vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2009 m. liepos 21 d. NUTARIMO Nr. O3-105 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-363

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 23 d. pažymą Nr. O5-196 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų (norminių) pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (toliau – Metodika):

1.1. Išdėstyti 14 punktą taip:

„14. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį (eurais vartotojui per mėnesį arba eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą) veiklos plano vykdymo laikotarpiui nustato savivaldybių tarybos.“

1.2. Išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančiam subjektui pasirinkus ir savivaldybės institucijai pritarus, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti nustatomas arba eurais vartotojui per mėnesį, arba eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, taikomas eurais vartotojui per mėnesį, skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

 (Eur vartotojui per mėnesį)                                                                                                                                                                                                                            (1)

čia:

Sapskbūtinosios apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos, tūkst. Eur;

NP – normatyvinis pelnas, tūkst. Eur;

Vsk – apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esančių karšto vandens vartotojų skaičius.

1.3. Išdėstyti 22 punktą taip:

„22. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, taikomas eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą, skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

(Eur per mėnesį už apskaitos prietaisą)                                                                                                                                                                                                           (2)

 

Askapskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esantiems karšto vandens vartotojams įrengtų (reikiamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius.

1.4. Išdėstyti 26 punktą taip:

„26. Normatyvinis pelnas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

(tūkst. Eur))                                                                                       (3)

 

čia:

NPnnormatyvinio pelno dydis lygus karšto vandens tiekimo veiklai nustatytam normatyvinio pelno dydžiui, %;

Kapskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos ilgalaikis turtas, kuris nustatomas pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis ir (ar) į veiklos plane numatytą įsigyti ilgalaikį turtą.

2. Pakeisti Metodikos priedą (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                     Darius Biekša