Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS IDENTIFIKAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. 742
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti pridedamą Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodiką (toliau – Metodika).

2Pavesti:

2.1. toliau nurodytoms valstybės institucijoms – Metodikos nustatyta tvarka per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo nustatyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, identifikuoti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir sudaryti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, išdėstytos prioriteto pagal svarbą tvarka, sąrašus (toliau – apibendrintas sąrašas) šiuose Metodikoje nurodytuose sektoriuose:

2.1.1.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai – vandens tiekimo paslaugų ir aplinkos sektoriuose;

2.1.2.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai energetikos sektoriuje;

2.1.3.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – finansų sektoriuje;

2.1.4.   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai informacinių technologijų ir elektroninių ryšių, transporto ir pašto sektoriuose;

2.1.5.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – sveikatos sektoriuje;

2.1.6.   Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – pramonės sektoriuje;

2.1.7.   Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai – užsienio reikalų ir saugumo politikos sektoriuje;

2.1.8.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai – civilinės saugos sektoriuje, o kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – viešojo saugumo ir teisinės tvarkos sektoriuje;

2.1.9.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai maisto produktų sektoriuje;

2.1.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai valstybės valdymo sektoriuje;

2.1.11. valstybės institucijoms, valdančioms pirmos kategorijos registrus ir valstybės informacines sistemas, – valstybės valdymo sektoriuje.

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai – Metodikos nustatyta tvarka gavus iš šio nutarimo 2.1.1–2.1.11 papunkčiuose ir 3 ir 4 punktuose nurodytų institucijų apibendrintus sąrašus, per 2 mėnesius nuo nurodytų sąrašų gavimo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir (arba) šios infrastruktūros valdytojų sąrašą.

3Nustatyti, kad Metodikoje nustatytas ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo procesas netaikomas krašto apsaugos sektoriaus ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimui, ir pavesti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, atsižvelgiant į jos valdomos informacinės infrastruktūros svarbą valstybės gynybos ir karinių, kitų krašto apsaugos funkcijų atlikimui taikos ir karo sąlygomis užtikrinti, per šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytą laiką sudaryti ir pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai krašto apsaugos sektoriuje identifikuotos ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apibendrintą sąrašą.

4Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai Metodikos nustatyta tvarka per šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytą terminą nustatyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, identifikuoti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir sudaryti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apibendrintus sąrašus valstybės valdymo sektoriuje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 742

 

 

YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS IDENTIFIKAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo procesą.

2.  Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1.      Informacinė infrastruktūra – elektroninių ryšių tinklas ar jo dalis, informacinė sistema ar jos dalis, informacinių sistemų grupė ar pramoninių procesų valdymo sistema ar jos dalis, apdorojanti neįslaptintą informaciją.

2.2.      Informacinė sistema – registras ar valstybės informacinė sistema, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, taip pat visuma privačių subjektų valdomų teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių, skirtų naudojant informacines technologijas apdoroti informaciją.

2.3.      Ypatingos svarbos infrastruktūros objektas institucija ar jos struktūrinis padalinys, įmonė, įrenginys ar įrenginio dalis, nepaisant to, ar jo valdytojas yra privatus ar viešojo administravimo subjektas, teikiantis ypatingos svarbos paslaugas, kurio neveikimas ar veiklos sutrikdymas gali padaryti didelę žalą nacionaliniam saugumui, šalies ūkiui, valstybės ar visuomenės interesams.

2.4.      Ypatingos svarbos paslauga – ypatingos svarbos sektoriuje ypatingos svarbos infrastruktūros objekto teikiama paslauga, būtina valstybės funkcionavimui, valstybės valdymui, ekonomikai, sveikatos apsaugai, gynybai ar saugumui užtikrinti, kurios neveikimas ar sutrikimas padarytų didelę žalą nacionaliniam saugumui, šalies ūkiui, valstybės ar visuomenės interesams.

2.5.      Ypatingos svarbos sektorius sektorius, kuriame teikiama ypatingos svarbos paslauga.

2.6.      Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme.

3.  Metodikoje nustatytą ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo procesą sudaro:

3.1.      Metodikoje nurodytuose ypatingos svarbos sektoriuose veikiančių ir ypatingos svarbos paslaugas teikiančių ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymas;

3.2.      konkrečios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimas nustatytuose ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose.

 

II SKYRIUS

YPATINGOS SVARBOS SEKTORIAI IR YPATINGOS SVARBOS PASLAUGOS

 

4.  Nustatomi šie ypatingos svarbos sektoriai, jų subsektoriai ir ypatingos svarbos paslaugos:

4.1. energetikos sektorius:

4.1.1.   elektros subsektorius:

4.1.1.1.  elektros gamybos paslauga;

4.1.1.2.  elektros perdavimo ir skirstymo paslauga;

4.1.1.3.  elektros rinkos paslauga;

4.1.2.   naftos ir naftos produktų subsektorius:

4.1.2.1.  naftos gavybos paslauga;

4.1.2.2.  naftos perdirbimo ir apdorojimo paslauga;

4.1.2.3.  naftos perdavimo vamzdynais paslauga;

4.1.2.4.  naftos ir naftos produktų laikymo paslauga (taip pat ir valstybės atsargų saugojimas);

4.1.3.   gamtinių dujų subsektorius:

4.1.3.1.  gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga;

4.1.3.2.  gamtinių dujų laikymo paslauga;

4.1.4.   centralizuoto šildymo subsektorius – centralizuoto šilumos tiekimo paslauga;

4.2. informacinių technologijų ir elektroninių ryšių sektorius:

4.2.1.   informacinių technologijų subsektorius – duomenų centrų ir (arba) debesijos paslauga;

4.2.2.   elektroninių ryšių subsektorius:

4.2.2.1.  fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio, duomenų perdavimo paslaugos;

4.2.2.2.  interneto prieigos paslauga;

4.2.2.3.  .lt domeno paslauga;

4.3. vandens tiekimo paslaugų sektorius:

4.3.1.   geriamojo vandens subsektorius – geriamojo vandens laikymo, tiekimo ir kokybės užtikrinimo paslauga;

4.3.2.   nuotekų subsektorius – nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslauga;

4.4.   maisto produktų sektorius:

4.4.1.   žemės ūkio ir (ar) maisto produktų gamybos paslauga;

4.4.2.   aprūpinimo maistu (valstybės atsargų saugojimo) paslauga;

4.4.3.   maisto kokybės ir saugos užtikrinimo paslauga;

4.5. sveikatos sektorius:

4.5.1.   skubios medicininės pagalbos užtikrinimo paslauga;

4.5.2.   stacionarinio ir ambulatorinio gydymo paslauga;

4.5.3.   medikamentų, vakcinų, kraujo ir medicininių priemonių tiekimo paslauga;

4.5.4.   infekcinių ligų ir (ar) epidemijų kontrolės paslauga;

4.6.   finansų sektorius:

4.6.1.   bankų paslaugos;

4.6.2.   mokėjimų pervedimo paslauga;

4.6.3.   vertybinių popierių biržos paslauga;

4.7.   transporto ir pašto sektorius:

4.7.1.   oro transporto subsektorius:

4.7.1.1.  skrydžių valdymo ir navigacijos paslauga;

4.7.1.2.  oro uostų paslauga;

4.7.2.   kelių transporto subsektorius:

4.7.2.1.  susisiekimo autobusais paslauga;

4.7.2.2.  kelių tinklo priežiūros paslauga;

4.7.3.   geležinkelių transporto subsektorius:

4.7.3.1.  keleivių vežimo geležinkeliais paslauga;

4.7.3.2.  krovinių gabenimo geležinkeliais paslauga;

4.7.4.   jūrų transporto subsektorius – laivybos kontrolės ir valdymo paslauga;

4.7.5.   pašto subsektorius – universalioji pašto paslauga;

4.8.   viešojo saugumo ir teisinės tvarkos sektorius:

4.8.1.   viešojo saugumo užtikrinimo paslauga;

4.8.2.   teisminės ir baudžiamosios sistemos veikimo paslauga;

