https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽUMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. V-97

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 46 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.6 ir 2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52, 59 – 62, 69, 74, 76 punktais:

1Pakeičiu  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1.    pakeičiu Aprašo VI skyrių ir išdėstau jį taip:

 

VI SKYRIUS

DARBDAVIŲ PARAIŠKŲ ĮGYVENDINANT VUI PROJEKTUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus VUI projektų įgyvendinimo tikslines teritorijas, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) skelbia VUI projektų atranką savo interneto svetainėje ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) sudėtyje esančių skyrių (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) viešo informavimo vietose.

22. Paskelbus VUI projektų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja mokymus darbdaviams VUI projektų paraiškų rengimo klausimais, supažindina juos su VUI projektų įgyvendinimo priemonės reikalavimais.

23. Įgyvendinti VUI projektus atrenkami tie projekto teikėjai, kurių:

23.1. VUI projektų įgyvendinimo metu steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

23.1.1 reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

23.1.2. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos;

23.2. teikiamų VUI paraiškų sąmatose numatytos išlaidos yra:

23.2.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

23.2.2. planuojamos patirti per Aprašo 34 punkte nurodytoje sutartyje numatytą laikotarpį;

23.2.3. nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

23.2.4. nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai;

23.3. VUI paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.  

24. Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraišką (12 priedas) (toliau – VUI paraiška) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijomis pateikia tos tikslinės teritorijos Klientų aptarnavimo skyriui per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 52 punkte nurodytą terminą.

25. VUI paraiškas, parengtas vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54 ir 55 punktais, darbdaviai gali pateikti tiesiogiai atvykę į Klientų aptarnavimo skyrių ar registruotu paštu.

26. Klientų aptarnavimo departamentų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, direktorių sudarytos VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisijos), kurios savo veikloje vadovaujasi VUI projektų atrankos ir priežiūros darbo reglamentu (121 priedas), atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60 punkte nurodytus reikalavimus.

27. Projekto teikėjo, VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams įvertinimą Komisijos atlieka pagal Projekto teikėjo ir VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą (13 priedas), o VUI paraiškų vertinimą pagal VUI paraiškų vertinimo kriterijus (14 priedas), skirdamos Aprašo 14 priede nustatytus balus.

28. VUI paraiškų vertinimo kriterijams skiriami balai skaičiuojamai išvedant Komisijų narių vertinimų balų vidurkius. Komisijos atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas.

29. Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimus atitikusių VUI paraiškų, įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą Komisijos per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

30. Klientų aptarnavimo departamentas atrinktų VUI paraiškų sąrašą, kuriame pateikiama Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodyta informacija, patvirtintą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, siunčia Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius) ir per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą informuoja kiekvieną paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

31. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius parengia finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą ir teikia jį Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos.

32. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos, apsvarsčiusi pateiktą finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą, teikia finansuojamų VUI projektų sąrašą tvirtinti Užimtumo tarnybos direktoriui.

33. Klientų aptarnavimo skyrius per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 62 punkte nurodytą terminą nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

34. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (15 priedas) su projekto teikėju pasirašo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.

35. Subsidijos gavėjas apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius dokumentus pateikia iš karto už visą laikotarpį arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos kontrolės pabaigos.

36. Draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui kartu su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

37. Įvykus draudiminiam įvykiui, Užimtumo tarnyba, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą ir VUI projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimą, perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (atstatyti).

38. Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

39. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

40. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptaranavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

41. Subsidijos gavėjui darbo vietų steigimo procese panaudojus mažiau lėšų nei buvo numatyta paraiškoje:

41.1. VUI paraiškos sąmata tikslinama subsidijos gavėjo nuožiūra, kai subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų, informuojant Klientų aptarnavimo skyrių per 3 darbo dienas nuo patikslinimo dienos ir pateikiant patikslintą sąmatą;

41.2. VUI paraiškos sąmata tikslinama pateikiant Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, kai lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų, pakeičiant VUI projekto įgyvendinimo sutartį;

41.3. subsidijos lėšų sąmata yra mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai.

