LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS MOKSLO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-001-01-02-01 „STIPRINTI INOVACIJŲ EKOSISTEMAS MOKSLO CENTRUOSE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1250

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindama Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 87 punktą, 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ 1.1 uždavinį „Stiprinti žmonių išteklius ir kompetencijas aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms technologijoms kurti“, 1.2 uždavinį „Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą“, 1.3 uždavinį „Skatinti mokslui imlaus verslo kūrimąsi bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir plėtoti verslumo kultūrą mokslo ir studijų institucijose“ ir 3 strateginio tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ 3.7 uždavinį „Plėtoti mokslu grįstas studijas, geriau panaudojant laisvųjų mokslinių tyrimų potencialą, ir prisidėti prie Lietuvai ir pasauliui aktualių iššūkių sprendimo“, 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos patvirtinimo“, bei siekdama įgyvendinti 2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo Nr. CM 4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo priedo E.1.3.3 3 papriemonę „Paskatinti mokslą ir verslą dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ ir kitose tarptautinio finansavimo programose“ ir atsižvelgdama į Plėtros programos pažangos priemonės aprašo formą ir Plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo formą, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“, ir į darbo grupės pažangos priemonei „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ parengti, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl darbo grupės pažangos priemonei „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ parengti sudarymo“, 2022 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolą „Darbo grupės pažangos priemonei „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ parengti“,

t v i r t i n u 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d.

įsakymu Nr. V-1250

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS MOKSLO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-001-01-02-01 „STIPRINTI INOVACIJŲ EKOSISTEMAS MOKSLO CENTRUOSE“ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

 

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

 

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

R-12-001-01-02-01-01

rezultato

Lietuvos dalyvių pasirašytų dotacijos sutarčių skaičius programos „Europos horizontas“ finansuojamuose projektuose (kaupiamuoju būdu)

 

vienetai

0

 

(2020)

100

605

Valstybės biudžetas (toliau – VB)

R-12-001-01-02-01-02

rezultato

Mokslo ir studijų institucijų pajamų už ūkio subjektų (įskaitant viešąjį sektorių) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymus suma

tūkstančiai eurų

13 872

 

(2020)

15 500

21 000

VB

R-12-001-01-02-01-03

rezultato

Publikacijų pagal CA WoS duomenų bazę skaičius (kaupiamuoju būdu)

vienetai

26 380

 

(2020)

27 000

31 660

VB

R-12-001-01-02-01-04

rezultato

Pateiktos patentų paraiškos 

vienetai

0

 

(2021)

n/a

184

 

(2029)

2021–2027 m. Investicijų programa (toliau – IP),

privačios lėšos

R-12-001-01-02-01-05

rezultato

Remiamų projektų leidiniai

leidiniai

0

 

(2021)

n/a

1270

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

R-12-001-01-02-01-06

rezultato

MTEP veiklos produktas

skaičius

0

 

(2021)

n/a

36

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

R-12-001-01-02-01-07

rezultato

Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažos ir vidutinės įmonės

įmonės

0

 

(2021)

n/a

65

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

R-12-001-01-02-01-08

rezultato

Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius

vienetai

0

 

(2021)

n/a

225

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-01

produkto

Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

vienų metų etato ekvivalentas

0

 

(2021)

128

 

(2024)

1270

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-02

produkto

Bendruose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančios mokslinių tyrimų organizacijos

vienetai

0

 

(2021)

0

 

(2024)

20

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-03

produkto

Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė

eurai

0

 

(2021)

3 875 312

 

(2024)

38 753 120

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-04

produkto

Su mokslo ir studijų institucijomis bendradarbiaujančios įmonės

vienetai

0

 

(2021)

16

 

(2024)

150

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-05

produkto

Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų skaičius

skaičius

0

 

(2021)

8

 

(2024)

16

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-06

produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

įmonės

0

 

(2021)

34

 

(2024)

170

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-07

produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

įmonės

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-08

produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

įmonės

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-09

produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

įmonės

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-10

produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

įmonės

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-11

produkto

Nefinansinę paramą gavusios įmonės

įmonės

0

 

(2021)

34

 

(2024)

170

 

(2024)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-12

produkto

Paramą gavusios naujos įmonės

įmonės

0

 

(2021)

34

 

(2024)

170

 

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-12-001-01-02-01-13

produkto

Programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo spartinimo veiksmų plano rengimas ir priėmimas

vienetai

n/a (2021)

n/a

1 (2022 II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (toliau – EGADP)

P-12-001-01-02-01-14

produkto

Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams

vienetai

0 (2021)

200 (2025 I ketv.)