4.9.   pramonės sektorius, cheminės ir branduolinės pramonės subsektorius:

4.9.1.   pavojingų medžiagų laikymo ir atliekų tvarkymo paslauga;

4.9.2.   didelės rizikos pramoninių objektų saugumo užtikrinimo paslauga;

4.10. valstybės valdymo sektorius – valstybės valdžios funkcijų atlikimo paslauga (tai yra pagrindinių valstybės valdžią Lietuvoje vykdančių institucijų – Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės – funkcionavimas ir ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių tvarkymas);

4.11. civilinės saugos sektorius:

4.11.1.   bendrojo pagalbos telefono paslauga;

4.11.2.   perspėjimo apie ekstremaliuosius įvykius ir situacijas, jų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo organizavimo ir koordinavimo paslauga;

4.12. aplinkos sektorius:

4.12.1.   oro taršos stebėjimo ir ankstyvo perspėjimo paslauga;

4.12.2.   meteorologinio stebėjimo ir ankstyvo perspėjimo paslauga;

4.12.3.   paviršinių vandenų (upių, ežerų) stebėjimo ir ankstyvo perspėjimo paslauga;

4.12.4.   jūros užterštumo stebėjimo ir kontrolės paslauga;

4.13. krašto apsaugos sektorius – valstybės gynybos paslauga;

4.14. užsienio reikalų ir saugumo politikos sektorius – užsienio reikalų ir saugumo politikos įgyvendinimo paslauga.

 

III SKYRIUS

YPATINGOS SVARBOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUSTATYMAS

 

5.  Ypatingos svarbos infrastruktūros objektus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, kuriuo patvirtinta Metodika, nurodytos institucijos, kurių veiklos sritys apima Metodikos II skyriuje nurodytus ypatingos svarbos sektorius ir juose teikiamas ypatingos svarbos paslaugas (toliau – atsakinga institucija).

6.  Atsakinga institucija ypatingos svarbos infrastruktūros objektus nustato šia tvarka:

6.1.      identifikuoja visus jos veiklos srityje veikiančius infrastruktūros objektus, kurie dalyvauja teikiant ypatingos svarbos paslaugas ir kurių funkcionavimas pagrįstas informacine infrastruktūra (toliau – infrastruktūros objektai);

6.2.      kartu su institucija ar jos struktūriniu padaliniu, įmone, esančiais infrastruktūros objektu, ar infrastruktūros objekto valdytoju, kai infrastruktūros objektas yra įrenginys ar įrenginio dalis (toliau – valdytojas), atlieka identifikuotų infrastruktūros objektų svarbos vertinimą užpildydamos Metodikos 1 priede pateiktą infrastruktūros objektų, užtikrinančių ypatingos svarbos paslaugų teikimą, vertinimo klausimyną (toliau – klausimynas); jeigu atsakinga institucija ir valdytojas sutampa, klausimyną pildo pati atsakinga institucija;

6.3.      infrastruktūros objektai, kurie įvertinami 16 ar daugiau balų ir atitinka bent vieną iš Metodikos 7 punkte nurodytų kriterijų, priskiriami ypatingos svarbos infrastruktūros objektams.

7.  Infrastruktūros objektų svarba nustatoma įvertinus potencialią žalą, kurią patirtų valstybė, jeigu infrastruktūros objektas būtų sunaikintas, sugadintas ar sutriktų jo veikla. Infrastruktūros objekto svarba vertinama remiantis šiais potencialios žalos, padarytos sunaikinus, sugadinus infrastruktūros objektą ar sutrikus jo veiklai, kriterijais:

7.1.      įtaka ypatingos svarbos paslaugos teikimo sutrikdymui;

7.2.      pavojus gyventojų gyvybei ir sveikatai;

7.3.      ekonominė žala valstybei;

7.4.      žala aplinkai;

7.5.      įtaka gyventojų pasitikėjimui valstybe;

7.6.      infrastruktūros objekto įtaka kito infrastruktūros objekto, užtikrinančio tos pačios ypatingos svarbos paslaugos teikimą, nepertraukiamam funkcionavimui;

7.7.      infrastruktūros objekto įtaka kito infrastruktūros objekto, užtikrinančio kitų ypatingos svarbos paslaugų teikimą, nepertraukiamam funkcionavimui;

7.8.      įtaka viešojo saugumo užtikrinimui;

7.9.  žala kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms;

7.10.    įtaka valstybės integracijos į europines ir transatlantines institucijas stiprinimui ir tarptautinių saugumo garantijų užsitikrinimui.