42. Subsidijos gavėjas privalo:

42.1. iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos atlikti visas VUI paraiškoje numatytas veiklas ir įsteigti visas darbo vietas bei pateikti galutines veiklos finansines ataskaitas (16 priedas). Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų;

42.2. pasikeitus VUI paraiškoje numatytų veiklų įgyvendinimo laikui, informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant veiklos finansinę ataskaitą;

42.3. į įsteigtą VUI projekte  darbo vietą įdarbinant Užimtumo tarnybos rekomenduotą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti VUI paraiškoje numatytas darbo funkcijas.

43. Darbo vieta laikoma įsteigta Klientų aptarnavimo skyriui ir subsidijos gavėjui pasirašius Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktą (161 priedas) ir įsteigtoje darbo vietoje įdarbinus Užimtumo tarnyboje registruotą asmenį.

44. Klientų aptarnavimo skyrius pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) atlieka subsidijų apskaitą.

45. Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyrius tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamo Priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.  

46. Užimtumo tarnyba pripažįsta tinkamomis tik tas subsidijos gavėjo po VUI projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

47. Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų kopijas.“

1.2. pakeičiu Aprašo 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu Aprašo 12 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.4. papildau Aprašą 121 priedu (pridedama);

1.5. pakeičiu Aprašo 13 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.6. pakeičiu Aprašo 14 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.7. pakeičiu Aprašo 15 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.8. pakeičiu Aprašo 16 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.9. papildau Aprašą 161 priedu (pridedama);

1.10. pakeičiu Aprašo 19 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-398 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui  

 

PAŽYMA

apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________

(vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU:

1. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – ___________________

_______________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

ir jos vadovas / atsakingas asmuo ____________________________________________:

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį – nelegalus darbas;

1.2. turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100 straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. neturi galiojančios baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – ____________________________

_______________________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir kad tai gali būti vienas iš pagrindų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 61 straipsniu, pripažinti su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                (vardas, pavardė)

A.V.                                             

 

_________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

12 priedas

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidijai forma)

_______________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui  

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

______________________________________________ 

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA GAUTI SUBSIDIJĄ

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

_______________________________________________________________________________ 

(nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

 

Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Projekto vertė (Eur) ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

prašoma valstybės parama ____________________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius _______________________________________;

 

3.3.______________________________________________________________________

(trumpai (iki 10 eilučių) aprašyti projekto esmę)

_______________________________________________________________________________. 

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Projekto poreikio pagrindimas

_______________________________________________________________________________;

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

 

 

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

_______________________________________________________________________________.

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas, kt.)

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (savaitėmis)

(nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius, įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

_______________________________________________________________________________;

5.2.______________________________________________________________________

(nurodyti, kokių tikslinių grupių bedarbiai planuojami įdarbinti į steigiamas darbo vietas, reikalavimus jų darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms ir aprašyti, kodėl nurodyti reikalavimai darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms būtini)

 

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

Kvalifikacija (kategorija)

Kompetencijos

Darbo patirtis

Išsilavinimas

 

6. DARBO, KURIS BUS ATLIEKAMAS ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti kiekvieno į įsteigtas darbo vietas numatyto įdarbinti asmens darbo funkcijas, darbo vietos adresą, darbo laiko režimą, darbo laiko trukmę)

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR TĘSTINUMAS

7.1._______________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir kaip ketinama tai padaryti)

7.2.______________________________________________________________________.

(nurodyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos projektui sėkmingai įgyvendinti, pateikti jų vertinimą, aprašyti mechanizmus, kurie bus taikomi minėtoms rizikoms išvengti arba jų padariniams spręsti)

 

8. DARBO UŽMOKESTIS, PLANUOJAMAS MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE

______________________________________________________________________________.

(nurodyti kiekvienam į įsteigtą darbo vietą įdarbintam asmeniui planuojamą mokėti darbo užmokestį, jo atitiktį procentais oficialiai Lietuvos statistikos departamento paskelbtam vidutiniam darbo užmokesčiui tikslinės teritorijos savivaldybėje; nurodyti vidutinį visų steigiamų darbo vietų darbo užmokestį)

 

9. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)________________________________

Veiklos sritis (įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)_________

__________________________________________________________________________

Registracijos data ___________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius__________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė___________

_________________________________________________________________________;

 

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

_______________________________________________________________________________;

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio pavadinimas _______________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)________________________________

Veiklos sritis _______________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą ______________________________________________ ;

 

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 daliai:

- valstybės institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybių institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

10. SAVIVALDYBĖS, VIETOS BENDRUOMENĖS IR (AR) NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS INDĖLIS IR JO ĮTAKA PLANUOJAMIEMS PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAMS

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

11.1. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas:

 

Eil. Nr.

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas

 

Iš viso išlaidų

(Eur)

Iš jų

valstybės paramos

lėšos

projekto teikėjo

lėšos

suma

(Eur)

struktūra (proc.)

suma

(Eur)

struktūra

(proc.)

1.

Darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

2.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

Iš viso

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

 

11.2._____________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį;

____________________________________________________________________________.

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai kiekvienos darbo vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones)

 

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS FINANSINIUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

5. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

6. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapai.

7. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

8. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_______________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti Užimtumo tarnyba patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

 

________________________          ________________                  _________________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

A. V.

__________________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

121 priedas

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia nuolat visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslai – VUI paraiškų atrankos ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūros vykdymas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisija savo veikloje laikosi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Užimtumo tarnyba klientų aptaravimo departamento (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) direktoriaus įsakymu kiekviename Klientų aptarnavimo departamento sudėtyje esančiame skyriuje (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius), kurio aptarnaujamoje teritorijoje numatyta įgyvendinti VUI projektus, iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių nemažiau kaip po 2 atstovus:

7.1. darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.2. darbdavių interesus atstovaujančių organizacijų (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.3. savivaldybių ir Užimtumo tarnybos atstovų.

8. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje, privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (1 priedas).

9. Komisijos narius delegavusios organizacijos, institucijos ar įstaigos turi teisę juos atšaukti ir deleguoti naujus atstovus.

10. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebeina pareigų jį į Komisiją delegavusioje organizacijoje, institucijoje ar įstaigoje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

11. Komisija vykdo šias funkcijas:

11.1. vadovaudamasi Užimtumo įstatymo, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškos teikėjo įvertinimą, VUI paraiškos ir jos priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams įvertinimą, VUI paraiškų vertinimą, skiriant Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytus balus;

11.2. sudaro ir teikia Klientų aptarnavimo departamentui tinkamų subsidijai gauti VUI paraiškų sąrašą;

11.3. vykdo VUI projektų įgyvendinimo priežiūrą;

11.4. svarsto Klientų aptarnavimo departamento parengtas VUI projektų įgyvendinimo eigos bei galutines ataskaitas;

11.5. nagrinėja subsidijos gavėjų motyvuotus prašymus dėl VUI paraiškose pateiktų VUI projekto įgyvendinimo sąmatų keitimo;

11.6. svarsto siūlymus VUI projektų plėtrai ir jų įgyvendinimui tobulinti;

11.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

12. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. kviesti ekspertus dokumentų vertinimui, subsidijų gavėjus, atliekant jų įgyvendinamų VUI projektų priežiūrą, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

12.2. vykti į VUI projekto įgyvendinimo vietą;

12.3. išklausyti suinteresuotus asmenis, jeigu VUI projektų įgyvendinimas susijęs su jų interesais;

12.4. teikti siūlymus Užimtumo tarnybai dėl teisės aktų, susijusių su VUI projektų įgyvendinimu, tobulinimo.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkui nesant, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, o jam nesant – kitas posėdžio metu išrinktas posėdžiui pirmininkauti Komisijos narys.