477 (2026 II ketv.)

EGADP

P-12-001-01-02-01-15

produkto

Sukurtas mokslo ir inovacijų srities pareigūnų veiklos modelis

vienetai

n/a (2021)

n/a

1 (2022 II ketv.)

EGADP

P-12-001-01-02-01-16

produkto

Įsteigtos mokslo pareigūnų ir nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) pozicijos

vienetai

0 (2021)

n/a

30 (2026 II ketv.)

EGADP

P-12-001-01-02-01-17

rezultato

Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP

P-12-001-01-02-01-18

rezultato

Paramą gavusios įmonės

vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP

P-12-001-01-02-01-19

rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: Mažos ir labai mažos

vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP

P-12-001-01-02-01-20

rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: Vidutinės

vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP

P-12-001-01-02-01-21

rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: Didelės

vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP

Pastaba.

Rodikliai - Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai, Paramą gavusios įmonės iš jų: Mažos ir labai mažos, Vidutinės, Didelės yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji stebėsenos rodiklis, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis iki 2027 m. vasario mėn..

 

Paaiškinimai:

1. Kartu su šiuo aprašu tvirtinamas projektų finansavimo sąlygų aprašas (jeigu taikoma) pagal atitinkamo finansavimo šaltinio vadovaujančiosios institucijos (kai finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus bendrajam finansavimui skirtas lėšas, – portfelio valdytojo) nustatytą formą. Konkrečios veiklos (poveiklės) ar jų grupės projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti pridedamas patvirtinus priemonės aprašą, atsižvelgiant į planuojamą konkrečios (-ių) veiklos (-ų) (poveiklės (-ių)) įvykdymo datą. Jeigu atskiruose veiklos (poveiklės) kvietimuose numatomos skirtingos projektų finansavimo sąlygos, rengiami atskiri projektų finansavimo sąlygų aprašai. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašais gali būti tvirtinami projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai, valstybės pagalbos teikimo taisyklės ir kiti projektų atrankai, įgyvendinimui, tęstinumui taikomi reikalavimai.

2. Aprašo pavadinime pažangos priemonės kodas nurodomas ir lentelės 1 skiltis pildoma vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 9 priede nustatyta tvarka.

3. 3 skiltyje rezultato rodikliai nurodomi tokie patys, kokie nurodyti plėtros programoje. Išimtis taikoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendriesiems rezultato rodikliams. Šie rodikliai nėra traukiami į plėtros programas, tačiau turi būti nurodyti prie pažangos priemonių ir jų veiklų (poveiklių). Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rezultato rodikliai neturi pradinės bei siektinos reikšmių. Produkto rodikliai nurodomi, jei taikomi priemonei pagal finansavimo šaltinio (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas) reikalavimus, ir privalomai nurodomi, į plėtros programos pažangos priemonės aprašą įtraukiant tuos rodiklius, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai pagal atitinkamą fondą ar programą reglamentuojantį teisės aktą, jei įgyvendinamos Europos Sąjungos fondų (pvz., 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“) ir kitos tarptautinės programos.

4. Jei tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai nesutampa su nurodytais metais, 6 ir 7 skiltyse po tarpine ir (ar) galutine siektina rodiklio reikšme skliaustuose nurodomi kiti teisingi tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai. 

5. 8 skiltyje nurodomas finansavimo šaltinis. Jei tas pats rodiklis priskirtas keliems finansavimo šaltiniams, jis nurodomas tiek kartų, kiek yra skirtingų finansavimo šaltinių (bendrasis finansavimas ir pridėtinės vertės mokestis atskirai neišskiriami).

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

 

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

73 151

1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

15 348*

1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams, netinkamiems finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

57 803

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

83 792

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos:

 

Sostinės regionas

83 792

Vidurio ir vakarų Lietuvos (toliau – VVL) regionas

-

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

191 460

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos:

151 460

Sostinės regionas

83 792

VVL regionas

67 668

1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

40 000

IŠ VISO

348 403

 

*Pastaba.

15 348 tūkst. Eur suma bus mažinamos tęstinėms ŠMSM ir LMT priemonėms 2022–2024 metams suplanuotos valstybės biudžeto lėšos:

Veiklos 1.1. Mokslo ir inovacijų misijų programos“ naujiems kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei ŠMSM 12-001-01-03-05 „Užtikrinti nacionalinių iniciatyvų MTEP srityje konkursinį finansavimą, finansuoti technologinės plėtros projektus ir specialiąsias sutartis su mokslo ir studijų institucijomis, stiprinti mokslinį potencialą, remiant jaunus tyrėjus“ bus skirta 2023 m. – 4 000 tūkst. Eur, 2024 m. – 4 000 tūkst. Eur.