8.  Jeigu ypatingos svarbos infrastruktūros objektus nustatyti pradėjusi atsakinga institucija mano, kad šių objektų nustatymas priskirtinas kitos atsakingos institucijos kompetencijai, ji gali kreiptis į šią atsakingą instituciją ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (šis kreipimasis privalo būti motyvuotas). Esant nesutarimams, motyvuotą sprendimą dėl to, kuri atsakinga institucija turi nustatyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, priima Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, išnagrinėjusi iš suinteresuotų atsakingų institucijų gautą informaciją.

9.  Nustačiusios ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, atsakingos institucijos sudaro jų sąrašą, kurį kartu su užpildytais klausimynais pateikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

 

IV SKYRIUS

YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS IDENTIFIKAVIMAS

 

10.  Atsakinga institucija, Metodikos III skyriuje nustatyta tvarka nustačiusi ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kreipiasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objekto valdytoją su prašymu identifikuoti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, kuri užtikrina ypatingos svarbos infrastruktūros objekto teikiamos ypatingos svarbos paslaugos nenutrūkstamą veikimą.

11.  Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto valdytojas ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą identifikuoja šia tvarka:

11.1.    atlieka visų jo valdomų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų vertinimą užpildydamas Metodikos 2 priede pateiktą ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo lentelę (toliau – lentelė);

11.2.    pildydamas lentelę, pagal Metodikos 12 punkte nustatytus kriterijus nustato, kuri jo valdomo ypatingos svarbos infrastruktūros objekto informacinė infrastruktūra būtina ypatingos svarbos paslaugos nenutrūkstamam teikimui užtikrinti; šiuo atveju vertinamos:

11.2.1.   veiklos procesų automatizavimo ir valdymo sistemos;

11.2.2.   prieigos kontrolės sistemos;

11.2.3.   perspėjimo ir signalizacijos sistemos;

11.2.4.   informacinė infrastruktūra, užtikrinanti Metodikos 11.2.1–11.2.3 papunkčiuose nurodytų sistemų veikimą;

11.3.    atlikdamas Metodikos 11.2.4 papunktyje nustatytą vertinimą, turi bendradarbiauti su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais, iš kurių perkamos ryšio paslaugos.

12.  Kriterijai, pagal kuriuos vertinama, kuri informacinė infrastruktūra būtina ypatingos svarbos paslaugos nenutrūkstamam teikimui užtikrinti:

12.1.    ypatingos svarbos infrastruktūros objekto teikiama ypatingos svarbos paslauga priklauso nuo šio objekto informacinės infrastruktūros tinkamo veikimo;

12.2.    kibernetinis incidentas ypatingos svarbos infrastruktūros objekto informacinėje infrastruktūroje turėtų esminį poveikį šio objekto teikiamos ypatingos svarbos paslaugos sutrikdymui;

12.3.    sutrikus ypatingos svarbos infrastruktūros objekto informacinei infrastruktūrai, nėra kitų alternatyvų šio objekto veikimui užtikrinti teikiant ypatingos svarbos paslaugą.

13.  Informacinė infrastruktūra, kuri atlikus vertinimą atitinka visus Metodikos 12 punkte nustatytus kriterijus, identifikuojama kaip ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra.

14.  Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto valdytojas, identifikavęs ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, įtraukia ją į ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašą (toliau – sąrašas), užpildydamas Metodikos 3 priede pateiktą lentelę. Parengtas sąrašas teikiamas derinti atsakingai institucijai.

