herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL ADOMO VARNO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 26 d.  Nr. T-221

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Premijos dydis – 2000 eurų“.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius