LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V(E)-15 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ PAVIRŠIAUS APDARO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIŲ NURODYMŲ MN PAS 15 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. V-225

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinius nurodymus MN PAS 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V(E)-15 „Dėl Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“:

1.       Papildau 6.28 papunkčiu:

6.28. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo.“

2.       Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Atsižvelgiant į skaičiavimus dangos konstrukcija parenkama pagal 1 lentelę.

1 lentelėje nurodytam skaldos pagrindo sluoksniui rekomenduojama parinkti 0/32 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį tam, kad darbų atlikimo metu būtų pasiektas kuo tankesnis įrengto sluoksnio paviršius. Skaldos pagrindo sluoksniui taip pat galima parinkti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį, kurio įrengimo metu yra vertinama sluoksnio storio vidurkio ir atskirųjų verčių atitiktis pagal įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 75.2 ir 75.3 papunkčius, neatsižvelgiant į minėtų taisyklių 65 punkte nurodytą mažiausio storio sąlygą priklausomai nuo stambiausio grūdelio.“

3.       Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Atsižvelgiant į skaičiavimus dangos konstrukcija parenkama pagal 2 lentelę.

2 lentelėje nurodytam skaldos pagrindo sluoksniui rekomenduojama parinkti 0/32 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį tam, kad darbų atlikimo metu būtų pasiektas kuo tankesnis įrengto sluoksnio paviršius. Skaldos pagrindo sluoksniui taip pat galima parinkti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį, kurio įrengimo metu yra vertinama sluoksnio storio vidurkio ir atskirųjų verčių atitiktis pagal įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 75.2 ir 75.3 papunkčius, neatsižvelgiant į minėtų taisyklių 65 punkte nurodytą mažiausio storio sąlygą priklausomai nuo stambiausio grūdelio.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Egidijus Skrodenis