LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2019 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1012 „DĖL TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1902 

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau VI skyriumi:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo paslaugų, nurodytų aprašo priedo pirmojoje skiltyje „Ligų gydymo profilis“, išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal jų bazines kainas, nustatytas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“.“

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys