LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS SEKTORIAIS IR SKIRTŲ REGIONŲ INVESTICINIO PATRAUKLUMO DIDINIMUI, TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ DYDŽIO IR JŲ SKAIČIAUS, PRELIMINARAUS TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL NUSTATYTAS STUDIJŲ PROGRAMAS IR AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 26 d. Nr. 4-827

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 7 punktą ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo darbo grupės pasitarimo 2021 m. liepos 1 d. protokolą Nr. 252-164:

1. T v i r t i n u pridedamą Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. N u s t a t a u, kad:  

2.1. tikslinės skatinamosios stipendijos skiriamos 2021 metais į šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Sąraše nurodytų studijų programų valstybės finansuojamas vietas įstojusiems studentams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“ 1 punkte nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą;

2.2. šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Sąraše nurodytas tikslinių skatinamųjų stipendijų skaičius gali būti perskirstomas kitų Sąraše nurodytų tos pačios aukštosios mokyklos studijų programų valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams arba Sąraše nurodytų kitų aukštųjų mokyklų studijų programų valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams, pritarus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, jei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programų studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ 1.3 papunktyje nurodytas priimtųjų skaičius per pagrindinį priėmimo etapą yra mažesnis už nustatytą minimalų studijų vietų skaičių;

2.3. tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Sąraše nurodytose aukštosiose mokyklose, kurios užtikrina bendradarbiavimą su verslo bendruomene ir studentų integracijos į darbo rinką prielaidas Lietuvos Respublikos regione, kuriame veikia aukštoji mokykla, ir aukštosiose mokyklose, kurios yra sudariusios sutartis su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir prisiima įsipareigojimus dėl tikslines skatinamąsias stipendijas gaunančių studentų profesinių ryšių užmezgimo su Lietuvos Respublikos regione, kuriame veikia aukštoji mokykla, veikiančiomis įmonėmis, atsižvelgiant į  šių studentų įgytų kvalifikacijų įveiklinimo galimybes, vykdant praktikos, stažuočių, pameistrystės, pažangios verslo patirties perėmimo veiklas.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 4-827

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS SEKTORIAIS IR SKIRTŲ REGIONŲ INVESTICINIO PATRAUKLUMO DIDINIMUI, TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ DYDŽIO IR JŲ SKAIČIAUS, PRELIMINARAUS TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL NUSTATYTAS STUDIJŲ PROGRAMAS IR AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla (miestas, kuriame vykdomos studijos)

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Tikslinės skatinamosios stipendijos, skiriamos vienam valstybinės aukštosios mokyklos studentui, studijuojančiam valstybės finansuojamoje studijų vietoje, vieno mėnesio dydis (Eur)

Tikslinių skatinamųjų stipendijų skaičius

1.

Alytaus kolegija

(Alytus)

6531BX001

Informacinių sistemų technologijos

200

20

6531EX001

Automobilių transporto inžinerija

200

6531BX039

Multimedija ir vizualinė komunikacija

200

2.

Kauno technologijos universitetas

(Panevėžys)

6121EX085

Programuojamos automatikos sistemos

200

6

3.

Klaipėdos universitetas

(Klaipėda)

6121BX028

Informatika

200

 

42

6121BX029

Informatikos inžinerija

200

6121EX061

Chemijos inžinerija (aplinka ir energija)

200

6121EX062

Elektros inžinerija

200

6121EX066

Mechanikos inžinerija

200

4.

Klaipėdos valstybinė kolegija

(Klaipėda)

6531BX004

Informatika

200

6531BX005

Informatikos inžinerija

200

 

6531EX013

Mechanikos inžinerija

200

48

6531EX014

Elektros ir automatikos inžinerija

200

6531EX015

Automobilių transporto inžinerija

200

5.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

(Klaipėda)

6531EX046

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

200

25

6531EX045

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

200

6533BX002

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

200

6.

Marijampolės kolegija

(Marijampolė)

6531BX019

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga

200

12

7.

Panevėžio kolegija

(Panevėžys)

6531BX017

Kompiuterių tinklų administravimas

200

24

 

 

6531EX038

Kompiuterių technika

200

6531BX036

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra

200

6531EX037

Elektros ir automatikos įrenginiai

200

6533EX005

Elektromechanika

200

8.

Vilniaus universitetas

(Šiauliai)

 

6121BX009

Programų sistemos

200

16

6121AX011

Finansų matematika

200

6121EX058

Elektronikos inžinerija ir robotika

200

9.

Šiaulių valstybinė kolegija

(Šiauliai)

6531BX021

Informacinių sistemų technologija

200

 

48

 

 

 

6531BX040

Programų sistemos

200

 

6533EX002

Automatikos ir elektros inžinerija

200

 

 

6531EX048

Automobilių techninis eksploatavimas

200

6531EX062

Gamybos inžinerija

200

6531BX022

Multimedijos technologijos

200

6533EX003

Autotransporto elektronika

200

10.

Utenos kolegija

(Utena)

6531BX020

Informacinių sistemų inžinerija

200

19

6531EX043

Automatinio valdymo sistemos

200

11.

Iš viso:

260

 

________________________________