15.  Atsakinga institucija įvertina ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojų pateiktus sąrašus ir prireikus pateikia ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojams savo pastabas ir pasiūlymus, kartu nurodydama terminą, kurio reikia sąrašams patikslinti. Suderinusi sąrašus (tai yra, kai atsakinga institucija dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojų pateiktų sąrašų nebeturi pastabų ir pasiūlymų), atsakinga institucija parengia apibendrintą ypatingos svarbos informacinė infrastruktūros sąrašą – užpildo Metodikos 4 priede pateiktą ypatingos svarbos informacinė infrastruktūros, išdėstytos prioriteto pagal svarbą tvarka, sąrašą (toliau – apibendrintas sąrašas), kurį teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. Apibendrintame sąraše ši infrastruktūra surašoma prioriteto pagal svarbą, kuri nustatoma atsižvelgiant į ypatingos svarbos infrastruktūros objekto klausimyne surinktų balų skaičių ir Metodikos 12 punkte nurodytus kriterijus, tvarka. Apibendrintas sąrašas kartu su užpildytais klausimynais, lentelėmis ir sąrašais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo suderintų sąrašų gavimo iš ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojų.

16.  Atsakinga institucija turi teisę prašyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojų, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – atsakingos institucijos papildomos informacijos, patvirtinančios arba paneigiančios Metodikos 11.2 papunktyje nurodytų sistemų ir informacinės infrastruktūros atitiktį Metodikos 12 punkte nurodytiems kriterijams.

17.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, gavusi apibendrintus sąrašus, jų pagrindu parengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir (arba) šios infrastruktūros valdytojų sąrašą. Šis sąrašas parengiamas prioriteto pagal svarbą, kuri nustatoma atsižvelgiant į atsakingų institucijų pateiktus apibendrintus sąrašus, tvarka.

18.  Informacija apie ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir jų valdytojus, ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir jos valdytojus įslaptinama ir išslaptinama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

19.  Atsakingos institucijos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir apibendrintus sąrašus atnaujina kas dvejus metus arba atsiradus esminių ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros pokyčių (likvidavimas, reorganizavimas, svarbos pokytis, naujos infrastruktūros steigimas ir panašiai). Nurodyti sąrašai atnaujinami atliekant Metodikos III ir IV skyriuose nurodytus veiksmus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija interneto svetainėje (http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektronines-informacijos-sauga) skelbia Metodikos prieduose nurodytų klausimyno, lentelės, sąrašo ir apibendrinto sąrašo automatizuotas pildymo priemones ir metodinę medžiagą.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros

identifikavimo metodikos
1 priedas

 

 

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ, UŽTIKRINANČIŲ YPATINGOS SVARBOS PASLAUGŲ TEIKIMĄ, VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Atsakinga institucija

Ypatingos svarbos sektorius / subsektorius

Ypatingos svarbos paslauga

Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto (toliau – objektas) valdytojas

Objekto pavadinimas

Pildymo data, versija

Komentaras

 

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.

Sektoriniai klausimai: ar objekto sunaikinimas, sugadinimas ar sutrikdymas turėtų neigiamos įtakos ypatingos svarbos paslaugos teikimui:

3

2

1

0

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.1.

Elektros subsektoriaus teikiamos paslaugos

3

elektros energijos tiekimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje arba I  patikimumo kategorijos vartotojui, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

elektros energijos tiekimas nutrūktų daugiau nei 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

elektros energijos tiekimas nutrūktų 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

elektros energijos tiekimas nutrūktų mažiau nei 500 gyventojų

komentaras

1.2.

Naftos ir naftos produktų subsektoriaus teikiamos paslaugos

2

naftos produktų tiekimas sumažėtų daugiau kaip 25 procentais vidutinio dienos suvartojimo

naftos produktų tiekimas sumažėtų 12–25 procentais vidutinio dienos suvartojimo

naftos produktų tiekimas sumažėtų 7–12 procentų vidutinio dienos suvartojimo

naftos produktų tiekimas sumažėtų, bet ne daugiau kaip 7 procentais vidutinio dienos suvartojimo valstybėje

 

komentaras

 

 

 

 

 

 

1.3.