Veiklos „1.2. Valstybės MTEP užsakymai“ naujiems kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei LMT 12-001-11-02-03 „Įgyvendinti programinį konkursinį MTEP finansavimą“ bus skirta 2023 m. – 2 000 tūkst. Eur, 2024 m. – 2 000 tūkst. Eur.

Veiklos „1.3. Mokslininkų inicijuoti projektai“ naujiems kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei LMT 12-001-11-02-03 „Įgyvendinti programinį konkursinį MTEP finansavimą“ bus skirta 2023 m. – 303 tūkst. Eur, 2024 m. – 655 tūkst. Eur.

Veiklos „1.4.3. Technologinės plėtros projektai“ naujiems kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei ŠMSM 12-001-01-03-05 „Užtikrinti nacionalinių iniciatyvų MTEP srityje konkursinį finansavimą, finansuoti technologinės plėtros projektus ir specialiąsias sutartis su mokslo ir studijų institucijomis, stiprinti mokslinį potencialą, remiant jaunus tyrėjus“ bus skirta 2023 m. – 675 tūkst. Eur, 2024 m. – 675 tūkst. Eur.

Veiklos „2.2.3. Tarptautiniai MTEP projektai“ naujiems dvišalių ir trišalių tarptautinių sutarčių ir tarptautinių projektų kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei LMT 12-001-11-02-03 „Įgyvendinti programinį konkursinį MTEP finansavimą“ bus skirta 2023 m. – 0 tūkst. Eur, 2024 m. – 200 tūkst. Eur.

Veiklos „2.2.3. Tarptautiniai MTEP projektai“ naujiems Europos partnerysčių ir iniciatyvų projektų kvietimams iš patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų tęstinei priemonei ŠMSM 12-001-01-03-03 „Užtikrinti tarptautinių Lietuvos susitarimų ir įsipareigojimų MTEP srityje vykdymą bei dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose (įskaitant "Eurostars 2", "Eureka", "Europos horizontas", „Plastikos piratai“ ir kt.)“ bus skirta 2023 m. – 90 tūkst. Eur, 2024 m. – 750 tūkst. Eur.

 

 

Paaiškinimai:

1. 1 skilties 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. Jei finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos fondų lėšos, nurodomas konkretus Europos Sąjungos fondas.

2. 2 skiltyje nurodomas lėšų poreikis turi neviršyti Nacionaliniame pažangos plane nustatytų finansinių projekcijų arba turi būti pateikiamas pagrindimas, iš kokių finansavimo šaltinių, programų ketinama skirti finansines projekcijas viršijančią lėšų dalį.

3. 2.3 papunktyje nurodomi kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus perkančiąsias įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, lėšos.

 

 

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

 

 

Veikla

 

 

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

 

 

Galimi pareiškėjai

 

 

Projektų

atrankos būdas

 

 

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

 

 

Finansavimo forma

 

 

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

 

 

Finansavimo šaltinis (-iai)

 

 

Rodiklio pavadinimas ir tipas

 

 

Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai)

 

 

Administruojančioji institucija

 

 

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. MTEP vystymo paketas

 

MSI

K

Taip

D

(suma 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5)

 

165 565

 

34 768

 

 

 

 

2021–2027 IP

 

VB

Visi rodikliai iš 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5.

 

 

R – Mokslo ir studijų institucijų pajamų už ūkio subjektų (įskaitant viešąjį sektorių) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymus suma, tūkst. Eur

 

R – Publikacijų pagal CA WoS duomenų bazę skaičius, vienetai (kaupiamuoju būdu)

Visos reikšmės iš 1.1–1.5,

 

21 000 (2030)

 

 

 

 

 

 

31 660 (2030)

 

 

1.1. Mokslo ir inovacijų misijų programos

I

MSI

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

EIM

1.2. Valstybės MTEP užsakymai

I

MSI

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

-

1.3. Mokslininkų inicijuoti projektai

I

MSI

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

-

1.4. Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP

I

LMT, MSI

K

Taip

D

(suma 1.4.1, 1.4.2 ir 1.4.3)

 

92 254

 

19 373

 

 

 

 

2021–2027 IP

 