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Pirmasis posėdis privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus VUI paraiškų priėmimo terminui. Vokai su VUI paraiškomis atplėšiami pirmojo posėdžio metu.

15. Komisija per 12 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškų, tinkamų subsidijai teikti, atranką ir jų sąrašą teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

16. Atrenkant subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas Komisija atlieka:

16.1. VUI paraiškos teikėjo įvertinimą pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

16.2. VUI komisija atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60.2 ir 60.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir Aprašo 13 ir 14 priedus;

16.3. Nustačiusi VUI paraiškos ar jos priedų neatitikimą Aprašo 13 priede nurodytiems reikalavimams, Komisija teikia pasiūlymą Klientų aptarnavimo skyriui dėl kreipimosi į VUI paraiškos teikėją trūkumų pašalinimui. VUI paraiškos teikėjui per Klientų aptarnavimo skyriaus nustatytą terminą neištaisius numatytų trūkumų, VUI paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama;

17. Kiekvienas Komisijos narys atitikusių Aprašo 13 priede nurodytiems reikalavimams VUI paraiškų kokybę įvertina balais, užpildydamas atskirai kiekvienai paraiškai Aprašo 14 priedą. Paraiškos kokybės vertinimo formą VUI paraiškos kokybės bendrasis įvertinimo balas nustatomas išvedant Komisijos narių įvertinimo balų vidurkį. Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas VUI paraiškas. Tinkamų subsidijai gauti (įvertintų daugiau kaip 50 balų) VUI paraiškų sąrašą Komisija teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

18. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

19. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti VUI paraišką pateikusio juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo Komisijos kvietimu.

20. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

21. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, ši informacija pateikiama nenusišalinusį Komisijos narį skyrusios organizacijos, institucijos ar įstaigos vadovui ir prašoma per 3 darbo dienas į Komisiją pasiūlyti kitą atstovą. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kito atstovo paskyrimo organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

22. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, tačiau bent po vieną atstovą iš kiekvienos atstovaujamos šalies.

23. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

24. Komisijos sekretorius yra Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Jis protokoluoja Komisijos posėdžius ir techniškai juos aptarnauja.

25. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai registruojami registre (2 priedas).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

27. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

28. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

 

_______________________

 

 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos nario konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NARIO

____________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________

(asmens kodas)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

___________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Būdamas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) nariu:

1. Pasižadu:

1.1. neatskleisti kitų asmenų asmens duomenų ir specialių kategorijų asmens duomenų, kurie man taps žinomi vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. atrankoje dalyvavusių VUI paraiškų (toliau – Paraiška) teikėjų kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvienos Paraiškos turinys;

2.3. Paraiškų svarstymas Komisijos posėdyje;

2.4. informacija, kuri man buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant, kad tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia;

2.5. kita informacija, susijusi su atliktomis atrankos procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia teisėtus šalių komercinius interesus arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Paraiškų teikėjų ar kitų asmenų patirtus nuostolius dėl mano neteisėtų veiksmų.

4. Įsipareigoju, paaiškėjus, kad VUI Paraiškų teikime dalyvauja asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo, arba, kad toks asmuo turi daugiau kaip 50 procentų paraišką teikiančios įmonės ar kito juridinio asmens akcijų, raštu pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys

________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento

2 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos protokolų registro formos pavyzdys)

 

vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS komisijos protokolų registras

 

 

Reg. Nr.

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento su priedais lapų skaičius

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                  (pareigų pavadinimas)

________________
(parašas)

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

_______________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Projekto teikėjo ir vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

PROJEKTO TEIKĖJO IR VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

_________ 

(data)

________________________________________________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

1.1.

darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, atitinkančioms Aprašo 3.7 ir 3.9 papunkčiuose nurodytus apibrėžimus;

1.2.

su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti;

1.3.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, jeigu tokios patalpos būtinos darbo vietai įsteigti ir jose numatoma steigti darbo vietą;

1.4.

patalpoms, kurių reikia darbo vietai įrengti, remontuoti ir pritaikyti.

