lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-315

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 85 punktu, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2020 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. 2020/2-1461 bei su juo pateiktą 2020 m. rugsėjo 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 18 bei 2020 m. rugsėjo 24 d. projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. N u s t a t a u pareiškėjo biudžetinės įstaigos Lietuvos rusų dramos teatro nuomininkui UAB „Žalias pipiras“ (juridinio asmens kodas 304793377) 1 240,68 Eur dydžio de minimis pagalbą, kuri registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

3. I n f o r m u o j u, kad:

3.1. šio įsakymo priedo 1 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dailės muziejus iki projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymo neįvykdys sąlygų, nurodytų 2020 m. rugsėjo 25 d. projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0007 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje Nr. 18, ir nepateiks tai pagrindžiančių dokumentų Viešųjų investicijų plėtros agentūrai;

3.2. šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugsėjo 29  d. įsakymo Nr. 1- 315

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0007

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

190756087

Vilniaus paveikslų galerijos atnaujinimas diegiant energijos efektyvumo priemones

955 150,00

0,00

0,00

955 150,00

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0008

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

190756087

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio laikrodžių muziejaus atnaujinimas diegiant energijos efektyvumo priemones

393 208,00

0,00

0,00

393 208,00

0,00

3.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0011

Lietuvos rusų dramos teatras

190754111

Lietuvos Rusų dramos teatro pastato modernizavimas (VIPA)

1 662 786,02

0,00

0,00

1 662 786,02

0,00

4.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0012

Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“

190755551

Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A Vilniuje atnaujinimas

458 361,71

0,00

0,00

458 361,71

0,00

5.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0017

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija Jovarų g. 3, Kaunas

449 350,02

0,00

0,00

449 350,02

0,00

6.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0018

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

625 317,23

0,00

0,00

625 317,23

0,00

_____________________________