VB

Visi rodikliai iš 1.4.1, 1.4.2 ir 1.4.3

 

 

 

 

Visos reikšmės iš 1.4.1, 1.4.2 ir 1.4.3

 

CPVA

 

-

1.4.1. Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP (Sostinė)

I

LMT

P

Taip

D

65 718 

 

13 801

2021–2027 IP 

 

VB

P – Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai  

 

P – Bendruose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančios mokslinių tyrimų organizacijos  

 

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

P – Su mokslinių tyrimų organizacijomis bendradarbiaujančios įmonės 

 

R – Pateiktos patentų paraiškos  

 

R – Remiamų projektų leidiniai 

285 (2029)

 

 

 

15 (2029)

 

 

 

 

13 143 570 

(2029)

 

 

105 (2029)

 

 

 

 

105 (2029)

 

 

635 (2029)

CPVA

 

-

1.4.2. Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP (VVL)

I

LMT

P

Taip

D

26 536 

 

5 572 

2021–2027 IP 

 

VB

P – Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai  

 

P – Bendruose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančios mokslinių tyrimų organizacijos  

 

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

P – Su mokslinių tyrimų organizacijomis bendradarbiaujančios įmonės 

 

R – Pateiktos patentų paraiškos  

 

R – Remiamų projektų leidiniai 

460 (2029)

 

 

 

5 (2029)

 

 

 

 

 

5 307 190

(2029)

 

 

45 (2029)

 

 

 

45 (2029)

 

 

260 (2029)

CPVA

 

-

1.4.3. Technologinės plėtros projektai

I

MSI

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

-

1.5. Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas

I

LMT, MSI

K

Taip

D

(suma 1.5.1 ir 1.5.2)

 

31 823

 

6 683

 

 

 

2021–2027 IP

 

VB

Visi rodikliai iš 1.5.1 ir 1.5.2

Visos reikšmės iš 1.5.1 ir 1.5.2

CPVA

 

-

1.5.1. Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas (Sostinė)

I

LMT, MSI

K

Taip

D

19 889 

 

4 177

2021–2027 IP 

 

VB

 

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

P – Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų skaičius  

 

R – Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius 

3 977 840 (2029)

 

 

10 (2029)

 

 

 

140 (2029)

CPVA

 

-

1.5.2. Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas (VVL)

I

LMT, MSI

K

Taip

D

11 934 

 

2 506

2021–2027 IP 

 

VB

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

P – Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų skaičius  

 

R – Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius 

2 386 710

(2029)

 

 

6 (2029)

 

 

 

85 (2029)

CPVA

 

-

1.6. Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off)

I

LMT, MSI, atžalinės įmonės

K

Taip

D

(suma 1.6.1, 1.6.2 ir 1.6.3)

 

41 488

 

8 712

 

 

 

 

 

2021–2027 IP

 

VB

Visi rodikliai iš 1.6.1, 1.6.2 ir 1.6.3

 

 

Visos reikšmės iš 1.6.1, 1.6.2 ir 1.6.3

 

CPVA

 

-

1.6.1. Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (Sostinė)

I

LMT, MSI, atžalinės įmonės

K

Taip

D

29 554 

 

6 206

2021–2027 IP 

 

VB

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

 

P – Nefinansinę paramą gavusios įmonės  

 

P – Paramą gavusios naujos įmonės  

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažos ar vidutinės įmonės  

 

R – Pateiktos patentų paraiškos 

120 (2029) 

 

 

 

 

n/a

 

 

 

n/a

 

 

n/a

 

 

n/a

 

 

120 (2029)

 

 

120 (2029)

 

 

47 (2029)

 

 

 

8 (2029)

CPVA

 

-

1.6.2. Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (VVL)

I

LMT, MSI, atžalinės įmonės

K

Taip

D

11 934 

 

2 506

2021–2027 IP 

 

VB

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

 

P – Nefinansinę paramą gavusios įmonės  

 

P –Paramą gavusios naujos įmonės  

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažos ar vidutinės įmonės  

 

R – Pateiktos patentų paraiškos 

50 (2029)

 

 

 

 

n/a

 

 

 

n/a

 

 

n/a

 

 

n/a

 

 

50 (2029)

 

 

50 (2029)

 

 

18 (2029)

 

 

 

3 (2029)

CPVA

 

-

1.6.3. Atžalinių įmonių mentorystė

I

LMT, MSI, atžalinės įmonės

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

-

2. Tarptautiškumo skatinimo paketas

 