2.

Prašoma subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas)

3.

Projekto teikėjas atitinka (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 4 punktas):

3.1.

nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl jo nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3.2.

nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3.3.

neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba);

3.4.

vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos

4.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 48.2 papunktis)

5.

Projekto teikėjas atitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje  nustatytas sąlygas:

5.1.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

5.2.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės

6.

Prašoma subsidija neviršija de minimis paramos nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.2 papunktis)

7.

Prašoma subsidija vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalis, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas) VUI  paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną

8.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų dalį, nurodytą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 1 punkte 

9.

Projekto teikėjas pateikė Užimtumo tarnybai užpildytą nustatytos formos paraišką, atitinkančią Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 55 punkto reikalavimus:

9.1.

VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti

9.2.

VUI paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką su priedais sudarančių lapų skaičius

9.3.

užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės

9.4.

Elektroninės VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu

9.5.

Elektroninės paraiškos metaduomenyse nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasirašymo laikas

 

 

10.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punktas):

10.1.

leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus

10.2.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

10.3.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas)

10.4.

dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui

10.5.

ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems

10.6.

Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.3 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją

11.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais (Aprašo 24 punktas)

12.

Pateikta pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 24 punktas)

 

 

13.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 23 punktas):

13.1.

paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje

 

 

13.2.

paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos planuojamos patirti per Aprašo 34 punkte nurodytoje sutartyje numatytą laikotarpį

 

 

13.3.

paraiškos sąmatoje įtrauktos išlaidos, nurodytos eurais

13.4.

paraiškos sąmatoje įtrauktos išlaidos išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

13.5.

paraiškos sąmatoje išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai

14.

Darbo vietos steigiamos (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

14.1.

neskirtingų profesijų atstovams

14.2.

ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams atlikti

15.

Darbo vietos steigiamos (Aprašo 23 punktas):

15.1.

steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį

15.2.

steigiamoms darbo vietoms užimti reikalingas kvalifikacijas arba (ir) kompetencijas bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos

 

Komisijos pirmininkas

 

_____________

(parašas)

 

________________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________

 

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

14 priedas

(Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų vertinimo kriterijų forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

_____________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

(pasirenkamas iš maksimalaus balų skaičiaus, jo nemažinant)

Išvados ir pastabos

(nurodomi motyvai, dėl kurių projektas buvo įvertintas tokiais balais)

1. Projekto atitiktis vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

55

1.1. Darbo vietos steigiamos (balų skaičius gali būti sumuojamas):

- kaimo vietovėje;

- savivaldybėje ar seniūnijoje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra 1,3 karto ir daugiau didesnė negu vidutiniškai šalyje;

- tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybė, Visaginas ar Ignalina);

- kitose teritorijose.

 

5

 

5

5

0

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius:

- neįgaliuosius, pritaikant darbo vietą prie asmens negalios;

- ilgalaikius;

- kitus, nepriklausančius nė vienai iš šiame papunktyje nurodytų kategorijų.

 

10

8

0

1.3. Numatoma įsteigti darbo vietų:

- 1;

- nuo 2 iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- 6 ir daugiau.

 

1

2

5

10

1.4. Darbo vietų nekvalifikuotiems darbuotojams dalis:

1.4.1. steigiant iki 5 darbo vietų:

- 1 darbo vieta;

- daugiau nei 1 darbo vieta;

 

1.4.2. steigiant daugiau nei 5 darbo vietas:

- iki 2 darbo vietų;

- daugiau nei 2 darbo vietos;

 

1.4.3. nėra numatyta.

 

 

3

0

 

 

3

0

 

10

1.5. Savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlis:

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo bent du šiame punkte numatyti subjektai;

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo kuris nors vienas šiame punkte numatytas subjektas;

- nenumatytas.

 

 

10

 

5

 

0

2. Projekto teikėjo nuosavos lėšos, įgyvendinant projektą:

- iki 35 proc., kai darbinami neįgalieji, ar 35 proc.;

- 36–50 proc.;

- daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

3. Darbo užmokestis steigiamoje darbo vietoje nuo vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos paskelbimo dieną galiojančio Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje sudaro:

- mažiau kaip 70 proc.;

- 71–90 proc.;

- 91–99 proc.;

- 100 proc. arba daugiau

 

 

 

0

3

5

10

4. Prašomos paramos lėšos nuo maksimalaus subsidijos dydžio vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) sudaro:

- 100–90 proc.;

- 89–70 proc.;

- 69–60 proc.

- mažiau kaip 60 proc.

 

 

0

3

5

10

5. Projekto veiklų įgyvendinimo pagrindimas ir projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

15

5.1. Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas laike:

- apibrėžtas tiksliomis datomis;

- neapibrėžtas tiksliomis datomis.

 

10

0

5.2. Projekto atsakomybės už projekto veiklų įgyvendinimą paskirstymas:

- pateiktas, kaip nurodyta Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo 12 priedo 5.1 papunkčio lentelėje;

- nepateiktas, kaip nurodyta Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo 12 priedo 5.1 papunkčio lentelėje

 

5

 

0

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

100

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

Komisijos narys                            ________________________                                                  _______________________________________

(parašas)                                                                                                       (vardas ir pavardė)

_________

(data)

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties standartinės sąlygos)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _______

(data)

_________________

(vieta)

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), atstovaujama _______________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamo Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto __________________(toliau – projektas) įgyvendinimas.

(projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti __________________________________________________________darbo vietą (-as)

(darbo vietų skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas)

iki 20 __ m. ____ _d.[1];

2.2. skirti ________________________________________ Eur nuosavų lėšų projektui įgyvendinti;

(suma žodžiais)

2.3. užimtumo tarnybai ir subsidijos gavėjui pasirašius Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktą, įdarbinti į įsteigtas darbo vietas Užimtumo tarnybos rekomenduojamus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis, kuriose nurodoma:

2.3.1. darbo laiko trukmė, nurodyta vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje;

2.3.2. pavedamos vykdyti vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje numatytos darbo funkcijos;

2.3.3. ne mažesnis nei vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nurodytas darbo užmokestis, kurį mokės darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

2.4. atsiradus poreikiui tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje  darbo vietoje, tikslinamus kvalifikacinius reikalavimus derinti su Užimtumo tarnyba. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu Sutarties pakeitimu;

2.5. įdarbinus Užimtumo tarnybos rekomenduotą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Užimtumo tarnybą, pateikiant subsidijos gavėjo antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

2.6. į atsilaisvinusią įsteigtą  darbo vietą per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos priimti nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį Užimtumo tarnybos rekomenduojamą bedarbį;

2.7. jeigu Užimtumo tarnyba per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali rekomenduoti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, tikslinti kvalifikacinius reikalavimus ir per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo pasirašymo priimti Užimtumo tarnybos rekomenduojamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

2.8. kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje darbo vietoje, serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba yra pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, raštu per 3 darbo dienas nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti Užimtumo tarnybą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą Užimtumo tarnybos rekomenduojamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

2.9. pranešti Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5 ir 6 punktuose, atsiradimą;

2.10. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti[2] 36 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

2.11. panaikinus įsteigtas darbo vietas, Užimtumo tarnybai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.12. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje nurodytą projekto sąmatą;

2.13. projektui įgyvendinti valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.14. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.14.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.14.2. Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.15. teikti Užimtumo tarnybai Aprašo 16 ir (ar) 19 prieduose nustatytos formos ataskaitas Aprašo 42 ir 44 punktuose nustatyta tvarka;

