VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2022 m. kovo 29 d. Nr. VA-26

Vilnius

 

 

Pakeičiu Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m.  liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir 64 punktą išdėstau taip:

64. Taisyklės mutatis mutandis taikomos, vykdant abipusio susitarimo procedūrą, mokesčių mokėtojui pateikus prašymą dėl būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių kainodaros principų suderinimo ir susitarimo su kitos užsienio valstybės kompetentingu asmeniu sudarymo. Tokiu atveju kompetentingo asmens funkcijas vykdo VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė