354

9 867 352

613 613

984 19 798;

 

 

9.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadini-mas

2014 me-tai

2015 me-tai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 me-tai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

36 973

295 784

813 407

1 035 245

665 514

369 730

332 757

147 892

3 697 302

Kauno

0

0

267 191

2 137 530

5 878 207

7 481 355

4 809 442

2 671 912

2 404 721

1 068 765

26 719 123

Klaipėdos

0

0

70 049

560 388

1 541 067

1 961 358

1 260 873

700 485

630 436

260 747

6 985 403

Marijampolės

0

0

63 394

507 157

1 394 683

1 775 051

1 141 104

633 947

570 552

101 565

6 187 453

Panevėžio

0

0

76 620

612 959

1 685 638

2 145 358

1 379 159

766 199

689 579

306 480

7 661 992

Šiaulių

0

0

67 272

538 173

1 479 975

1 883 605

1 210 889

672 716

605 445

269 086

6 727 161

Tauragės

0

0

7 799

62 394

171 582

2 18 377

140 385

77 992

25 849

0

704 378

Telšių

0

0

93 636

749 085

2 059 983

2 621 796

1 685 440

936 356

842 720

374 542

9 363 558

Utenos

0

0

94 558

756 468

2 080 286

2 647 637

1 702 053

945 585

851 026

371 494

9 449 107

Vilniaus

0

0

209 243

167 3946

4 603 350

5 858 810

3 766 378

2 092 432

1 883 189

836 973

20 924 321

Iš viso:

0

0

986 735

7 893 884

21 708 178

27 628 592

1 776 1237

9 867 354

8 836 274

405 689

98 419 798.“

 

 

3.   Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka, ir pasiekiamos toliau nurodytos minimalios rodiklio reikšmės:

23.1. produkto stebėsenos rodiklio (P.B.238) – „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ – 5 464 554 kv. m. ir (arba)

23.2. produkto stebėsenos rodiklio (P.B.239) – „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“ – 12 539 kv. m.;

23.3. projektu turi būti siekiama Aprašo 23.1 ir (arba) 23.2 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

Regionas

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (P.B.238)

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (P.B.239)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2)

Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2)

Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)

Alytaus

17 810

238 842

34

34

Kauno

128 703

1 383 953

315

4 721

Klaipėdos

33 742

588 091

291

1 486

Marijampolės

30 537

169 794

169

253

Panevėžio

36 907

59 198

240

595

Šiaulių

32 404

188 465

265

360

Tauragės

3 757

42 099

74

423

Telšių

45 103

1 266 084

150

551

Utenos

45 548

745 318

36

1 170

Vilniaus

100 790

782 710

410

2 946

Iš viso:

475 300

5 464 554

2 081

12 539.“

 

4.   Pakeičiu 33.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.1. projekto veiklų įgyvendinimo eigoje projekto įgyvendinimo trukmė pailgėja 10– 50 proc., palyginti su numatyta pirminėje projekto sutartyje; jei projekto įgyvendinimo trukmė pailgėja daugiau nei 50 proc., projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais (projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos; į projekto įgyvendinimo trukmę neįskaičiuojamas terminas, kai galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija, paskelbta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo);“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                               Rita Tamašunienė