Gamtinių dujų subsektoriaus teikiamos paslaugos

3

gamtinių dujų tiekimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje, arba dujų tiekimas būtų nutrauktas vartotojui, kuriam dujos tiekiamos nenutrūkstamai, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

gamtinių dujų tiekimas nutrūktų daugiau nei 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

gamtinių dujų tiekimas nutrūktų daugiau nei 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

gamtinių dujų tiekimas nutrūktų mažiau nei 500 gyventojų

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.4.

Centralizuoto šildymo subsektoriaus teikiamos paslaugos

2

šilumos tiekimas nutrūktų per šildymo sezoną daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje arba nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

šilumos tiekimas nutrūktų per šildymo sezoną daugiau nei 3 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

šilumos tiekimas nutrūktų per šildymo sezoną daugiau nei 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

šilumos tiekimas nutrūktų per šildymo sezoną mažiau nei 500 gyventojų

 

komentaras

1.5.

Informacinių technologijų ir elektroninių ryšių sektoriaus teikiamos paslaugos

3

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų (viešajame judriojo ar fiksuotojo ryšio tinkle – 37 500 vartotojų arba 1/2 savivaldybės teritorijos) arba didesnei nei 3 savivaldybių teritorijai, ir tai truktų ilgiau nei 6 valandas, arba ilgiau nei 3 valandoms sutriktų pagalbos skambučių priėmimas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 100 000 gyventojų (viešajame judriojo ar fiksuotojo ryšio tinkle – 25 000 vartotojų arba 1/3 savivaldybės teritorijos gyventojų), ir tai truktų ilgiau nei 5 valandas, arba ilgiau nei valandai sutriktų pagalbos skambučių priėmimas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau kaip 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

paslaugos teikimas nutrūktų mažiau nei 500 gyventojų

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.6.

Geriamojo vandens subsektoriaus teikiamos paslaugos

3

geriamojo vandens tiekimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnei nei 3 savivaldybių teritorijai, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

geriamojo vandens tiekimas nutrūktų daugiau kaip 5 000 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas, arba geriamojo vandens tiekimas nutrūktų stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, socialinės globos namams, ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo ugdymo paslaugas, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

geriamojo vandens tiekimas nutrūktų daugiau kaip 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

geriamojo vandens tiekimas nutrūktų mažiau nei 500 gyventojų

komentaras

1.7.

Nuotekų subsektoriaus teikiamos paslaugos

3

nuotekų šalinimas sutriktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

nuotekų šalinimas sutriktų daugiau nei 20 000 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

nuotekų šalinimas sutriktų daugiau kaip 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

nuotekų šalinimas sutriktų mažiau nei 500 gyventojų

 

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.8.

Oro transporto subsektoriaus teikiamos paslaugos

1

oro transporto eismas nutrūktų ilgiau nei 12 valandų, jeigu bent viename Lietuvos oro uoste nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių oro transportu

oro transporto eismas nutrūktų ilgiau nei 6 valandoms, jeigu bent viename Lietuvos oro uoste nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių oro transportu

oro transporto eismas nutrūktų ilgiau nei 3 valandoms

oro transporto eismas nutrūktų trumpiau nei 3 valandoms

komentaras

1.9.

Kelių transporto subsektoriaus teikiamos paslaugos

1

kelių transporto priemonių eismas magistraliniuose keliuose nutrūktų ilgiau nei 8 valandoms, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti

kelių transporto priemonių eismas magistraliniuose keliuose nutrūktų ilgiau nei 4 valandoms, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti

kelių transporto priemonių eismas nutrūktų ilgiau nei 8 valandoms krašto keliuose arba ilgiau nei 48 valandoms rajoniniuose keliuose, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti

kelių transporto priemonių eismas nutrūktų trumpiau nei 8 valandoms krašto keliuose arba trumpiau nei 48 valandoms rajoniniuose keliuose, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.10.

Geležinkelių transporto subsektoriaus teikiamos paslaugos

1

geležinkelių transporto eismas viešojoje geležinkelių infrastruktūroje nutrūktų ilgiau nei 12 valandų, jeigu nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių geležinkelių transportu

geležinkelių transporto eismas nutrūktų ilgiau nei 6 valandoms, jeigu nėra galimybių vežti keleivių ir krovinių geležinkelių transportu

geležinkelių transporto eismas nutrūktų ilgiau nei 3 valandoms

geležinkelių transporto eismas nutrūktų trumpiau nei 3 valandoms

komentaras

1.11.

