LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KAINŲ STATISTINĖS ATASKAITOS

KA-01 (KAS 2 METAI) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. DĮ-112

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą su visais pakeitimais, ir įgyvendindama 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/1163:

1.    Tvirtinu pridedamą Mašinų ir įrenginių kainų statistinės ataskaitos KA-01 (kas 2 metai) statistinį formuliarą.

2.    Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. DĮ-104 „Dėl Mašinų ir įrenginių kainų statistinės ataskaitos KA-01 (kas 2 metai) formos patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                               Jūratė Petrauskienė