MSI, verslo įmonės

K

Taip

D

(suma 2.1 ir 2.2)

 

69 689

 

40 000

 

23 035

 

 

 

2021–2027 IP

 

EGADP

 

VB

Visi rodikliai iš 2.1 ir 2.2

 

 

Lietuvos dalyvių pasirašytų dotacijos sutarčių skaičius programos „Europos horizontas“ finansuojamuose projektuose

Visos reikšmės iš 2.1 ir 2.2

 

605 (2030)

 

 

 

2.1. Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

I

LMT, MSI, verslo įmonės

K

Taip

D

40 000

 

8 400

EGADP

 

VB

P – Programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo spartinimo veiksmų plano rengimas ir priėmimas

 

P – Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams

 

P – Sukurtas mokslo ir inovacijų srities pareigūnų veiklos modelis

 

P – Įsteigtos mokslo pareigūnų ir nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) pozicijos

 

P – Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

 

P – Paramą gavusios įmonės

 

P – Paramą gavusios įmonės iš jų: Mažos ir labai mažos

 

P – Paramą gavusios įmonės iš jų: Vidutinės

 

P – Paramą gavusios įmonės iš jų: Didelės

1 (2022 II ketv.)

 

 

 

477 (2026 II ketv.)

 

 

 

 

 

 

1 (2022 II ketv.)

 

 

30 (2026 II ketv.)

 

 

 

n/a

 

 

 

n/a

 

 

n/a

 

 

 

n/a

 

 

n/a

 

CPVA

 

EIM

2.2. Didinti mokslo tarptautiškumo lygį

I

LMT, MSI

K

Taip

D

(suma 2.2.1, 2.2.2 ir 2.2.3)

 

69 689

 

14 635

 

 

 

 

 

2021–2027 IP

 

VB

Visi rodikliai iš 2.2.1, 2.2.2 ir 2.2.3

 

 

Visos reikšmės iš 2.2.1, 2.2.2 ir 2.2.3

CPVA

 

-

2.2.1. Didinti mokslo tarptautiškumo lygį (Sostinė)

I

LMT

P

Taip

D

52 424 

 

11 009 

2021–2027 IP 

 

VB 

P – Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai  

 

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

R – Pateiktos patentų paraiškos  

 

R – MTEP veiklos produktas  

 

R – Remiamų projektų leidiniai  

225 (2029)

 

 

 

10 484 730 (2029)

 

 

18 (2029)

 

 

28 (2029)

 

 

275 (2029)

CPVA

 

-

2.2.2. Didinti mokslo tarptautiškumo lygį (VVL)

I

LMT

P

Taip

D

17 265 

 

3 626 

2021–2027 IP 

 

VB

P – Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai  

 

P – Nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė  

 

R – Pateiktos patentų paraiškos  

 

R – MTEP veiklos produktas  

 

R – Remiamų projektų leidiniai  

300 (2029)

 

 

 

3 453 080 

(2029)

 

 

5 (2029)

 

 

 

8 (2029)

 

 

100 (2029)

CPVA

 

-

2.2.3. Tarptautiniai MTEP projektai

I

MSI

K

Taip

D

-

-

-

-

LMT

-

Pastaba.

Veikla „1.1. Mokslo ir inovacijų misijų programos“ visa apimtimi bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (639 mln. Eur)  iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: pateiktos tarptautinių patentų paraiškos – 24,  sukurti prototipai – 144, sukurti unikalūs produktai – 120, paskelbtos publikacijos – 144, investicijas gavusio juridinio asmens pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų naujų inovatyvių produktų santykis su skirtomis investicijomis, projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo – 120 proc., gyvybingų (generuojamos pajamos, pritrauktos investicijos ar pan.) atžalinių įmonių /startuolių skaičius – 144, konsorciumo dalyvių gautos lėšos iš dalyvavimo tarptautinėse finansavimo programose (ES ir kt.) vykdomoje misijos temoje (skaičiuojamas proc. nuo investuotos sumos) – 10.

Veikla „1.2. Valstybės MTEP užsakymai“ bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (117 mln. Eur) iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: įgyvendinti MTEP projektai – 420, paskelbtos publikacijos – 1254, rezultatų, kurie sprendžia šaliai aktualias problemas, skaičius – 90.

Veikla „1.3. Mokslininkų inicijuoti projektai“ visa apimtimi bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (133 mln. Eur) iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: įgyvendinti MTEP projektai – 665, paskelbtos publikacijos – 1995.