Jūrų transporto subsektoriaus teikiamos paslaugos

1

vandens transporto eismas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nutrūktų ilgiau nei 24 valandoms, jeigu nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių vandens transportu

vandens transporto eismas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nutrūktų ilgiau nei 12 valandų, jeigu nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių vandens transportu

vandens transporto eismas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nutrūktų ilgiau nei 6 valandoms, jeigu nėra galimybės vežti keleivių ir krovinių vandens transportu

vandens transporto eismas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nutrūktų trumpiau nei 6 valandoms

 

komentaras

1.12.

Pašto subsektoriaus teikiamos paslaugos

1

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnei nei 3 savivaldybių teritorijai, ir tai truktų ilgiau nei 6 valandas, arba ilgiau nei 3 valandoms sutriktų pagalbos skambučių priėmimas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 100 000 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 5 valandas, arba ilgiau nei valandai sutriktų pagalbos skambučių priėmimas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau kaip 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

 

paslaugos teikimas nutrūktų mažiau nei 500 gyventojų

 

komentaras

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

1.13.

Maisto produktų, sveikatos, finansų, viešojo saugumo ir teisinės tvarkos, pramonės, valstybės valdymo, civilinės saugos, aplinkos, užsienio reikalų ir saugumo politikos sektorių teikiamos paslaugos

2

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 145 000 gyventojų arba didesnei nei 3 savivaldybių teritorijai, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 20 000 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 24 valandas

paslaugos teikimas nutrūktų daugiau nei 500 gyventojų, ir tai truktų ilgiau nei 12 valandų

paslaugos teikimas nutrūktų trumpiau nei 12 valandų

 

komentaras

Ar objekto sunaikinimas, sugadinimas ar sutrikdymas:

2.

Sukeltų pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai

1

pavojus kiltų daugiau nei 87 000 gyventojų gyvybei ar sveikatai arba pavojus gyventojų gyvybei ir sveikatai kiltų didesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje

pavojus kiltų daugiau nei 1 200 gyventojų gyvybei ar sveikatai

pavojus kiltų daugiau nei 300 gyventojų gyvybei ar sveikatai

pavojus kiltų mažiau nei 300 gyventojų gyvybei ir sveikatai

komentaras

3.

Turėtų neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai

1

valstybė prarastų daugiau nei 200 000 produktyvių darbo dienų

valstybė prarastų daugiau nei 50 000 produktyvių darbo dienų

valstybė prarastų daugiau nei 10 000 produktyvių darbo dienų

valstybė prarastų mažiau nei 10 000 produktyvių darbo dienų

komentaras

4.

Padarytų žalą aplinkai

1

būtų padaryta daugiau nei 1 mln. eurų žala arba žala žmonių sveikatai

būtų padaryta daugiau nei 600 tūkst. eurų žala aplinkai

būtų padaryta daugiau nei 15 tūkst. eurų žala aplinkai

objekto sunaikinimo, sugadinimo ar sutrikdymo padaryta žala aplinkai būtų mažesnė nei 15 tūkst. eurų arba jos nebūtų

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

5.

Turėtų neigiamą poveikį gyventojų pasitikėjimui savo valstybe

1

taip, turėtų esminį poveikį

taip, turėtų didelį poveikį

turėtų nedidelį poveikį

neturėtų poveikio

komentaras

6.

Turėtų neigiamą poveikį kito objekto, užtikrinančio tos pačios ypatingos svarbos paslaugos teikimą, nepertraukiamam funkcionavimui

3

taip (jeigu atsakymas „taip“, nurodyti – kokį)

ne

komentaras

7.

Turėtų neigiamą poveikį kito objekto, užtikrinančio kitų ypatingos svarbos paslaugų teikimą, nepertraukiamam funkcionavimui

3

taip (jeigu atsakymas „taip“, nurodyti – kokį)

ne

komentaras

8.