2.16. Užimtumo tarnybai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti ir kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.17. nedelsdamas informuoti Užimtumo tarnybą ir projekto partnerius (jeigu tokie numatyti) apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui;

2.18. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

2.19. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.20. atlyginti Užimtumo tarnybai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar Sutarties nutraukimo prieš terminą;

2.21. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybą ir pateikti Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius dokumentus Aprašo 35 ir 36 punktuose nurodyta tvarka;

2.22. tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako[3] apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą;

2.23. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti Užimtumo tarnybai visą jam pervestą subsidiją;

2.24. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos;

2.25. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

2.26. be Užimtumo tarnybos sutikimo:

2.26.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigytą turtą;

2.26.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatęs vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje, išskyrus Įstatymo 25 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

2.26.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietas;

2.27. darbo vietų steigimo procese panaudojus mažiau lėšų nei buvo numatyta paraiškoje, tikslinti vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškos sąmatą, pateikdamas Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, kai lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų. Subsidijos lėšų sąmata yra mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai;

2.28. pasikeitus vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje numatytų veiklų įgyvendinimo laikui, informuoti Užimtumo tarnybą, pateikiant veiklos finansinę ataskaitą.

 

3. Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui _______________________________________ Eur projektui vykdyti;

(suma žodžiais)

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą taip:

3.2.1. _____________________ Eur ( ___ procentų[4] visos subsidijos dydžio) ne vėliau kaip per 15

(suma skaičiais)

darbo dienų nuo prašymo mokėti avansu gavimo dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, _______________________________ Eur,

(suma žodžiais)

per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[5]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. rekomenduoti subsidijos gavėjui įdarbinti Užimtumo tarnyboje įregistruotus bedarbius, atitinkančius vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai Užimtumo tarnyba negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

3.5. Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka tvarkyti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

4. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos privalo Užimtumo tarnybai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša Užimtumo tarnybai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas Užimtumo tarnybos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų Užimtumo tarnybai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, Užimtumo tarnybai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. neapmoka projekto įgyvendinimo išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

6.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybą ir  nepateikė Užimtumo tarnybai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.26 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.11. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs subsidijos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų subsidijos lėšų delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, nurodytiems Sutarties VII dalyje, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitas Šalis. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užimtumo tarnybos administracijos padalinio adresą.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiška su priedais yra Sutarties priedas ir neatskiriama jos dalis.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Užimtumo tarnyba

Subsidijos gavėjas

______________

(administracijos padalinio pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(administracijos padalinio adresas, tel., faks., el. p.)

__________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(administracijos padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

___________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui   

 

VEIKLOS FINANSINĖ______________________ATASKAITA

(nurodyti, jei tarpinė)

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m. _________________ mėnuo (mėnesiai).

________________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

I. VEIKLOS (-Ų) DARBO VIETAI (-OMS) ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla (-os), nurodyta (-os) paraiškoje, pradėta (-os) vykdyti / įvykdyta (-os), jos (jų) rezultatus, atitiktį paraiškoje nurodytoms   

________________________________________________________________________________

datoms ir priemonės įgyvendinimo sąmatai; esant neatitikčiai nuo paraiškoje nurodytų projekto veiklų vykdymo, nurodyti priežastis ir jas pagrįsti)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

________________________________________________________________________________

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą)

 

PRIDEDAMA. Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos*, _______ lapų.

 

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

* Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas, ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

161 priedas

 

(Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo akto forma)

 

MATERIALINIŲ IR TEISINIŲ SĄLYGŲ SUKURTAI NAUJAI DARBO VIETAI SUDARYMO AKTAS

_________________ Nr. __________

(data)

_________________

(vieta)

1.   Informacija apie patikros atlikimą:

Tikrinamas subsidijos gavėjas (subsidijos gavėjo pavadinimas, kodas)

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo data, Nr.