Veikla „1.4.3. Technologinės plėtros projektai“ visa apimtimi bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (5,4 mln. Eur) iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: įgyvendinti MTEP projektai – 60, sukurti prototipai – 60, pritraukta privataus verslo lėšų – 480 tūkst. Eur, iš projektų tematikų apgintų mokslų daktaro disertacijų – 30.

Veikla „1.6.3. Atžalinių įmonių mentorystė“ visa apimtimi bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (19 mln. Eur) iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: įgyvendinti MTEP projektai – 100, MTEP veiklos produktas – 33.

Veikla „2.2.3. Tarptautiniai MTEP projektai“ visa apimtimi bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (281 mln. Eur) iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Siekiamas rezultatas 2030 m.: įgyvendinti MTEP projektai –1234, paskelbtos publikacijos – 4588, MTEP veiklos produktas – 87, pateiktos tarptautinių patentų paraiškos – 33, įkurtos atžalinės įmonės – 16.

 

 

Paaiškinimai:

1. Jeigu pasirenkant plėtros programos pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvas pirmiausia būtina vykdyti analitinę veiklą, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nurodant tik šią veiklą. Kartu su analitine veikla gali būti planuojamos ir kitos veiklos, kurių alternatyvų vertinimas neatliekamas. Įvykdžius analitinę veiklą, plėtros programos pažangos priemonės aprašas turi būti papildomas nurodant kitas vykdomas veiklas (poveikles, projektus).

2. 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us). Jeigu veiklos vykdymo pradžia nesuplanuota ir numatomų poveiklių finansavimo šaltinis nesiskiria, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie poveikles. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklos poveikles turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

3. 3, 4, 6–8, 11 skiltys nepildomos, kai vykdoma (-as) reguliacinė (-is) veikla (projektas) arba kai vykdoma (-as) analitinė (-is) veikla (projektas), kuriai (-iam) vykdyti naudojamos tęstinės veiklos lėšos.

4. 4 skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

5. 5 skiltyje pažymima, ar bus tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) (bus) nurodomi konkretūs reikalavimai projektų finansavimo sąlygų apraše.

6. 6 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

7. 7 skiltyje nurodoma konkretaus finansavimo šaltinio, nurodyto II skyriuje, dalis, tenkanti veiklai. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant finansavimo sumų. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklai (poveiklei), projektui įgyvendinti skiriamas finansavimo sumas turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

8. 8 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“, VB – valstybės biudžetas.

9. 9 skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P. Rezultato ir produkto (jei taikoma) rodikliai perkeliami iš I skyriaus. Jei procentinė rezultato rodiklio siektina reikšmė negali būti skaidoma, o jos siekiama keliomis veiklomis (poveiklėmis, jeigu jos numatomos), ta pati siektina reikšmė gali būti nurodyta prie skirtingų veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos). Jei kita skaitine išraiška išreikštas rezultato ar produkto rodiklis, kelių veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos) siektinos reikšmės gali būti skirtingos, tačiau bendrai turi sutapti su siektinomis priemonės rodiklio reikšmėmis.

10. 11 skiltyje nurodoma priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.

11. Jeigu priemonės veiklą numatoma finansuoti iš skirtingų finansavimo šaltinių, 1.1 papunktyje tokia veikla išskaidoma į poveikles, jai priskiriant ne daugiau nei vieną finansavimo šaltinį (bendrojo finansavimo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, kuriomis apmokamas pridėtinės vertės mokestis (jeigu tokios lėšos numatytos), į atskirą poveiklę neišskiriamos, tačiau nurodoma jų dalis (tūkst. eurų).

12. 1.1.1 papunktyje nurodomi numatomi įgyvendinti projektai, dėl kurių finansavimo sprendimas bus priimtas tik atlikus projektų vertinimą. Jeigu projektai bus atrenkami konkurso būdu, projektai nenurodomi. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie numatomus įgyvendinti projektus. Pažangos priemonės aprašas informacija apie numatomus įgyvendinti projektus turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos. Jeigu pažangos priemonės veiklai (poveiklei) rengiamas projektų finansavimo aprašas, pažangos priemonės aprašas gali būti nepildomas, o numatomų įgyvendinti projektų, galimų pareiškėjų sąrašas, finansavimo šaltinis, priskiriamas įgyvendinimo regionas, maksimali projektui galima skirti finansavimo suma ir kita projektų administravimui ir įgyvendinimui svarbi informacija nurodoma projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

________________

 

 

 

part_7909b7209d474123ae8ca74d262ecc4a_end