Turėtų neigiamą poveikį viešojo saugumo užtikrinimui

1

taip, turėtų esminį poveikį

taip, turėtų didelį poveikį

turėtų nedidelį poveikį

neturėtų poveikio

komentaras

9.

Padarytų žalą kitoms Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms

1

taip, bent dviem ES valstybėms narėms

taip, vienai ES valstybei narei

ES valstybei narei gali kilti neigiamų padarinių, bet mažai tikėtina, kad jų poveikis būtų didelis

ES valstybės narės žalos nepatirs

 

komentaras

Eil. Nr.

Klausimas

Koeficientas

A atsakymas

B atsakymas

C atsakymas

D atsakymas

Balas

10.

Turėtų neigiamą poveikį valstybės integracijos į europines ir transatlantines institucijas stiprinimui ir tarptautinių saugumo garantijų užsitikrinimui

1

taip, turėtų esminį poveikį

taip, turėtų didelį poveikį

turėtų nedidelį poveikį

neturėtų poveikio

 

komentaras

Suminis svarbos balas

Ar tai ypatingos svarbos infrastruktūros objektas (bent 16 balų) (taip / ne)

 

 

Klausimyną užpildė

 

________________________                        ________________                                                                _________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                                                                                                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros

identifikavimo metodikos
2 priedas

 

 

YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS IDENTIFIKAVIMO LENTELĖ

 

Atsakinga institucija

 

Ypatingos svarbos sektorius / subsektorius

 

Ypatingos svarbos paslauga

 

Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto (toliau – objektas) valdytojas

 

Objekto pavadinimas

 

Suminis svarbos balas

 

 

Informacinės infrastruktūros būtinumo ypatingos svarbos paslaugos nenutrūkstamam teikimui užtikrinti vertinimas:

 

Eil. Nr.

Informacinė infrastruktūra

Tipas (elektroninių ryšių tinklas ar jo dalis, informacinė sistema ar jos dalis, informacinių sistemų grupė ar pramoninių procesų valdymo sistema ar jos dalis)

Ar informacinė infrastruktūra būtina objekto teikiamai paslaugai užtikrinti

(taip / ne)

Ar kibernetinis incidentas turės esminį poveikį objekto teikiamos paslaugos sutrikdymui

(taip / ne)

Ar sutrikus informacinei infrastruktūrai nėra kitų alternatyvų objekto teikiamos paslaugos tęstinumui užtikrinti

(taip / ne)

Tai ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra (jeigu į 3 klausimus atsakyta „taip“)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Lentelę užpildė

______________________                                        __________________                                                            ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                 (parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––


 

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros

identifikavimo metodikos
3 priedas

 

 

YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄRAŠAS

 

Atsakinga institucija

 

Ypatingos svarbos sektorius / subsektorius

 

Ypatingos svarbos paslauga

 

Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto (toliau – objektas) valdytojas

 

Objekto pavadinimas

 

Suminis svarbos balas

 

Eil. Nr.

Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra

Tipas (elektroninių ryšių tinklas ar jo dalis, informacinė sistema ar jos dalis, informacinių sistemų grupė ar pramoninių procesų valdymo sistema ar jos dalis)

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros funkcijos

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojo kontaktiniai duomenys

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Sąrašą sudarė

________________________                                    __________________                                                            ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

 

––––––––––––––––––––


 

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros

identifikavimo metodikos
4 priedas

 

 

YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS, IŠDĖSTYTOS PRIORITETO PAGAL SVARBĄ TVARKA, SĄRAŠAS

 

Atsakinga institucija

 

Ypatingos svarbos sektorius / subsektorius

 

Eil. Nr.

Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra

Tipas (elektroninių ryšių tinklas ar jo dalis, informacinė sistema ar jos dalis, informacinių sistemų grupė ar pramoninių procesų valdymo sistema ar jos dalis)

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros funkcijos

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojo kontaktiniai duomenys

Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto pavadinimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros objekto valdytojas

Suminis svarbos balas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

Sąrašą sudarė

_______________________                                      ________________                                                                __________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––