 

Patikros atlikimo vieta

 

Patikros tikslas

 

Patikros atlikimo pagrindas

 

Patikros vykdytojai (vardas, pavardė, pareigos)

 

Patikros atlikimo terminas

 

Patikroje dalyvavo (vardas, pavardė)

 

Darbo vietos steigimo adresas

 

Data, kada subsidijos gavėjas pateikė Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštišką pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti

 

 

2.   Sutarties įsipareigojimų vykdymo vertinimas:

Ei. Nr.

Subsidijos gavėjo įsipareigojimų vykdymas

Taip

Ne

Komentaras

1.

Darbo vieta įsteigta tokia, kokia buvo nurodyta Sutarties 2.1 papunktyje ir iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino

 

 

 

2.

Subsidijos gavėjas skyrė nuosavų lėšų projektui įgyvendinti, kaip nurodyta Sutarties 2.2 papunktyje

 

 

 

3.

Skirtos lėšos darbo vietai steigti yra panaudotos pagal vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje pateiktą sąmatą (Sutarties 2.12 papunktis).

 

 

(sutikrinti banko išrašus ir sąmatą, jei sąmata buvo tikslinama, nurodyti)

4.

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje numatytos veiklos įgyvendintos paraiškoje nurodytais laikotarpiais (Sutarties 2.28 papunktis)

 

 

(jeigu paraiška buvo tikslinama, nurodyti)

5.

Projektui įgyvendinti valstybės ir nuosavoms lėšoms atidaryta specialioji sąskaita Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus (Sutarties 2.13 papunktis)

 

 

 

6.

Vedama atskira vietinių užimtumo iniciatyvų projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansinė apskaita (Sutarties 2.13 papunktis)

 

 

 

7.

Prekių, paslaugų arba darbų, įsigytų už subsidijos lėšas, pirkimai atlikti Sutarties 2.14 papunktyje nurodyta tvarka

 

 

 

8.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, yra apdraustas subsidijos gavėjo lėšomis maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, naudos gavėju nurodant Užimtumo tarnybą. Draudimą įrodantys dokumentai pateikti (Sutarties 2.21 papunktis).

 

 

(nurodyti draudimo poliso datą, Nr., laikotarpį, apmokėjimo būdą)

 

3.   Priemonių, įsigytų už subsidiją, sąrašas:

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Identifikavimo Nr. arba pirkimo dokumento (sutarties ar sąskaitos faktūros) Nr.

Priemonė buvo numatyta Paraiškos sąmatoje

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Priemonės įtrauktos į eksploataciją

Taip/Ne

Inventorinis Nr.

Pateiktas draudimo liudijimas, draudimo apmokėjimo dokumentas

Taip/ Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Išvada

 

 

Materialinės ir teisinės sąlygos naujai darbo vietai sukurti yra sudarytos

Taip/Ne

Pastabos

 

 

 

* Pasirašomas kiekvienas akto lapas.

 

 

Patikrą atliko:                            

 

____________________                                ____________________                                _______________________

(pareigos)                                                                              (parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

 

Subsidijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo:                                         

 

____________________                                ____________________                                _______________________

(pareigos)                                                                                (parašas)                                                                                     (vardas ir pavardė)

 


 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui   

 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

 

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m.

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

Juridinio asmens pavadinimas

Gauta subsidija

Dirbančių darbuotojų skaičius metų pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis (neto) vienam darbuotojui ataskaitiniais metais

Sumokėti mokesčiai, Eur
 nuo darbo vietos įsteigimo pradžios iki metų pabaigos

Apyvarta, Eur

Valstybinio socialinio draudimo mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Ataskaitiniai metai

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________________

 

 

 [1] Darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) ir visiško atsiskaitymo su Užimtumo tarnyba už suteiktą subsidiją terminas negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų.

[2] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[3] Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Užimtumo tarnybai pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

[4] Avansu išmokama iki 50 procentų subsidijos darbo vietoms steigti.

[5] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.